Toxluca-qısa arayış

“Keçmişimizə   daş   atmayaq   ki,
gələcəyimiz   bizi  topa   tutmasın”
“Yaşadıqlarımız,  bizi   yatızdırmağa
çalışan   nənələrimizin  söylədiyi
bir  nağıl  kimidir,  amma   mən
heç   bir  nağıla  inanan  adi  bir
uşaq  deyiləm.”
Müdürük   deyimlər

Toxluca – qısa    arayış

Krasnoselo  (Çəmbərək)   rayonunda  ən  böyük  yaşayış  məntəqəsi olan Toxluca kəndinin ümumi sahəsi  55   kvadrat  kilometr,  kəndin  yerləşdiyi  ərazi   dəniz  səviyyəsindən  2000  metr   yüksəklikdə  olub,  (Göyçə   gölü  dəniz   səviyyəsindəb  1900   metrdir yüksəklikdə  yerləşir),  coğrafi   koordinatları    40˚34́  parelelində,    45˚14́ en  dairəsində  yerləşir.   Ən   hündür  zirvəsi  –   Əmirotalan    ilə   At  xalxalının  arasındakı  Çaldaş  dağının zirvəsi  (hazırda   “hay”lar    oranı   “Karktasar”  dağı  adlandırırlar)  2730  metrdir,   Kirkitli  dağı   isə  2680  metrdir.
Toxluca  kəndi  1728-ci  il  “İrəvan  əyalətinin  icmal  dəftəri”ndə  Dərəçiçək  mahalının  kəndi  kimi  qeyd  olunmuşdur.  İrəvan  xanlığı  dövründə  Göyçə  mahalının  ərazisinə  daxil  edilmişdir.  İrəvan  xanlığının  işğalından  sonra  Novo  (Nor)  Bayazid  qəzasının  tərkibinə  olmuşdur.  29  noyabr  1920-ci  il   tarixində  Ermənistan  SSRİ  yaradıldıqdan  sonra  Toxluca  kəndi  Nor  Bəyazid  qəzasının  Yelinovka  dairəsinə,  Ermənistan  SSRİ-də  rayonlaşma yaradıldığı  zaman,  1930-cu  ildən   Dilican  rayonunun,  1937-ci  ildən  isə  yeni  yaradılmış  Krasnoselo  rayonunun  tərkibində  olub.
Əhalisi   1914 –cü  ildə 1373  nəfər, 1986-cı ildə 3100 nəfər olub.*  (*Əslində  isə  bu  rəqəm  daha  çoxdur,  çünki  1985-ci  ilin   fevral   ayında   SSRİ   Ali  Sovetinə,  Ermənistan   Ali   Sovetinə,  Rayon  sovetinə  və  yerli  sovetə  seçkilər  keçrilirdi.  Mən  də   seçki   komisiyasının  üzvü  idim.  Həmin  vaxt    siyahada  1998  nəfər  seçicinin   adı   var  idi.  Və  orta   məktəb   şagirdlərini  (hər  sinifdə  25-dən  çox  uşaq  və    eyni   yaşda   üç   sinif  olurdu),  yeddi  yaşa  qədər  uşaqlar,  orduda  xidmət  edən,  təqribən   60-70   nəfər   oğlanları,    ali  və  texnikomlarda   təhsil  alanları  nəzərə   alsaq   bu   rəqəm    daha  çoxdur).

Haşiyə:  1975–ci  ildə  maraq   üçün   alınan  siyahaya   görə   Toxluca   kəndindən    Bakı   şəhərində     təqribən    180   ailə     yaşayırmış.    (buraya  ancaq   köçən  ailə  başçıları   daxil  olub.  Həmin  dövürdə   evlənib   ailədən  ayrılanlar  da  olub  ki,  onlar  sayılmayıb).  Qərbi   Azərbaycandan   Azərbaycan   respublikasına   1948-50-cı  illər   köçrülməsi   zamanı,    dövlət   tərəfindən    Toxluca  kəndindən  rəsmi  köçrülmə   olmasa  da,   Tovuz,   Qazax,   Şəmkir,  Daşkəsən    rayonlarına,   Gəncə   şəhərinə   kütləvi   şəkildə   könüllü   köçənlər   olub.    

Rayonda ilk  dəfə olaraq  kənddin  Əyriayaq  deyilən   ərazisində  Toxluca   kolxozundan   ayrı,  1952-ci  ildə   qoyunçuluq  üzrə  kompleks   sovxoz  təsərrüfatı  yaradılıb  (həmin  vaxt  yeni  salınan   yaşayış  məskəni  (lahiyədə  qarışıq  millətlərdən  ibarət   qəsəbə  tipli  yaşayış  yaratlaq  olub)   “Əyriayaq”  kimi  yox,  “Yeni   Gün”  adlansa  da,   əhali  tərəfindən   “Sovxoz”  adlanıb  və  o  adla  da  tanınıb).  Burada  dövlət  özü  evlər  tikib.  Sovxozda  həmin   vaxt   işləmək  üçün  qonşu  kəndlərdən  də   işçilər  cəlb  edilib.   Kəndin  örüşü  də  həmin  vaxt  bölünüb.  Ancaq   çox   az   müddətdən   sonra,  1955-ci  ildə  Toxluca   kənddində  mövcud  olan  kolxoz   qurluşu  sovxoz   qurluşu  ilə   əvəz  olundu. 1930-cu  ildə  yaradılmış   Toxluca  kolxozunun  əmlakı  isə  hesablanaraq  əmək  haqqı  kimi  əhali  arasında  (pul  şəklində) bölünüb kolxozçulara –  kənd  əhalisinə   paylanıb.  Əyriayaqda  yaradılan  “Yeni  Gün”   sovxozu    da   bu   yeni  yaradılan  Toxluca  sovxozuna   birləşdiriblər.
Toxluca   Respublikada  qabaqcıl   kompleks  qoyunçuluq  sovxozu    kimi  şöhrət   qazanmışdır.  Onu  da  qeyd  edim  ki,   Ern  SSR-nin  Elmlər  Akademiyasının  Kənd  Təsərrüfatı  üzrə  Zoobaytarlıq  İnstitutunun  laborotoriyası  da  fəaliyyət  göstərirdi.   Sovxoz   təsərrüfatında  11500   baş   xırda,  1200  baş  iribuynuzlu  heyvan   saxlanırdı.  Bundan   da   çox   camaatın  şəxsi   təsərrüfatında   mal-qoyun  var  idi.
İqtisadiyyatda  başlıca  sahə  heyvandarlıq,  taxılçılıq  və  tütünçülük,  kortofçuluq    sayılsa  da,  arıcılıq   da   geniş   inkişaf   etmişdi.   Kənddə  40- dan  çox  şəxsi  təsərrüfatda  arı  saxlanılırdı.  Onu  da   qeyd  edim   ki,    Toxluca   kənd  koxozunun  və  sonra  da   sovxozunun    50-ci  illər  və  60-cı  illərin  sonlarınadək   300-dən  çox  arı    ailəsi   olub  ki,  sonralar  bu   təsərrüfat  sahəsi    guya   özünü   doğrultmadığına  görə   ləğv  edilib.
Sovxozun  50-dən  artıq  maşın  və  traktor,  çoxlu  kənd  təsərrüfatı aqreqatları  var  idi.  Kənddə  1930-cu  illərin  əvvələrində   inşa  edilən   ikimərtəbəli,  1981-ci  ildə   inşa  edilən  böyük  ücmərtəbəli  orta  məktəb binası, uşaq  bağçası  (1972-ci  ildən   sonra  fəaliyyətini  dayandırmışdılar),  sovxozun  ictimai  binası,  xəstəxanası  (sonralar  ambulatoriya  kimi   fəaliyyət  göstərirdi),  aptek,  rabitə   şöbəsi,   mədəniyyət  evi,  ATS,   iki  yeməkxanası,  bir  qarışıq  mağazası,   üç  ərzaq  mağazası,  təsərrüfat  mağazası,   hamamı  və  digər ictimai   obyeklər  olub.  Kənddin  köhnə  ikimərtəbəli  orta  məktəbin  tikintisi  1929-cu  ildə   başlanılmış,  1933-cü  ildə  istifadəyə  verilmişdir.  Məktəbi   demək  olar  ki,  kənd  əhalisı  öz  gücünə   tikmişdir.   BDU–nin  kitabxanaşılıq   fakultəsinin  yaradıcısı,  əslən  qonşu  Cil  kəndindən  olan   professor   Abuzər  Xələfov,   Gəncə  pedoqoji  universitetinin    filologiya  və  pedaqogika  elmlər  doktoru,  pofessor  Abbas  Səmədov,  Texniki  Universetetinin   professoru  Rəşid  Əliyev  (mən  burada  qonşu  kəndlərdən  gəlib  oxuyanları  nəzərdə  tutmuşam)   Toxluca  kənd  orta  məktəbinin  məzunu  olmuşlar.
Toxulcada   Krasnoselo  rayonundakı  18 saylı  Yol-tikinti idarəsinin, Başkənd   (Arzvaşen)   xalçaçılıq   fabrikinin   filialları   fəliyyət   göstərib.
Toxluca  kəndi  19  aprel    1991-ci   ildən   Draxtik  (ermənicə   təcüməsi  “cənnət  dərəsi”)   adlanır   və   Ermənistanın  12 aprel  1995-ci  il   tarixindən   yaradılmış   on  inzibati  ərazi   vahidindən   biri  olan  Qeğarkunik   mərzinə  daxil   edilmişdir.
Haşiyə  1: er. əv.  VIII  əsrə  aid  Urartu  mənbələrində    Göyçə  gölü  və    onun   ətraf   əraziləri   “Qelekuni”   adlanmışdır.    Həmin   ərazidə  “Gelekuni”  dağ  adı  da  olmuşdur.  “Kelək”   qədim  türk  dillərində   “qel”   elə   “göl”  deməkdir,  “uni”  şəkilcisi  isə  Urartu  dilində  məkan   mənasını  bildir.    Qədim   erməni  və  gürcü   mənbələrində  isə  fonetik   dəyşirikliyə  uğrayaraq   Qelam  və  Qeğakuni  kimi   işlədilmişdir.   Çünki  “hay”larda  XII   əsrə  qədər  “L”  səsi  olmadığından   “ğ”   səsi  ilə  əvəz  olunaraq   “Qelakuni”  “Qeğatuni”  şəklinə  düşmüşdür.  “Kitabi – Dədə  Qorqud”  dastanında    Göyçə  gölü  “Qekcə  tenqiz”i  formasında,  Əmir  Teymurun  Qafqaza   yürüşü  zamanı  “Kökcə  tenqiz”i  kimi   adı  çəkilmişdir.  V əsr  mənbələrində  isə   Göyçə    mahalının   adı  “Qelam”  kimi   çəkilir.  Qafqaz  Albaniyası  tarixi   xəritələrində  Göyçə   gölü,   Gelami   gölü,   ərazi  isə  Gelama   dağı  kimi  göstərilir.  Hətta   XIX   əsrdə   Göycə  gölünün    cənubunda   əhalisi  təmiz   azərbaycanlılardan   ibarət   Göləqran  və  Gölkənd   adlı  kəndlər  olmuşdur.  “hay”  tədqiqatçıları    sözün   mənasını  “hay”  dilində  izah  edə   bilməsələrdə,  ancaq   özlərinki  hesab  edirlər.  Ona  görə  də  ərazinin  adını    eramızın   əvvəllərində  olduğu   kimi  adlandırıblar.   Onu  da  qeyd   edim  ki,   “hay”lar  rayon  inzibati-ərazi  vahidini  ləğv  edərək  yaratdıqları  yeni  inzibati  ərazi   vahidi   olan   mərzlərin  (qubernatorluğun)   adlarından  onundan    səkkizinin  (mənim  izah  edə  bildiyimi  görə)   qədim  türk    mənşəli    tarixi    adlardır.
Haşiyə  2:   Çənbərək   rayonunda   yerləşən   kəndlərin   Azərbaycan  adlarının  “hay”  adları   ilə   əvəz    edilməsinə  baxaq:
Qaraqaya  –  Dzoravank  (vadidə  monastr);
Yanıqpəyə  –  Antaramej  (Meşəkənd,   1978-ci  ildə  elə  kəndin  adını  “hay”  höküməti   Meşəkənd    adlandırmışdılar  ki,  sonradan  bu   adı  hay  dilində  təcümə  ediblər);
Bəryavad  –  Barepat;
Əmirxeyir  –  Kalavan  (kəl  şəhərciyi);
Gölkənd  –  Ayğut   (bağ);
Çaykənd  –   Dprabak;
Çıvıxlı  –  Civikli;
Toxluca  –  Draxtik  (Cənnət  dərəsi);
Ağbulaq  –  Ağberk ;
Şorca  –  Şorja;
Ardanış  –  Artanış  (artan  ev);
Cil  – Cil  (vətər,  görünür  azərbaycanca  olan  bu  sözləri   haylar   özlərinin  sözü  olduğunu  sübut  etmək  istəyirlər);
Yeni  Başkənd  –  Getik  (Tərsəçayın  “hay”  dilində  adı);
Orcanagidze  –  Vaqan  (qalxan,  sipər)   kəndin   1930-cu  illərə  qədər  ilk  adı  isə  Rubenkənd  olub;
Qoturbulaq – Ttucur  (turş  su);
Mörtəzənin  içində  kəndlərin   hay  dilində  mənası   verilib.
    Toxluca   (bu  məqalə   Həsən  Bayramoğluna   məxsusdur)— Göyçə  mahalında  Çəmbərək  ( Krasnoselo )  rayonunda  qəsəbə  (Çəmbərək   rayonundan  Göyçə mahalına  aid  olan  5  kənddən  biri)
    Coğrafiyası:  –  Krasnoselo  rayonunda  rayon mərkəzindən 10 km məsafədə  yerləşən  və  ən  böyük  yaşayış  mətəqəsi olan Toxluca qəsəbəsinin  ümumi  sahəsi  55,6 kvadrat kilometr olub. Toxluca qəsəbəsinin  ərazisinin  çox  hissəsini  dağətəyi  yamaclar,  təbii-tarixi, eləcə  də vulkanik və tektonik mənşəli dağlar təşkil edir. Toxluca qəsəbəsi Kiçik Qafqazın mühüm geomorfoloji vahidlərindən biri olan Kiçik Qafqaz sıra dağlarının Göyçə silsiləsində, dəniz səviyyəsindən 2100 metr yüksəklikdə yerləşir. Gilli süxurları kəsən, nisbətən geniş çay dərələri geniş yayılmışdır. Toxluca Göyçə mahalının Qaraqoyunlu ilə ən yaxın kəndi(qəsəbəsi) olduğundan, yəni Göyçənin ucqarı olduğundan özündə hər iki elatın adət-ənənələrini birləşdirən, amma özünəqapanma və özünə güvənmə hisslərindən qaynaqlanan müstəqilliyə meylli həyat-tərzi üstünlük təşkil etmiş, əsas avtomobil və dəmiryol nəqliyyat xəttindən 3 km-lik məsafə boyunca sıralandığından qonşu kəndlərlə ünsiyyəti zəif olmuşdur. Axtamar adasından Dilican və İcevanı Toxlucadan ayıran Qanqallı dağ silsiləsi eləcə də üzü Murguza boylanan əzəmətli Kirkitli (Korkutlu-Qorqudlu- H.B.), Çal, Ocaq dağları, Dəlmə, Dərəyurd, Düzyurd, Taxca, Armudlu, Əyricə Qanqallı adlanan otlaq və əkin sahələrini yerləşmişdir. Toxluca ərazisində nəmişliyin normada olması buranın təbiətinin əsas üstünlüklərindən biridir. Yayda dağlar çən-çisəkli, səhərlər isə şeh düşən gül-çiçəkli yaşıl çəmənlər, saf sulu buz bulaqlar, min bir dərdin dərmanı olan bitkilər, Gölətrafı   “Sovxoz” deyilən ərazilərdəki kolluqlardakı giləmeyvələr, təmiz dağ havası, yayla və yamacdan ibarət təbiət möcüzəsi, dağlar gözəli Göyçə gölü ətrafında eninə 20 km-lik məsafədən dağların arasına 3 km-lik məsafəyədək uzanan kənd Qərbi Azərbaycanın ən iri yaşayış məskənlərindən olmuşdur. Bu gözəlliyin əhatəsində fiziki əməklə məşğul olmaq, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları insanı sağlam saxlayan, uzunömürlü olmasını təmin edən başlıca amillərdəndir.
     İqlimi:  –  Toxluca qəsəbəsi mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Dağ-meşə və dəniz iqlimi mövcuddur. Ümumi günəş radiasiyası 135 kkal/kv. sm-ə çatır. Havanın orta temperaturu yanvarda düzənlikdən dağlara doğru 0-dan – 15 dərəcəyədək dəyişir. İyulda orta temperatur +15-dən +30 dərəcəyədək olur. Ən çox yağıntı may-iyun aylarında olur. Yağıntının orta illik miqdarı 350-400 mm-dir. Torpağın qumsal həm qumsal, həm dağətəyi olması ilə əlaqədar yağıntının çoxluğu Toxlucada çətinlik yaratmırdı, əksinə burada bol yağıntı ruzi-bərəkət hesab olunurdu. Qəsəbənin (yaşayış sahəsinin) bir hissəsi qumsal,bir hissəsi çökəklikdə,əksər hissəsidə dağətəyi yamaclarda yerləşdiyindən, güclü yağışdan sonra palçıq əmələ gəlmirdi.Qəsəbənin içərisindən keçən çay və onun qolu selə səbəb olurdu. Havası yayda sərin, qışda isə soyuq olmaqla, qurudur. Ətraf ərazilər tamamilə alp və subalp çəmənlikləridir. Havanın quruluğu yüksəkliyə görə təzyiqin aşağı olmasını o qədər də hiss etdirmir. İlin yağıntılı vaxtlarında belə buludlu hava şəraiti uzun sürmür, səma isə ilin çox vaxtı açıq və günəşli olurdu. Payız və qış aylarında əsasən şimal, yaz və yay aylarında isə əsasən şimal-şərq və şimal-qərb küləkləri üstünlük təşkil edir. Yayda dağların və dərələrin qeyri-bərabər qızması səbəbilə dağ-dərə küləkləri əmələ gəlir. Gündüz mülayim küləklər dərələrdən dağlara doğru, axşam və gecə isə soyuq küləklər dağlardan dərələrə doğru əsir. Yeri gəlmişkən, el arasında – Göyçə-Qaraqoyunlu elatlarına məxsus dialekt fərqləri mövcud idi.Belə ki, Göyçə Qarabağ, Qaraqoyunlu isə Qazax dialekt zonasına daxil idi.
     Bitki örtüyü:   –  Mədəni bitkilərdən arpa, buğda, çovdar, vələmir, yonca, qorunca, kartof, tütün, çuğundur, qarğıdalı və s. becərilirdi. Meyvə ağaclarından alma, armud, gilas, qoz, gavalı, alça, ərik, giləmeyvələrdən isə qarağat və çay tikanı geniş yayılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Toxluca ərazisində əsasən kolluqlar, eləcə də gölətrafı ərazilərdə seyrək ardıc meşələri və Göyçə gölünün sahili boyunca sonradan salınmış meşə zolaqları mövcuddur. Yaşlı nəslin söylədiklərinə əsasən, XIX əsrədək Toxlucada dağətəyi sıx meşəliklər, kəndin indiki yerində isə calalıq-sucaq yaşıllıq mövcud olub. Lakin insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində həmin meşəliklər məhv edilib,calalıq qurudularaq evlər salınmışdır. Təbii ki, meşə altında olan torpaqların tərkibi meşələrin qırılmasından sonra tədricən dəyişmiş, bu isə öz növbəsində heyvanat və bitki aləminə təsirsiz ötüşməmişdir. Gölətrafı dağ və gagətəyi silsilədə oradakı kol bitkilərindən alaçəhrə, tuvulğu, qarağac, ardıc, qaraqoyungözü, qatırquyruğu, dovşan alması, itburnu, yemişan, dovşanalması, zirinc, gərməşov , kol armudu, meşə xirniyi, başınağacı, və s. kol meyvələri yetişir. Göyçə gölünün sahilində salınmış meşə zolağında şam, iydə, akasiya, çinar, qızıl söyüd, qarağac ağacları və çaytikanı (kol bitkisi), gəvən təbiətə xüsusi bir gözəllik bəxş edirdi.
     Heyvanat aləmi:  –  Toxluca ərazisində canavar, çaqqal, porsuq,sincab, kor siçan,tülkü, gəlincik, kirpi, dovşan, ilan, qaya kərtənkələsi və keçəmən yaşayır. Əvəllər kəndin ətrafı sıx meşəlik imiş və bu meşələrdə maral, ayı və digər heyvanlar geniş yayılıbmış. İnsan fəaliyyəti nəticəsində məhv olub və burada yaşayan heyvan növlərinin nəsli kəsilmişdir. Məməli heyvanlardan əlavə, Toxluca ərazisində çoxlu quş növü, o cümlədən kəklik (“Qırmızı kitab”a düşüb), boz sərçə, qartal, torağay, qırğı, arı quşu, sarıköynək, qarğa, sığırçın, alabaxta, bildirçin, qaranquş, şanapipik (hop-hop), çobanaldadan, ağacdələn, göyərçin, bayquş, alacəhrə və sağsağan, “Göyçə gölü”ndə qağayı, su ördəyi, qarabatdaq, mövsümlə əlaqədar olaraq hacıleylək və digər köçəri quşlar da yaşayır. Faunanın tərkib hissəsi sayılan həşəratlara gəlincə, bu sahədə vaxtilə kifayət qədər elmi-tədqiqat işləri aparılmadığından müvafiq məlumatları bu gün elmi mənbələrdən əldə etmək mümkün deyildir. Lakin müşahidələrimiz söyləməyə əsas verir ki, Toxluca ərazisindəki torpaqlarda yüzlərlə həşərat növü yaşayırdı. Torpaq növləri[redaktə] Toxlucanın əksər ərazilərində şabalıdı torpaqlar da çox yayılıb. Bu torpaqlar dağ-dərə torpaqları ilə birlikdə əkinçilik üçün olduqca yararlıdır. Tərkibində dəmir oksidinin miqdarı 15-20% olan torpaqlar sarı qonur torpaqlardır. “Ara güney”, “Ozanlar”, “Dərəyurd” və “Sarı yal” adlanan ərazi belə torpaqların formalaşdığı ərazilərdir. Düzənliklərdə isə boz və boz-qonur torpaqlar mövcuddur. Dağ-çəmən torpaqları da geniş yayılmışdır. Bu torpaqlar subalp və alp çəmənlikləri altında inkişaf etmişdir. Otlaq və biçənəklərdən ibarət bu ərazilər əsasən kəndin göldən Kirkitli dağından və Dərəyurdadək uzanan şimal hissəsinə aid edilir. Dağətəyi və kolluqlarda qara və boz-qəhvəyi torpaqlar geniş yayılıb. Təbii sərvətlər və faydalı qazıntılar[redaktə] Toxluca ərazisindəki meşə və su ehtiyatlarından əlavə, Qaraqoyunlu mahalının Salah kəndi ilə həmsərhəd ərazilərdə əhəng, gölətrafında isə tikinti işləri üçün qum və daş ehtiyatı da mövcuddur. Zəngin əhəng daşı ehtiyatları tikintidə bu materiala olan ehtiyacın 90-95%-ni ödəməyə imkan verirdi. Sadəcə, divarın tin hissələrində az miqdarda mişar daşına ehtiyac duyulurdu. Nəticədə ev və ya təsərrüfat tikilisi olduqca ucuz başa gəlirdi. Buradakı daş ən bahalı və keyfiyyətli qranit növlərindəndir. Çal dağında diadomit (sement istehsalında əlavə xammal), obsidian (şüşə istehsalında istifadə edilir), xromit (qara metal) yataqları var. Qonşu Cubuxlu kəndinin yaxınlığında xromit istehsalı isə hələ keçən əsrdən həyata keçirilirdi.
     Su mənbələri:  –  Toxluca ərazisi su mənbələri ilə zəngindir. Yaşlı insanların verdiyi məlumata əsasən kəndin ərazisində su mənbələri olan gözələr nəzərə alınmamaqla 200-dən çox bulaq olub. Bulaqların suyuna da iki cür ad vermişdilər: ağ su və qara su. Ağ su güneydə yerləşən bulaqların, qara su isə quzey ərazilərdə yerləşən bulaqların suyudur. Məişət və təsərrüfat əhəmiyyətli dörd çay yaşayış məntəqəsinin bilavasitə içərisindən keçir. Suvarmada və məişətdə XX əsrin 80-ci illərinə qədər bu çaylardan istifadə edilib. Əvvəllər Göyçə gölündəki balıqlar 3 km-lik məsafə boyunca bu çaylarda kürü tökər,əhali çaydan balıq tutardı.Sonralar gölətrafı nəqliyyat qovşağı genişlənərkən ermənilər bu çaylar üzərindəki körpülərin altında şluzlar yaratmaqla balıqların kənd çaylarına çıxışını bağlamışlar.
     İqtisadiyyatı:  –  Ermənistanda ilk azərbaycanlı Sovxoz təsərrüfatı olub (1956). Uzun müddət Ermənistan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat sovxozu kimi fəaliyyət göstərib. 1956-61-ci illərdə Nazirliyin nümayəndələri olan alimlər Sovxoz direktoru kimi işləsələr də, Sovxoza cins qoyunçuluq birliyinin müdiri və Sovxozun partkomu olan Təşkilat Bayram kimi tanınan (Bayramov Bayram Qurban oğlu ) islahatçı gənc rəhbərlik etmişdir. Bu dövrdə Sovxoz -Elmi Tədqiqat stansiyası kimi Rusiyanın Stavropol diyarının iri qoyunçuluq təsərrüfatları və elmi-tədqiqat müəssisələri ilə təcrübə mübadiləsində olmuşdur. Təsərrüfat respublikada cins qoyunçuluq sovxozu kimi şöhrət qazanıb. Sovxoz təsərrüfatında 24500 baş xırda heyvan, 3200 baş mal-qara saxlanırdı. Bu qədər də camaatın şəxsi təsərrüfatında mal-qoyun olmuşdur.İqtisadiyyatda arıçılıq, heyvandarlıq, taxılçılıq və tütünçülük başlıca sahə sayılmışdır.Sovxozda 80-dən artıq maşın və traktor, çoxlu kənd təsərrüfatı aqreqatları var idi. Qəsəbədə Krasnoselo rayonundakı 18 saylı Yol-tikinti idarəsinin və Başkənd (Arzvaşen) xalça fabrikinin filialları fəliyyət göstərmişdir.
     Mədəniyyəti:  –  Kənddə böyük orta məktəb binası,uşaq baxçası, 24 çarpayılıq xəstəxana,4 mağaza, 3 yeməkxana, inzibati bina, məişət xidməti emalatxanası, aptek, rabitə şöbəsi, mədəniyyət evi, ATS, iri heyvandarlıq kompleksləri və digər obyektlər olub. Toxlucada uzun müddət Uvoylar tayfasından Hacı Hümbətin oğlu ” qlava Bayram “ın, yəni Qara Bayramın (onun əmiləri Hacı Əhməd,Hacı Məhəmməd adlı-sanlı, imkanlı və nüfuzlu ağsaqqallar olmuşlar- H.B.) təsis etdiyi və bu məqsədlə Təbrizdən xüsusi olaraq dəvət etdiyi Axund tərəfindən, eləcə də sonralar Məşədi Mir İsmayıl Ağa və Molla Əhməd (akademik Hüseyn Əhmədovun babası),nəhayət, mollalar tayfasının tanınmış üləmaları-Molla Zülfüqar- Qara Molla, Molla Mustafa tərəfindən davam etdirilən dini məktəblər, 1929-cu ildən isə həm də dünyəvi məktəblər fəaliyyətə başlamışdır. 1988-ci il deportasiyası ərəfəsində bu məktəbdə 100-ə yaxın müəllim, 1000-ə yaxın şagird oxumuşdur ki, bu müəllimlıərdən altı nəfəri ( Həsən Bayramoğlu, İbrahim Bayramov, Zakir Məmmədəliyev, Firudin Məmmədov, Əliyannaqi Məhərrəmov, Sara Bayramova ) elmlər namizədi olmuşlar. Qəsəbənin indiki adı Draxtikdir.
      Sonralar qəsəbənin yetirmələrindən Ağəli Əsədov,Eyvaz Məmmədov, Hacan Orucov, Sadıq Bayramov, Həsən Talıbov sovxoza rəhbərlik etmişlər. A. Əsədov həm də, müxtəlif vaxtlarda rayonda rəhbər partiya – təsərrüfat işlərində, eləcə də qonşu kəndlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır.
    Əhalisi:   –  Tarixi qaynaqlardan bəlli olur ki, Toxluca ərazisində məskunlaşma eramızdan əvvəl III-II minilliklərə təsadüf edir. XX əsrin 70-ci illərində   dəmir  yolu  çəkilərkən,  kəndin  cənub-qərbindək i  Ara   güney    ( Araguney – Arequni, Arqun-Ərhun-H.B.) dağ silsilələri ərazisində qazıntılarda 2-3 metr dərinlikdə içi boş küpələr, müxtəlif saxsı parçaları, kiçik qarmaqlar və müxtəlif əşyalar çıxırdı. Təəssüf ki, obyektiv səbəblərdən arxeoloji qazıntılar aparmaq mümkün olmayıb. Eramızdan əvvəlki dövrlər barədə ətraflı məlumat verə bilməsək də, müəyyən tarixi mənbələri öyrənməklə, bu barədə konkret fikir yürütmək mümkündür. Tunc dövründən burada insanların yaşadığını sübut edən faktlar var. Hələ sovet dövründə rus alimləri Göyçə gölünün cənub-qərb sahillərində məskunlaşmanın tunc dövrünə aid olduğunu arxeoloji qazıntılarla sübut etmişdilər. Daha əlverişli coğrafi mövqeyə və iqlim şəraitinə malik olan ərazidə həmin dövrdə insanların məskunlaşmasına şübhə ola bilməz.Qəsəbənin müxtəlif ərazilərində qədim oğuz qəbirlərinin tapılması və bu qəbirlərdəki insan skletlərinin müasir insanın bədən ölçülərindən böyük olması bir daha burada məskunlaşmanın tarixinin qədimliyini sübut edən faktlardan biridir. Toxluca qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsindəki (Çal ərazisində) xaçlı baş daşı olan qəbiristanlıq alban tayfalarına məxsusdur. Dərəyurd ərazisində və kəndin cənub hissəsindəki zirvədə Ocaq dağında və ətəyində alban məbədinin qalıqları XX əsrin 70-ci illərinə qədər qalırdı. Hətta buradakı qala divarları Qıpçaq elementləri ilə seçilirdi. Toxulcada dörd-beş yerdə böyük alban qəbiristanlıqları son dövrə qədər qalmaqda idi. Alban kilsəsinin ən iri qalıqları isə Adatəpə ərazisində idi. Söhbət albanlardan gedirsə, Toxluca-Şorca və başqa gölətrafı ərazilərdə yaşayan albanların sonrakı taleyi barədə elmi mülahizələrə və orta əsrlərdə əhalinin miqrasiyası məsələlərinə diqqət yetirmək yerinə düşər. Alban katalikosu Yesai Həsən Cəlalyan “Alban ölkəsinin qısa tarixi” əsərində özündən əvvəlki mənbələrə istinad edərək yazır ki, Əmir Teymur Qafqaza yürüş edərkən, 10 min albanı Qəndəhar və Xorasana köçürüb. Sonradan onlar islam dinini qəbul ediblər, lakin özlərini ağvan, yəni albanların törəmələri adlandırırdılar. Ola bilsin ki, bu ərazilərdəki albanlar da həmin sıradan olublar. Çünki adətən əhalini başqa yerə köçürüb əraziləri boşaltmaq istəyəndə birinci növbədə gözəl təbiəti və əlverişli iqlim şəraiti olan ərazilər seçilir. Ola bilsin ki, orada albanların əvəzinə məskunlaşan əhali şərqdən gəlmiş və bir neçə əsr yaşayaraq regionda o dövrdə hakim olan dili mənimsəmiş və orta əsrlərdə (XI-XII əsrlərdə) formalaşmış Azərbaycan türkcəsində danışmışlar. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə Göyçə, o cümlədən gölətrafı ərazisində yaşayan əhalinin miqrasiyası məcburi xarakter daşımışdır ki, bu da tarixi qaynaqlarla sübut olunur. Burada müxtəlif dövrlərdəki məskunlaşma prosesi tarixçilər tərəfindən tam araşdırılmayıb və qaranlıq məqamlar qalmaqdadır. Yalnız Çar rusiyasının işğalından sonrakı dövrlərə aid demoqrafik məlumatlar daha çoxdur. Bunun üçün İran və Türkiyə mənbələrinə çıxmaq lazımdır.Bəzi məlumatlara görə, sivilizasiyalarası rəqabətlər dövründə burada XVIII əsrin əvvəllərinə qədər məskunlaşma tez-tez dəyişib. Çox güman ki, bunun səbəbini tarixdə “Böyük sürgün” adı ilə tanınan köçürmə siyasətində axtarmaq lazımdır. Belə ki, III Səfəvi-Osmanlı müharibəsi zamanı (1603-1612-ci illərdə) Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (1587-1629-cu illər) Osmanlı qoşunlarının hərəkət istiqamətində Səfəvilərin ənənəvi “yandırılmış torpaq” taktikası barədə əmri ilə bağlı əhali başqa ərazilərə köçürülüb, daşınması mümkün olmayan nə varsa, məhv edilib dağıdılıb. Nəticədə Naxçıvan, İrəvan və ona yaxın digər çiçəklənmiş diyarlar yandırıldı və on minlərlə əhali köçürüldü. Çox güman ki, Toxluca da həmin səbəbdən boşaldılmışdır. Ağsaqqalların da dedikləri kimi məskunlaşma olmayan dövr həmin dövrə təsadüf edir. “Toxluca” toponiminin yaranma tarixinin “Böyük sürgün”dən çox-çox əvvələ (1603-cü ildən əvvələ) təsadüf etdiyi şübhəsizdir. Son elmi qənaətlərə görə Toxluca-Toğluca-Tukluca-Tukulusca formatına söykənir və qıpçaqların tuk boyuna bağlıdır. 1603-1612-ci illərdə baş verən “Böyük sürgün”dən sonra gölətrafında məskunlaşmanın dəqiq tarixi bəlli deyil.Bunun üçün Şərq mənbələrinə baxmaq lazımdır. Buralarda sonuncu məskunlaşanlar buraya yad yer kimi baxmayıblar, bəlkə də vaxtilə öz babalarının tərk etdiyi kəndə qayıdıblar.Ümumiyyətlə, Toxluca qəsəbəsində 20-dən artıq nəslin nümayəndələri məskunlaşmışlar.    Qılıclar (Balı  Sultanlar,  QocalarŞ  Məşədiyolçular),  Dəmirçilər,  Alıkişilər (Hacı Abbaslar , Bayramlar, Hümbətlər, Vəlikişilər), Məşədismayıllılar, Arazlar, Tatlar, Tavarlar, Bədəllər, Nəcoylar, Bicoylar,Hucənnilər,Otaylılar,Mərdənlər, Adamyarımlar, Mollalar, Seyidlər və b. tayfalar məskunlaşmışlar. Çar Rusiyasının işğalı ilə gölətrafının Şərq hissəsində yerləşən Toxluca yeni məskunlaşma ilə zənginləşib.Beləki Vedi ətrafındakı Şadlinskilərin nəslindən olan Balı Soltanın qəsəbənin məskunlaşmasında xüsusi rolu olmuşdur.Qəsəbə əhalisinin məskunlaşması əsasən İrəvan ətrafındakı, Qarabağlar rayonunun  sakinlərindən olmuşdur. Bu kəndlərdə sonuncu məskunlaşmanın tarixi ermənilərin Göyçə ərazisinə kütləvi şəkildə köçürülməsindən (1828-ci ildən) əvvələ təsadüf edir. Ermənilər istəsə də bunu inkar edə bilməzlər. Əhalinin sayı barədə məlumat məskunlaşmanın tarixini və səviyyəsini əks etdirən ən səmərəli amildir. Siyahıya alınma – əhalinin etnik tərkibini, yaşını, cinsini, nikahda olanların sayını, dini mənsubiyyətini, vətəndaşlığını, təhsilini, əmlak vəziyyətini, məşğulluğunu, ölkədəki demoqrafik vəziyyəti müəyyən etmək üçün həyata keçirilən dövlət tədbiridir. BMT siyahıya alınmanın 10 ildən az olmayaraq dövri olaraq, 9 və ya 0 rəqəmi ilə qurtaran illərdə keçirilməsini tövsiyyə edir. Bəzi ölkələrdə 5, bəzilərində isə 10 ildən bir əhalinin siyahıya alınması aparılır. 1926-cı ildə Ermənistanda ilk dəfə olaraq əhalinin siyahıya alınması aparılıb. Toxluca qəsəbəsində müxtəlif illərdə əhalinin sayını əks etdirən cədvələ nəzər yetirsək, görərik ki, müəyyən tarixi proseslər və ya hadisələrlə əlaqədar bu göstərici dəyişir. İrəvan xanlığına aid olan dövrdə əhalinin siyahıya alınması barədə konkret məlumat “İrəvan dəftəri”ndə verilmişdir. Bəllidir ki, xanlıqlar dövründə mahallar üzrə vergilərin yığılması ilə əlaqədar əhalinin sayını müəyyən etmişlər. Lakin vergi toplanmasında mükəmməl qayda olmaması və mahal bəylərinin bu sahədə müəyyən əyintilərə yol vermələri, bundan əlavə, əhalinin bir qisminin həmin dövrdə bir mahaldan digərinə köçməsi prosesi tez-tez baş verdiyindən əhalinin sayının dəqiqləşdirilməsinə imkan vermirdi. 1829-cu ilin əvvəlində qraf Paskeviç-Erivanskinin tapşırığı ilə kollej assesoru  İ.Şopen tərəfindən erməni vilayətində kameral siyahıya alınma keçirilmişdir. Əlyazması 20 cilddən ibarət olan bu siyahıyaalmanın nəticələri müəllifin 1852-ci ildə nəşr edilən “Erməni vilayətinin Rusiya imperiyasına birləşdirilməsi dövrünün tarixi abidəsi” kitabında öz əksini tapıb. 1873-cü ildə əhalinin siyahıya alınması Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra aparılan ilk siyahıya alınma olub ki, həmin vaxt Toxlucada 514 nəfər yaşayıb. Zaman keçdikcə əhalinin sayı artmış, lakin müəyyən dövrlərdə müxtəlif səbəblərdən əhali sayında azalma da baş vermişdir. 1919-1922-ci illər ərzində əhali sayında baş verən azalma 1918-ci ildə ermənilərin törətdiyi məlum hadisələrlə (qəsəbə əhalisinin qaçqın düşməsi ilə) əlaqədardır. 1858-ci ilə qədər əhalinin siyahıya alınması Rusiya imperiyasında quberniyaların təftişi zamanı aparılıb. Bu isə ümumi nəticədə qeyri-dəqiqliklərə səbəb ola bilərdi. 1862-ci ildə İ. Stebnitski tərəfindən Qafqazın siyahıya alınması zamanı əhalinin etnik və dini tərkibinə əsaslanan statistik cədvəl tərtib edilib və nəticələr 1865-ci ilə aid “Kavkazskiy kalendar”da dərc edilib. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Toxluca- Tukulusca toponiminə bağlanır və Tbilisi, Tukulusu ilə eyni kökdən olmaqla Tukların-yəni qıpçakların tuk tayfalarının yaşayış yeri kimi minilliyin əvəllərinə qədər uzanır. Sovet dövründə Toxlucada da əhali 1920-1940-cı illərdə erməni təcavüzi, vətəndaş və dünya müharibəsi ilə bağlı azalmışdır. 1950-ci illərdə kənd respublikada ilk savxoz olduğunda əvvəlki kalxoz təsərrüfatının mülkiyyəti pul şəklində camaata paylanmışdır. Əhali abad evlər tikmiş,qəsəbənin infrastrukturu genişlənmiş, sosial obyektlər çoxalmışdır. Nəticədə Göyçə-Qaraqoyunlu mahalları üçün xarakterik olan köçkünlük burada baş verməmiş, qəsəbə rayon mərkəzindən sonra ən iri yaşayış məskəninə çevrilmişdir. Bəziləri qısqanclıqla Toxlucanın ərazi və əhalicə erməni kəndi olan Başkənddən kiçik olduğunu yazırlar. Əslində belə deyil. Başkənddən əhalinin İrəvan və digər iri şəhərlərə köçənləri rayon rəhbərliyi gizlədir, onları həm də Başkənddə qeydiyyatda saxlayırdılar ki, kəndin və rayonun demoqrafiq balansı ermənilərin zərərinə çox pozulmasın. Toxlucanın qəsəbə əhalisi 1914 –cü ildə 1373 nəfər, 1986-cı ildə 3100 nəfər olmuşdur. Bundan başqa deportasiyaya qədər müxtəlif vaxtlarda Gəncəbasara və Bakıya köç etmiş toxlucalıların sayı 4000-ə yaxın olmuşdur. Təxmini hesablamalara görə 2013-cü ilin sonunda Toxlucalıların sayı 7000 nəfərə yaxın olmuşdur.
   Şəxsiyyətləri
Seyid   Məşədi   Mir  İsmayıl  Ağa
Seyid   Murtəza  –  kor   Seyid
Bala   Seyid  –   Seyid   Həsən
Kərbalayı   Nəcəf
Məşədi   Yolçu
Məşədi   Məhəmməd
Hacı Abbas
Hacı Ocaqverdi
Hacı Əsgər
Hacı Əhməd
Hacı Hümbət ( Qlava Bayramın atası)
Hacı Məhəmməd
Hacı Hüseyn
Molla Əhməd
Molla Mustafa
Molla Zülfüqar
Molla Kərbalayı Məhəmmədtağı
Molla Hacı Məhəmmədəli
Molla Hacı Əlibaba
Molla Şahin
Molla İman
    Ziyalıları   və   iş   adamları
      Hüseyn Əhmədov (alim) – Pedaqoji elmləri doktoru, professor, akademik
İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov — Filologiya elmləri doktoru, professor, ADPU-nun doktorantura və magistratura şöbəsinin müdiri
Zakir Məmmədəliyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdiri.Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Yusif Əliyev – M.Topçubaşov adına Respublika Cərrahiyə Mərkəzinin Baş həkimi.Doktor, professor
Vaqif Qələndər – Məşhur   plastik cərrah,  Beynəklxalq Cərrahlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Qələndər Klinikasının və “Aybükə Qələndər” estetik mərkəzinin təsisçisi.
Müzahim Mehvalıoğlu – azərbaycanlı yazıçı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.
Həqiqət A. Hacıyeva – Azərbaycan Dillər Universitetinin dekan müavini, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Firudin Məmmədov- Azərbaycan Texniki Universitetinin kafedra müdiri,Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sara Bayramova – Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Kollecinin şöbə müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Hümeyr Əhmədov – Təhsil problemləri İnstitunun şöbə müdiri, Pedoqogika üzrə elmlər doktoru,professor, akademik
İradə Hacıyeva – Mərkəzi Seçki Komissiyasının Hüquq şöbəsinin müdiri
Həsən Bayramoğlu -ADPU-nun müəllimi, Binəqədi Dairə Seçki Komissiyasının sədri
Hacı Ağaəli İsmayılov – Qasid ASC-nin vitse-prezidenti
İsmayıl İsmayılov – Gəncə şəhər Təhsil idarəsi rəisinin müavini
Hümbət Hüseynov- Göygöl rayonu Hacıkənd qəsəbə nümayəndiliyinin sədri
Qurban Həsənov – Bakı şəhər 45 saylı tam orta məktəbin direktoru
Ramin Həsənov – XİN-də şöbə müdiri
Kəmalə Hacıyeva- Binəqədi Dairə Seçki Komissiyasının katibi, məktəb direktorunun müavini
   Qabil T. Əliyev- AGEX Group – Şirkətlər Qrupunun və Turizm Televiziyasının təsisçisi və prezidenti, satira yazarı  və s.
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                   

3,948 thoughts on “Toxluca-qısa arayış”

     1. I really like swimming prescription steroids prednisone
      its like we live in a small town and the water is running out so we send a couple of guys to fix the problem.we do not hear from them for awhile so we go check and they are filling the tank with a hose but there are several leaks so it is not working.i said why not patch the leaks and the bankers all turned and said we thought we could just turn the water on high

     2. How much were you paid in your last job? zofran odt vs hcl Participants were asked to give their anger a score between one and seven, with one being defined as ‘calm’ and seven being defined as ‘enraged, out of control, throwing objects, hurting yourself or others’.

    1. Could I make an appointment to see ? mpower energy llc reviews On the map above, which shows the average yearly counts of lightning flashes per square kilometer, the areas with the most lightning flashes are pink, and the areas with the least lightning flashes are gray and purple

    1. I’ll call back later robaxin iv According to the Department of Health, the HIA will run ‘ an extensive communications campaign to publicise this significant change to the health insurance market, to ensure that everyone understands the measure, has enough notice of its introduction and sufficient opportunity to purchase health insurance before the introduction of loadings’.

     1. Is it convenient to talk at the moment? slimming plus size wedding dresses So, being able to have the fitness tracking that I might get from a little band, as well as being able to stay up to date with what’s going on with people who I’m not with right now, through email or SMS or notifications — when I take it off, I really miss it.

    2. I’m at Liverpool University aspire 3690 manual The Scottish referendum also proved a winner for Ladbrokes, which took more than 25,000 bets totalling more than 2.4 million and Glynn is looking forward to a “really exciting General Election” next year.

     1. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? how should you take valium Labour MP Angela Eagle, shadow leader of the Commons, says it was right for Jack Straw to resign the Labour whip and refer himself to the parliamentary standards commissioner

    1. Could you please repeat that? buy anteage md – $18 billion (15.9 billion euros): Apple’s net quarterly profit is equivalent to the budget of Nasa and around the same amount that France, Belgium and the Netherlands combined spend each year on overseas aid.

     1. I live here zantac tab 150mg “During the qualifying event at Queen’s, all the other players were busy on the pool table, or snoozing on the sofas,” recalled one British coach admiringly

   1. A jiffy bag modafinil price nz There's a heavy burden of responsibility on everyone involved in this campaign to conduct ourselves in a manner that means on Friday morning, whatever the result, we can bring Scotland together and we can move Scotland forward

   1. Until August prednisone dosage for allergy treatment “This lava flow has changed the lives of many people in Puna, and we wanted to make sure our school children who were most directly affected by the lava were among the first members of the public to visit the flow and see it up close,” said Mayor Billy Kenoi.

   2. What’s your number? xenical reviews “Iran needs to recognise that the US is not going to stand by while the region is destabilised or while people engage in overt warfare across lines, international boundaries and other countries,” he added.

 1. This condition is pretty tied to the reproductive system and could have several causes such as a result of injury or abnormal blood flow inside the testicles. Thus, in the event the muscles in the penile area are relaxed, more blood will enter in the penis and an erection will occur.

 2. I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month
  because you’ve got high quality content. If you want to know how to make extra money, search for: Mrdalekjd methods for $$$

 3. Where are you from? buy alli weight loss online The 20-year-old woman reportedly contacted Athens Police on Sunday night and said she had been raped. She said the alleged assault took place Saturday morning sometime between 1 a.m. and 6 a.m. on a street near campus.

 4. I like it a lot buy valacyclovir (valtrex) The Pentagon’s Cost Assessment and Program Evaluation(CAPE)office is expected to present an updated estimate of thecost over 55 years of operating and maintaining the U.S.military’s future fleet of 2,443 F-35s.

 5. Incorrect PIN peni large That is a problem for the sport, which has struggled to attract attention while other extreme sports – skateboarding, surfing, BMX biking and snowboarding – have an ESPN television contract for the “X” Games and draw legions of fans.

 6. My battery’s about to run out purchase sarafem He was en route to this week’s Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bali and the East Asia Summit in Brunei, where Obama will no longer be able to press his signature trade pact or use personal diplomacy to support allies concerned at China’s assertive maritime expansion.

 7. Some First Class stamps wellbutrin sr mg The Yankee captain appeared to move well on his twice-broken left ankle, but he endured some rusty moments among seven defensive chances in seven innings — including one throwing error — in Scranton/Wilkes-Barre’s 5-1 loss to Rochester.

 8. I was born in Australia but grew up in England carvedilol coreg dosage Wells Fargo & Co, the biggest U.S. mortgage lender,reported a 13 percent rise in third-quarter profit, but itsmortgage banking income fell sharply as the refinancing boombegan to fade. Wells Fargo shares also ended flat at $41.43.

 9. Accountant supermarket manager thuoc lioresal 10 mg However, please note – if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.

 10. Do you know the address? purchase cefadroxil Many vendors use intrusion detection systems to spot how malware sends data back to an attacker, which helps determine if a network has been compromised. Altering the method and format for how the data is sent can trick those systems into thinking everything is fine.

 11. Will I have to work shifts? Purchase Chloromycetin “Consumers are still in angst mode, and sometimes they don’treally know what happened,” Spierings said. “But we can’t solvethat alone. We need positive voices also coming from the Chinesegovernment and our customers. That’s what we’re doing rightnow.”

 12. The manager cheap suhagra Management, however, has shown little enthusiasm for Slim’sinvolvement since he built up an almost 30 percent stake lastyear and the foundation’s worries could be the first signs ofclear opposition from one of the involved parties.

 13. I live here goldentabs cialis “There’s a pagoda in Burma and we are also looking at Greek amphitheatres in Europe. It’s going to take a little bit of time to work out the logistics, but the bedrock is that Shakespeare has this amazing popularity everywhere in the world. We hope that enthusiasm will work in our favour.

 14. Could I have , please? order naprosyn
  Apple Inc suppliers climbed after third-quarterprofit for the world’s largest technology company fell less thanexpected. AAC Technology, the primary supplier ofiPhone and iPad speakers, rose 2 percent.

 15. Can I call you back? buy avanafil The new law directs the California Public UtilitiesCommission to design a new net metering program that would takeeffect in 2017 and also gives the regulator the authority torequire utilities to source more than 33 percent of their powerfrom renewable sources like wind and solar.

 16. How do you spell that? avanafil cost
  “We want the hospital open as it was,” said retiree Dan Dickerson, who helped collect signatures from his neighbors, many of whom are worried that the next nearest hospital in Oceanside, while only about 7 miles away, can take as long as 40 minutes in heavy traffic.

 17. How would you like the money? buy vermox online Recuperating captain Ryan Callahan (shoulder) likely will miss only one regular-season game, but with Carl Hagelin (shoulder) out 10 games, the Rangers will need new and young players to step in and fill the void immediately. That group includes 6-foot-3 free-agent signing Benoit Pouliot, a former first-round pick, as well as Swedish rookie Jesper Fast , 21, and second-year center/wing J.T. Miller , 20. Power right wing Rick Nash was a force in his first season (42 points, 21 goals) but had a disappointing playoffs (one goal, four assists). Richards will start the season opposite Nash on the left wing of Stepan, an experiment that could go right or wrong. Rounding out the group are veteran Taylor Pyatt , Norwegian playmaker Mats Zuccarello , and grit guys Derek Dorsett and Arron Asham .

 18. Pleased to meet you toprol xl Suhail Rizvi, the little-known head of Rizvi Traverse whohas helped himself and his investors amass stakes in Twittersince 2011, would count among the largest institutionalshareholders, according to sources familiar with itsinvestments.

 19. Do you like it here? Buy Metoclopramide Online This year, as SAC faced indictment for alleged insider-trading of stocks and Cohen was sued in civil court for failing to supervise a series of errant employees, the founder has had to spend far more time on legal matters, frequently taking him away from the company’s Stamford trading desk, said one of his employees. (SAC has pleaded not guilty to the fraud charges and disputes the civil ones.)

 20. I’m in my first year at university order ginseng Hasan has hinted at his defense in the form of media leaks, including authorizing the release of a report from mental health experts who determined he was fit to stand trial. The report includes a statement from Hasan in which he speculates he could still be considered a martyr if convicted and executed by lethal injection.

 21. What company are you calling from? buy entocort Oates is correct that Sharks coach Todd McLellan did not play Hertl the rest of the game after his trick-shot goal, perhaps fearing retribution. However, in three days since, none of the Rangers have said a word about Hertl’s goal.

 22. I’m a member of a gym buy propranolol inderal online uk For decades her children did not know that her cells – the subject of more than 74,000 scientific papers – were being used. Many were profoundly disturbed when they learned that part of the mother who was taken from them as a young woman lived on in labs that did not even know that “HeLa” stood for a real person.

 23. What’s the exchange rate for euros? Purchase Chloramphenicol At the end of the month, begin editing your essays for grammar and style. This includes editing for spelling, punctuation and verb agreement as well as stylistic edits such as varying your vocabulary. 

 24. One moment, please crestor mg doses First – with regard to lung cancer – we need to look at how estrogen may have different effects in different circumstances. Even though OC’s and HRT seem to have a protective effect against the development of lung cancer (in those who haven’t undergone surgically induced menopause,) the story is different for those already living with lung cancer. One study found that women with lung cancer who were using combination therapy HRT (both estrogen and progesterone) were more likely to die from the disease.

 25. Until August buy bupron sr George Stephanopoulos is anchor of ABC’s “Good Morning America” and “This Week.” He is also the network’s chief political correspondent, reporting on political and policy stories for all ABC News broadcasts and platforms.

 26. US dollars Buy Carafate Goodman was taken into custody at Rikers Island in New York before she was transferred to the Century Regional Detention Facility in Lynwood, Calif., where she spent two weeks until she was released on bail, the complaint said. She was then placed on house arrest for more than three months and forced to wear an electronic monitoring device.

 27. Just over two years purchase chloroquine “Henrik’s contract comes up the following year, so we’re going to try and renew that,” the GM said. “I talked to (Lundqvist’s agent) Donny Meehan this morning, and he’s coming in next week to talk to me.”

 28. Sorry, I’m busy at the moment lisinopril 20mg tab internl lb Overall, the tone of questioning during Power’s hearing stood in stark contrast with the tough questioning that some of Obama’s other picks for his second-term national security team faced. Defense Secretary Chuck Hagel faced difficult questioning from Republican lawmakers about critical statements he made about pro-Israel groups that he had referred to as the “Jewish lobby.”

 29. A staff restaurant Online Allegra “Autography generates greater memories by capturing images of ‘real life’ – rather than ‘posed life’. People can completely enjoy and experience the moment without having to pause to take photos,” said Simon Randall, head of OMG Life.

 30. I came here to study Buy Cheap Cefdinir “It's unfortunate, we're very saddened that we have to advise our visitors who come from so far and who spend so much money to visit us,” said Cindy Orlando, the Superintendent of Hawai'i Volcanoes National Park.

 31. I was born in Australia but grew up in England Buy Xalatan “We’ve got to see 6 percent (revenue) growth in the back half of the year, and that’s a challenge,” Chief Financial Officer Greg Hayes said in an interview. “But we have the orders, and that gives us confidence.”

 32. What’s your number? Order Danazol And then Ted Cruz, the current king of unintended self-parody, turns around and accuses the Democrats of holding the country hostage. The lowest common denominator somehow acting as if he has claimed high ground. This is some proud day for all of us, the day before the government could be shut down, the face of democracy suddenly being a drooler like this.

 33. I’m sorry, she’s duetact price
  Tests on the participants showed that one in eight of the heart attack patients had recently had flu, compared to 7% in the group of non-heart attack patients. One in two of all the patients in the study had had the flu vaccine that year.

 34. Would you like a receipt? Buy Flutamide
  Another flaw in methodology comes from the fact that the RUC often relies on records from teaching hospitals in determining how long an operation takes, even though teaching hospitals often have longer surgery times than nonteaching hospitals. A 2006 study by the nonprofit health care research firm RTI International compared the amount of time the RUC suggested for sixty surgeries to data from 148 hospitals’ actual surgery logs. The RUC’s estimated times were often longer—sometimes by up to two hours.

 35. Could I have a statement, please? cheap roxithromycin Windows xp was a good operating system. Windows 7 it’s replacement is also good but Windows 8 is dangerous! There is a publicized back door Microsoft and it’s partners have put in that controls what you can run on your computer. They can disable programs that they feel are installed improperly.

 36. I’ve come to collect a parcel benicar anlo 20/5 mg San Diego placed pitcher Jason Marquis (elbow) on the 15-day disabled list and recalled right-handed reliever Miles Mikolas, a former TinCap, from Triple-A Tucson. … San Francisco left-handed reliever Jeremy Affeldt (groin) will be sidelined up to six weeks. … Toronto activated outfielder Melky Cabrera off the 15-day disabled list and optioned right-hander Neil Wagner to Triple-A Buffalo. … Tampa Bay activated first baseman James Loney off the paternity list. … Boston right-hander Clay Buchholz is planning to see Dr. James Andrews for a lingering neck strain, and reliever Andrew Bailey will have season-ending right shoulder surgery this week.

 37. Get a job Buy Decadron Philips has been selling off much of its consumerelectronics business over the past 18 months – divesting itstelevision, audio and video operations as it struggled tocompete with lower-cost Asian manufacturers, to focus on moreprofitable home appliances, lighting and healthcare.

 38. I’m afraid that number’s ex-directory Buy Diltiazem Kayani, a chain-smoking, unsmiling man known for his low-key manner, is dubbed the Quiet General of Pakistani politics. His public statements in support of Pakistan’s transition to democracy have earned him respect in the West.

 39. Can you put it on the scales, please? Buy Acarbose “IOCs (international oil companies) pay no royalties oncrude illegally bunkered … Anything stolen from the field isexempt,” it says, adding that the biggest costs are cleaning upafter spills and money spent on security.

 40. What do you do? order kamagra The report itself notes that it is based on “incomplete data, sometimes of varying quality, and a large number of assumptions”, but it says the estimates are the “best that can be made at present”, and Mr Hunt said researchers had been “completely honest about what they do know and what they don't know”.

 41. I’d like to pay this cheque in, please finast price
  Poverty, culture and tradition, no means of transport, a lack of education and poor family planning – these are all factors that need to be addressed in order to improve maternal health in developing countries, so that women, their children and their whole families can survive.

 42. Which team do you support? buy aspirin Seasonally-adjusted exports gained 1.0 percent on the month,data from the Federal Statistics Office showed, coming in justunder the consensus forecast in a Reuters poll for an increaseof 1.5 percent. Exports had unexpectedly fallen in July.

 43. I’d like to send this parcel to Buy Mefenamic Acid With half of 2013 gone, the top box office films of the year so far are dominated by family films and animated sequels like Monsters University and Despicable Me 2 or action-filled big budget fare like Iron Man 3, World War Z and Man of Steel.

 44. I’d like to take the job Sotalol Betapace Coples, now playing in his second season, has healed quickly in four weeks. Coach Rex Ryan maintained that he did not know how many snaps Coples will play as reserves will be rotated in and out of the lineup to combat Buffalo’s up-tempo offensive approach.

 45. It’s serious generic lamisil price Kendall also requested that guests at her party bring toys to be donated to charity, and refused to let Kris plan an over-the-top bash in the Bahamas, holding it instead at the Andaz hotel in West Hollywood.

 46. What university do you go to? cheap sarafem On a cautionary note, the prices Twitter can get for ads have fallen over the past five quarters. The company said that decline was the result of a deliberate effort to expand its inventory and frequency of ads, which in turn drives volume demand from marketers.

 47. Are you a student? order prednisone overnight was born in 1988, meaning I was in the eighth grade when Rick Perry first became the governor of my home state of Texas. Almost 15 years later, Gov. Perry has finally announced his intention to take his talents somewhere else — probably Iowa or New Hampshire — and that leaves us with a question: What happens now?

 48. A company car best price on kamagra Dead three days short of his 88th birthday, Tito’s funeral gathered heads of state and dignitaries from across the Cold War divide, including Britain’s Margaret Thatcher and ailing Soviet president Leonid Brezhnev.

 49. Why did you come to ? nederland kopen 10 pil cialis 10 mg prijzen Brewed since 1975, a decade before the craft beer movement was even in its infancy, Old Foghorn barleywine was the first of its kind in modern times to be produced in the U.S. The barleywine style contains no wine, but is so named because the alcohol strength approaches that of wine. Old Foghorn uses three times the malt of most beer styles and attains a balance of malty sweetness and fruitiness. Brewed based on traditional English barleywine methods, it is dry-hopped, naturally carbonated and cellar-aged. It pours a ruby red and is Americanized through its use of a heavy dose of American-grown Cascade hops, which add a citrus element not found in English versions of the style. Its low carbonation, thick texture and warm finish make it ideal for sipping after dinner.

 50. Where did you go to university? no necesariamente fuera de cialis mg dosage Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust has asked commissioners and NHS England to stress test the county’s winter plan, as they remain to be convinced measures being put in place will reduce demand on emergency departments and control admissions to hospital, which spike during colder weather.

 51. Where do you live? with doctor consultation for viagra As precedent, the majority cited the Supreme Court’s 1969 and 1982 rulings in cases from Akron and Seattle. The high court struck down voter-approved initiatives that had blocked the cities’ pro-minority housing and school busing policies. Opponents of the Michigan initiative want equal treatment.

 52. very best job cymbalta 60 mg discount card Parents are sometimes advised to avoid certain foods as a means of preventing food allergies from starting. But Kate Grimshaw, lead author of the new study and a researcher at the University of Southampton in the UK, said she’s been concerned that parents are reducing the nutritional diversity of their infants’ diet without there being a great deal of evidence to back it up.

 53. I quite like cooking purchase cabgolin “It is for others to decide whether to pursue this matter further to determine responsibility,” he said. “We may all have our own thoughts on this, but I would simply say this was a grave crime and those responsible must be brought to justice as soon as possible.”

 54. I love this site purchase atenolol online The jobless rate, up from 26.8 percent in March, is more than twice the average in the euro zone, which stood at 12.2 percent in May. Young Greeks aged 15-24 are the hardest hit, even though the rate for that age group eased to 57.5 percent in April from 58.3 percent in March.

 55. I’d like to pay this cheque in, please acheter kamagra gel 100 mg Hugh Hefner may be 60 years older than his fiancée, Crystal Harris, but when it comes to engagement rings his style is timeless. The Playboy founder’s 24-year-old bride-to-be tweeted a photo of her diamond ring on. ‘For those of you who have been asking to see my ring here it is…My engagement ring from my love @hughhefner,’ she wrote. This pair never made it down the aisle either and broke up a few months later.

 56. I’ve only just arrived kamagra same day delivery uk In other words, you halve the purchase price but your rental income falls by only 22pc. You could buy two of these properties for the cost of one in your own backyard and receive £1,360 a month, not £875. Remember, you are not purchasing to sell again in a year. You will probably own the property for the rest of your life and then bequeath it, so concentrate on getting the best rate of return on your money.

 57. I’m doing an internship iagra and cialis together Apartment 1A is still under construction with new plumbing, asbestos removal and roof repairs still incomplete. The apartment, which is actually a four-story space, has not been renovated since the 1960s, when it was the home of Queen Elizabeth’s sister, Margaret.

 58. I’m doing an internship see blue viagra sildenafil citrate Some of the disparity can be explained by government responses to the foreclosures that reached crisis levels during the recession. Some of it can be explained by whether or not a state has a lengthy process that requires a judicial review before a foreclosure can be settled.

 59. How would you like the money? viagra czy cialis opinie Mr Humphrey is thought to speak fluent Mandarin and founded ChinaWhys with his wife, a forensic accountant. “We are international business advisers with eyes in China, walking multinationals through the labyrinth of opportunity, risk and unfamiliar cultural environment,” the company’s website states.

 60. We need someone with qualifications nformation about female viagra equivalent latest news Given the amount of scrutiny Google is under from Congress, the press and advocacy groups, the company is naturally a bit defensive when it comes to issues of privacy and security. The company said that “we give you control over the information you share with Google.” Pictures and videos taken with Glass “will be added to your private Instant Upload album on Google , but won’t be shared with anyone until you choose to do so.”

 61. Free medical insurance price of 100mg viagra U.S. employers added 148,000 workers last month, well belowthe 180,000 economists had expected. The data was seen assupporting the Fed’s decision to maintain its $85 billion inmonthly bond purchases, which has been a major factor in the S&P500’s 2013 rally of 23 percent.

 62. I’m sorry, she’s cheap levitra Why? The administration claims (preposterously, but no matter) that Obama has been working on this idea with Putin at previous meetings. Take at face value Obama’s claim of authorship. Then why isn’t he taking ownership? Why isn’t he calling it the “U.S. proposal” and defining it? Why not issue a U.S. plan containing the precise demands, detailed timeline and threat of action should these conditions fail to be met?

 63. A law firm kamagra gdzie kupioc oryginaoa The founders of Ask.fm, Russian brothers Ilja and Mark Terebin, said on Monday there had been a full audit of the website’s safety features and that as a result, they would hire more staff to moderate comments, including a safety officer.

 64. How do I get an outside line? clomipramine mylan 75 mg Silberman also raised Verizon’s argument that it had a FirstAmendment right to decide what websites its users had access to,using as an example access to a site with instructions on makingchemical weapons. Lev responded: “Verizon is not speaking inthat instance. Verizon has said over and over again that it is aconduit for others’ speech.”

 65. Is there ? uy viagra canada warning pills The anti-Mursi campaign mounted an effective petitioning mechanism: a brief form calling for a new election to replace the increasingly divisive Mursi presidency. The form’s simplicity and the mechanism of its distribution helped make it accessible to these unexpectedly large numbers.

 66. I’d like to open a business account next day delivery kamagra jelly But the timetable appears optimistic because Germany is adamant that to create a true resolution agency, the European Union needs to change its fundamental law — the EU treaty. This would be a lengthy and politically risky process.

 67. I’ll send you a text cialis e ipertensione effetti collaterali When Hsiang [the lead author of the study] and colleagues put together evidence from 190 researchers, they determined that intergroup conflict increases 14% and interpersonal violence increases 4% for each standard deviation in climate variables. For instance, in terms of temperature, one standard deviation is about halfway between what you would expect for an average year and a really hot year.

 68. I can’t hear you very well rhino 7 does it work “Users are becoming more sophisticated in avoiding detection, and one response among sports organizations and governments has been to rely on investigations in addition to drug testing,” he said. “This decision reflects that celebrities and athletes are not going to be given a pass.”

 69. I’ve just graduated cialis 180 pills cialis 180 pills To keep their growth rates close to historical standards, Latin America will have to do more with the same labor resources: the keyword is productivity. If it fails to improve education and infrastructure –important factors to boost productivity in other regions– then it will either live with lower growth or with constant bouts of inflation. Or both.

 70. We’ll need to take up references isks with levitra handihaler best price The 101-unit building has had a rocky couple of years. It fell victim to real estate speculation in 2010 when a developer, hoping to flip the property for a quick profit, defaulted on the $7 million mortgage. The owner, Mark Karasick, had already angered tenants by stripping the building of its Mitchell-Lama status, hoping to force out older residents and jack up the rents.

 71. I’m in a band thischeapestviagra “It means the world to us,” says Lorria Welch, from the deck of the C-17 carrying her son. This traumatic but important journey for her marks the second ever time she’s been on an airplane, after first flying to Kentucky to witness their son’s graduation from his basic training. “As a parent we say we’d beg, steal, or rob a bank to get here.”

 72. I’m sorry, she’s manlig viagra till kvinnor Data monitoring on resistance needs to be beefed up in a bid to track emerging resistance more effectively and step in earlier, and public education and training for healthcare professionals around antibiotic prescribing improved to reduce inappropriate use of these drugs, says the report.

 73. Nice to meet you q generic cialis Mr Evans visited Unpa, Sohung, Rinsan, Pongsan, Kumchun and Yonsan counties. “Every scrap of earth that can be used to grow something is being used, they had even cut tiny six-inch wide terraces into the sides of the road and in the mountains they are farming on 30 degree slopes,” he said.

 74. I’m doing an internship kamagra now co uk tablets TAIPEI, Oct 4 (Reuters) – Taiwan’s HTC Corp slidinto the red for the first time in the third quarter, adding tothe case for the troubled smartphone maker to abandon its prizedindependence and reach out for a white knight soon.

 75. What university do you go to? can you buy viagra germany Researchers have been looking into the anti-cancer properties of flavonoids for years. A study published in 2008 by UCLA researchers found that smokers who ate foods rich in certain flavonoids, including strawberries, brussel sprouts and apples, may reduce their lung cancer risk.

 76. International directory enquiries differin gel 0.1 (adapalene) (30 g.) Politics was central to Lindy Boggs’s life long before she won a special election in 1973 to succeed her husband, Thomas Hale Boggs Sr., better known as Hale Boggs. Her family, the Claibornes, traced its roots to colonial Jamestown and was one of the country’s early political dynasties.

 77. A law firm mi experiencia levitra “I’ve never ever felt unsafe at this place,” said DavidBerlin, a civilian who works at the Navy Yard as an assistantprogram manager building weapons systems. “If someone wants toskirt the rules, they can do that, but you trust yourcolleagues.”

 78. I really like swimming xenical generico orlistat Helped by an easygoing charm, Kraft has tasted nationalpolitics as one of the Social Democrats’ deputy leaders and, asa state premier, she sits in the Bundesrat upper house ofparliament, where NRW’s size gives her considerable influence.

 79. I want to report a how much does differin .3 cost And there’s something non-sentimental about the Prof’s sentiment. The so-called baby panic means that for some women a husband risks becoming their sperm machine rather than their soul mate. If we are to base the child-bearing window purely on biology the female body is ready for procreation once puberty has set in.

 80. Who would I report to? glucophage 500mg The city of Waco this summer sponsored a boat inspection program to protect Lake Waco from zebra mussel larvae that could hitchhike by boat from infested lakes, such as Lake Texoma and Lake Ray Roberts.

 81. I’m doing a phd in chemistry legal viagra for sale RMDS can boost other expenses, too. Since distributions count as ordinary income, they can push you into a higher tax bracket. They also can trigger higher taxes on Social Security benefits and substantial high-income surcharges on Medicare premiums.

 82. Very funny pictures tofranil generic “He needs to continue to improve, and he knows that,” Gilbride said. “He understands that in order for him to be ready to produce the way that he wants to produce and the way that we need him to produce, he needs to practice to get ready for that.”

 83. We were at school together annonce du cialis “It’s pure and simple – the economy is much better and people have more money in their pockets. And even businesses have become more relaxed about paying for employees’ meals if they want them to work late,” he added.

 84. Could you please repeat that? html buy cheap viagra 32 or Ah, sorority girls. Just when I thought I’d left your kind behind forever, you come back with a vengeance. At 18 years-old I would have railed against this like it was the root of all evil. Thankfully I grew up and got – or at least occasionally manage to simulate – a sense of humour. Thanks once again, lovely internet.

 85. Is it convenient to talk at the moment? kamagra oral jelly skoaad Deputy headteacher Marie Fellows, aged 33, said: “Gemma was planning to do the Race for Life with us but sadly she died before she had the chance to so we are all doing it for her. Hopefully she is looking down on us.”

 86. Not available at the moment doxycycline 100mg dosage for acne The Glasgow South and Eastwood Extra provides news, events and sport features from the Glasgow area. For the best up to date information relating to Glasgow and the surrounding areas visit us at The Glasgow South and Eastwood Extra regularly or bookmark this page.

 87. I don’t like pubs viagra und alkohol gefhrlich The dissident National Council of Resistance of Iran (NCRI) exposed Iran’s uranium enrichment facility at Natanz and a heavy water facility at Arak in 2002. But analysts say it has a chequered track record and a clear political agenda.

 88. Jonny was here powerzen vs viagra For the first time in his career, the 34-year-old Pacquiao has lost back-to-back fights, first dropping a split decision to Timothy Bradley in June of last year and then suffering a highlight film-type knockout at the hands of Juan Manuel Marquez in December that diminished his standing in pound-for-pound rankings.

 89. A jiffy bag levitra professionalviagra generic “We have a scary market in the very short term,” said JaimeFerreira, currency desk manager at Intercam, a brokerage in SaoPaulo. “We have pressure for the roll-over of swaps and thepossibility of the Federal Reserve cutting back on stimulus.”

 90. I’m on work experience nr viagra inte fungerar Sea and air travel have been suspended since Friday, with fishermen urged to bring their boats in due to strong winds and giant waves. Emergency workers were sent to the rescue of affected households in the province of nearly 16,000 people.

 91. A First Class stamp donde puedo comprar kamagra “Then I can continue (my career) because poor me, nobody in Hollywood hires me to make a ‘Kramer vs. Kramer’ (or) like ‘Sound of Music’ – actually I’m a pretty good singer – and nobody hires me to do this kind of film,” Chan said, referring to the 1979 family drama and 1965 musical, both Oscar winners.

 92. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? trazodone hydrochloride 50 mg sleep ** Slovenia has sold a majority stake in industrial coatingsproducer Helios to Austrian rival Ring InternationalHolding, sources close to the government and thebuyer said. According to earlier local media reports, Ring willpay 145 million euros ($196 million) or 520 euros ($700)pershare for 73 percent of Helios

 93. I’ve been made redundant e astensioni ingratiatory deve levitra on line acquistare Almost an inch of rain hit north Wales and Cumbria in three hours on Thursday, on top of more than two inches in parts of the South-West, north Wales, North-West and western Scotland in the previous 24 hours. The Met Office put out a yellow weather warning for the West Country and residents were asked to stock up on sandbags.

 94. Have you got a telephone directory? cialis effetti says The real quarterback issue for the Jets is when Rex Ryan — perhaps even with some input from Idzik, who really wants to be known as a football expert and not just a cap expert — finally turns his back on Sanchez and switches to Smith in an attempt to buy time and save his job.

 95. Do you like it here? allgreens price viagra Setting out its plans to scrutinise 128 euro zone lendersaccounting for about 85 percent of the bloc’s banking system,the ECB said it would use tougher measures set out by Europe’sregulator – the European Banking Authority (EBA) – in the assetquality review it will conduct next year.

 96. I work for a publishers silagra vs caverta He has also undergone two major hip surgeries since 2009, the most recent in January, and — despite homering Friday night with Double-A Trenton — has performed poorly in minor league rehab assignment games this season.

 97. This site is crazy 🙂 uy cialis generic online cheap The U.S. and China introduced a new round of sanctions against North Korea at the United Nations that the U.S. said would significantly impede the development of Pyongyang’s nuclear and missile programs, in response to its test last month of an atomic bomb.

 98. Punk not dead big pro cialis Advocates of Western engagement use the successful case of the downfall of Libyan dictator Muammar Gaddafi without the loss of foreign life — at the time of his ouster — to push for action. Those on the other side never tire of pointing out the many differences between Syria and Libya, among them the strength and loyalty of the army, oil and Western mandatory history, with Italy feeling more deeply its ties to Libya than France does to Syria.

 99. How do you do? buy promethazine online “You get a team where you know they have to pass the ball, they’ve got to get five out, I don’t think an O-line in this league has a chance, regardless if it’s (against) us or anybody else.”

 100. No, I’m not particularly sporty coupon for differin lotion The cast were reunited in Purgatory (or perhaps the after-life) for a final group hug, and the central mystery was resolved. The island was a cork, designed to contain an evil force so it didn't leak out and infect the rest of the world.

 101. What do you want to do when you’ve finished? diamox cost uk Actually he can’t outrun the hawks – some from within his own administration – prodding him toward the bitter bloodbath going on in a lawless country ruled by a ruthless tyrant. So reluctantly, he let it be known we would arm the rebels. He let an aide, Benjamin Rhodes, break the news, as if to say he didn’t want his own hands stained with blood. 

 102. How many are there in a book? discount drug card viagra He didn’t mention the militias. When I asked him what the government was doing to bring armed groups under its control, he said the majority of revolutionaries had been absorbed into forces (nominally) under the authority of the interior and defense ministries.

 103. About a year viagra for sale denver MSSC, which has raised £3.85 million of a £4.8 million fundraising target, said the majority of donations for the new vessel came from corporate supporters and individuals. The largest single donations were each for more than £250,000.

 104. I’d like to send this parcel to provera cost British Ambassador Mark Lyall Grant said he was pleased the draft resolution called for “accountability” for those responsible for the chemical attacks. He added that he would have liked a reference to the International Criminal Court in The Hague – something diplomats said Russia opposed.

 105. I want to make a withdrawal viagra kopen afhalen zonder recept Dimon reached a tentative $13 billion settlement to resolve civil disputes between JPMorgan and the U.S. government. The bank won’t be released from criminal liabilities, according to a person familiar with the talks who asked not to be identified because they were private. Some of the practices under the probe relate to Bear Stearns Cos. and Washington Mutual, which JPMorgan bought in 2008 as the housing bubble burst.

 106. How many weeks’ holiday a year are there? order tretinoin cream 0.05 The U.S. and China introduced a new round of sanctions against North Korea at the United Nations that the U.S. said would significantly impede the development of Pyongyang’s nuclear and missile programs, in response to its test last month of an atomic bomb.

 107. An accountancy practice cialis 800 mg black kopen He gave no details of the delays and problems, except to express consternation over recent flooding at Sochi airport, which has been upgraded by a company owned by Oleg Deripaska, one of Russia’s top businessmen.

 108. What do you study? buy cialis grand rapids michig Priced at just £4.99 and available from any of the 600 Cancer Research UK shops in the UK, the duck looks set to be Breast Cancer Awareness Month’s hottest item. It comes in dark pink or white, both are decorated with the iconic pink ribbon motif.

 109. Wonderfull great site wo viagra generika kaufen COLLEGE PARK, Md – Human activities are changing the basic chemistry of many rivers in the Eastern U.S. in ways that have potentially major consequences for urban water supplies and aquatic ecosystems, a University of Maryland-led study has found.

 110. Some First Class stamps red pill viagra buy The continuing under-representation of minority populations in clinical studies is depriving some of the most vulnerable people in the US of better tailored treatment options, the founder of a trial search website warns.

 111. Whereabouts are you from? amitriptyline 100mg tablets Mary Creagh, the MP for Wakefield, told delegates at the Labour Party conference the coalition has “botched” the roll-out of high-speed internet services into rural areas, and promised to reinstate the Government’s abandoned target of ensuring ‘decent’ broadband is available for every single property in the country.

 112. Go travelling tretinoin cream .025 cost “We have always believed that if we just go out and responsibly do our reporting, there won’t be any problem; and if by chance there are problems, we can print corrections in the newspaper, and apologise. And if things are really serious, we prepare for the courtroom – and if we lose, we pay compensation as it’s demanded. If we must close our doors, well then, that’s only what we deserve. But the facts show that we have been too naive,” the editorial added.

 113. I’m sorry, she’s looking for buy levitra how to get prescription Mavericks doesn’t offer as abrupt a change as iOS did when it moved to version 7 this fall. And it’s certainly not as revolutionary as Microsoft’s transition to Windows 7 and a tablet-like format last year. But Mavericks goes far in extending an already powerful operating system for desktops and laptops, without taking away the aspects that makes it easy to use.

 114. Cool site goodluck 🙂 can i take 100mg of trazodone “We have said we will only translate in those cases where it suits us – so child protection cases, paying your council tax, those sorts of things. We won't translate otherwise, you have to bring somebody in with you if you want to access anything else,” Sir Robin says.

 115. this is be cool 8) kamagra oral jelly online bestellen “The U.S. administration questions further bilateral contact at the highest level (due to the situation with Snowden),” Ryabkov was quoted as saying by Interfax. “It seems to me that this is an utter distortion of reality. This is viewing the world through a distorted lens.”

 116. I’d like to open a business account tamsulosin dutasteride hplc July 26 (Reuters) – BP Plc appeared to gain an edgein the battle over liability for the 2010 Gulf of Mexico spillon Friday, after Halliburton abandoned one of itsarguments that tried to paint the British oil company asunconcerned about well safety.

 117. Have you got a current driving licence? viagra 2ceffects on women So did our quandary. Truth be told, Mazer and I had a rocky relationship. Guess it began when we started referring to him as “The UnAmazing,” our sarcastic riff on his dogged pursuit of answering any and all sports trivia questions, which had led John Roland, Ch. 5’s news anchor, to dub Mazer “The Amazing.”

 118. We’ve got a joint account buy diamox online uk NEW YORK – Design companies tending to the details of fashion shows have more to think about than skirt lengths and handbag clasps – they must decide whether to seek U.S. patent protection for their looks.

 119. this is be cool 8) lexapro 10 Mary Pelevsky, a University of Nevada visiting scholar, headed the school’s Nevada Test Site Oral History Project from 2003 to 2008. Some 150 people were interviewed about their experiences during Cold War nuclear testing. Area 51 vets such as Barnes also were interviewed.

 120. How much is a Second Class stamp? cialis cialis trying to conceive At the moment these printers retail for around $25,000 (19,000€) but the price has been decreasing, with second hand models available for around $8,000 (6000€). 3D printers work by laying down layers of material, often plastic or melted polymer, that harden to form solid objects.

 121. Have you got any qualifications? osten fur cialis vs Most doctors agreed that a fee of £5 to £25 would be appropriate, although one unnamed doctor suggested means-testing on the basis of “£10 for poor, £25 for others, £100 for professionals and politicians and £150 for solicitors and accountants”.

 122. Could I have an application form? vasoder better htann viagra “The key here is to have terminals that are able to receivebig ships. These refineries will produce large cargoes,” AernoutBoot, commercial director for VTTI, said during the sameinterview. (Editing by William Hardy)

 123. What line of work are you in? cialis how much is cialis with insurance The White House on Thursday also said Obama plans to nominate J. Christopher Giancarlo, an attorney and currently the executive vice president of GFI Group, as a commissioner for the Commodity Futures Trading Commission and Patrick Pizzella, a former assistant secretary of Labor, as a member of the Federal Labor Relations Authority.

 124. I’ve got a part-time job viagra with paypal account
  IOWA CITY, Iowa — The Iowa Supreme Court on Friday stood by its ruling that a dentist acted legally when he fired an assistant because he found her too attractive and worried he would try to start an affair.

 125. I can’t hear you very well heap please viagra While many of the town’s 6,000 residents are incensed thattrains carrying such flammable cargo could pass through an areawith bars, restaurants and other local businesses, they also saythe rail is their economic lifeline.

 126. I’m doing an internship nizagara gold 120 Republican leaders last week sent letters of protest to bothnetworks complaining that a planned CNN documentary and an NBCminiseries amount to political ads for the former secretary ofstate, who is seen as a likely 2016 contender for the WhiteHouse.

 127. Withdraw cash misoprostol online usa “It certainly was, because it was a big game for us,” Moyes said. “We had lost at Anfield and at the Etihad and we wanted to put that right. It was important the whole club showed that we were hurt by Sunday. We didn’t perform to our levels.

 128. I’d like to send this parcel to citrate viagra 100mg x 24 pills Authorities discovered Zahau’s body in the back yard of the Spreckles Mansion on July 13, 2011. Adam Shacknai told police he found her with a rope around her neck hanging from a balcony off the main house and said he had cut her down.

 129. Very interesting tale buy abilify discount It's just because they all want to be able to say “I had an impact on world events because Im so important”. The ego's are seriously out of wack sometimes. If Alyssa Milano really thinks anyone clicking on a “se-x video” of her is going to suddenly become engaged with the issues in Syria, then she's mentally unstable and completely self-obsessed. If she was just doin it as a joke then i think it's ok.

 130. What university do you go to? watermelon viagra nitric oxide But Tsuga has waited until after Fumio Ohtsubo – the man whopushed Panasonic head-first into plasma with the 485 billion yen($5 billion) Amagasaki project – resigned as chairman in June tomake the decision to pull the plug on plasma completely.

 131. I need to charge up my phone entica farmacia cialis The accounts given to investigators by the pilots, as relayed by Hersman, confirmed information from the plane’s flight data recorder that showed the plane was traveling 25 percent below its target airspeed as it came in for landing.

 132. I’m a partner in viagra patent expiry uk The market’s swings were exaggerated by thin trading volume,which was light for the second consecutive day. Monday markedthe lowest volume for a full-day session so far this year. Withmajor U.S. economic data like the nonfarm payrolls report andearnings from bellwethers out of the way, volume is expected tobe light throughout the week.

 133. I’m in my first year at university viagra unix scripts order cialis “While it is clearly possible fiscal policy has slowed the growth of the economy by more than was assumed in the June 2010 forecast, this does not look the most obvious explanation for the bulk of the shortfall,” the watchdog said.

 134. I’m doing a masters in law arcoxia etoricoxib msd “Star Wars” creator George Lucas has found love. The 69-year-old mastermind behind the famous franchise walked down the aisle with Mellody Hobson, 44, at his Skywalker Ranch in Marin County, Calif., on June 22, 2013. Journalist Bill Moyers officiated the ceremony and director Steven Spielberg was on hand to offer up a toast. Lucas and Hobson, the chair of Ariel investments and a contributor on “Good Morning America,” had been dating since 2006. It’s the second marriage for Lucas, who was previously married to Marcia Lucas for 14 years before calling it quits in 1983.

 135. Have you got any qualifications? augmentin 635 The governments that have ruled in the transition since Pinochet left power in 1990 have managed to reduce the South American country’s poverty rate from 40 per cent to 14 per cent. But social disparities are stark.

 136. Which team do you support? cialis ceny Kim Jong-un reportedly met Hyon Song-wol approximately 10 years ago, before he was married. The relationship between the two is believed to have ended after interference from Kim’s father, Kim Jong-il, though the two had been rumored to be having an affair. Kim Jong-un’s wife, Ri Sol-ju, was also a member of the Unhasu Orchestra before their marriage. It is not clear if she had any role in the executions. 

 137. How would you like the money? cost of viagra in ca Tom Hoenig, the FDIC’s second-in-command and an outspokenproponent of higher capital levels for banks, voted against theadoption of the Basel rules saying all banks were already incompliance with its current requirements.

 138. I’ve got a full-time job buy generic proscar canada Drummond exported 26 million tonnes of coal in 2012, aboutone-third of the national total. It had been expected to produce32 million tonnes out of some 94 million tonnes of forecastnational output in 2013, which would earn the nation about 900billion pesos ($480 million) in royalties, the government hassaid, up from 700 billion pesos last year.

 139. I’m doing an internship achat de viagra au Similarly, continuing to build new relationships and nurture existing contacts after you’re employed can be hugely beneficial to you as members of your network grow into the next phases of their career.

 140. The National Gallery tamsulosin 0.4 What draws the young women is not just the self-defense classes that the group holds but the promise of meting out justice — something that had been denied to many thus far. The Red Brigade patrols streets looking for men harassing or attacking a woman.

 141. Will I be paid weekly or monthly? adalafil 2013 generic cialis buy viagra “He came to our territory without invitation, we did not invite him. And we weren’t his final destination. He was flying in transit to other states. But the moment he was in the air … our American partners, in fact, blocked his further flight,” Putin said.

 142. I never went to university tretinoin cream .1 Describing how he attempted to force Mr Reid to quit the Cabinet, Mr McBride says that he unearthed embarrassing details of the former home secretary’s past from his “black book”.

 143. How much will it cost to send this letter to ? where to buy prosolution pills Among one-off items in the quarter was a 218 million eurogain from the sale of a “bad-bank” portfolio of toxic assetsthat once belonged to Fortis, a Benelux bank bought by BNP inthe midst of the 2008 financial crisis.

 144. A financial advisor buy brand viagra pills And whether you stay in Miami or not, the entire experience feels wholly unrealistic by the end of the journey. I actually had plenty of early fun playing as LeBron when we were facing the Rockets in the 2014 NBA Finals because it felt completely plausible. But the setup lost its luster by the end.

 145. I’m on work experience como usar el kamagra gel oral President Bush started the Daily Point of Light Award in 1990, to honor an exceptional volunteer. Floyd Hammer and Kathy Hamilton, the founders of Outreach — an organization that distributes food in Africa, will be receiving the award this year.

 146. How do you know each other? cozaar 100 mg color “This looks like to me like 2007 all over again, but even worse. All the previous imbalances are still there. Total public and private debt levels are 30 per cent higher as a share of GDP in the advanced economies than they were then, and we have added a whole new problem with bubbles in emerging markets,” he said.

 147. How do I get an outside line? vergleich levitra viagra viagra rezeptfrei l Most of those affected are the descendants of Haitians who moved to the Dominican Republic to work in the sugar cane fields. Many used a temporary worker’s card issued by the former state sugar company as proof of their residence in order to register their offspring.

 148. i’m fine good work amlodipine 5mg losartan potassium 50 mg But Williams views the issue from a different perspective. As the top players spend less time in college, schools such as Findlay Prep grow in value, serving as finishing schools for future pros, he says. And who’s better to offer them advice on how to make the transition to the NBA than a nine-year veteran of the league who once interned for the league’s corporate office and served as a union vice president during his career?

 149. I’ve got a very weak signal cialis sublingual super active Sanchez has become the whipping boy for a frustrated fan base that simply wishes he would go away. The Jets shouldn’t be faulted for wanting to move on and give Smith a chance. The ensuing charade is another story.

 150. How many weeks’ holiday a year are there? viagra price in usa The hard-court success also propelled Nadal to the top ofthe U.S. Open Series standings, meaning he will receive anadditional bonus depending on his finish at the Open. If he winshis second U.S. Open title next week, for example, he’ll receive$1 million on top of the winner’s share of $2.6 million.

 151. Could I borrow your phone, please? kamagra oral jelly 50 mg But, shockingly, fishiness and ethics don’t hold much water in the world of online dating. In an email, Yagan said that while OkCupid does not disclose the number of A-List members, “that number is through the roof in the last 48 hours: People want to search by body type!”

 152. I like watching football viagra in the waters mp3 That hasn’t even gotten into the two irritating scientists (one is played by comedian Charlie Day and the other, a true fingernails-on-a-chalkboard character, is Burn Gorman) who hope to learn from the Kaiju. Or the slick, lizardy master huckster (Ron Perlman) who makes a mint selling the innards of dead monsters. Or the backstory of Mori, which has echoes of Nagasaki.

 153. We’ve got a joint account buy cialis 365 pills The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference of leading independent schools said the comments were “disappointing” and “insensitive” to thousands of sixth-formers awaiting their A-level results this week.

 154. I’ve got a full-time job prednisone online 129 levitra An overhead view of a flooded downtown New Orleans in the days after Hurricane Katrina. A new poll shows that more Louisiana Republicans blame President Obama for the federal response to the storm than President Bush.

 155. I’m about to run out of credit propranolol sa 160 mg Earlier this month, Bieber posted a picture of himself and ex-girlfriend Selena Gomez with one word attached – “Heartbreaker.” Since then, there’s been no word on a possible reunion.

 156. International directory enquiries cialis jelly review President Barack Obama overnight signed legislation to fundthe U.S. government until Jan. 15 and extend a debt ceilingdeadline to Feb. 7, pulling the world’s biggest economy backfrom the brink of a historic default.

 157. How much were you paid in your last job? how do u use viagra Some 2,000 anti-fracking demonstrators gathered outside government buildings in the Romanian capital Bucharest in solidarity with residents of rural Pungesti. The village is located near a site where drilling is due to begin.

 158. I’ve come to collect a parcel utilidades de la viagra Shares of Merck & Co rose 2.35 percent to $48.73 early on Tuesday andoptions on the stock are busy after the U.S. drugmaker said it plans to cutannual operating costs by $2.5 billion and eliminate 8,500 jobs.

 159. Will I get paid for overtime? nline levitra reditabs In exchange, Israel will release 104 Palestinian prisoners serving long sentences, many for involvement in killing Israelis. The first batch of 26 inmates was set to be released by midnight (2100 GMT, 7 p.m. EDT).

 160. What do you do? cheap generic viagra no script peewee “While to date we’ve had fewer shootings and significantly fewer murders this year than any year since 1965, there’s more work to be done and we won’t rest until everyone in the city enjoys the same sense of safety,” Chicago Superintendent Garry McCarthy said.

 161. real beauty page duloxetine hcl 30 mg oral cap So is there any alarm in the capitals of the euro zone? Europe’s leadership forced the issue when Berlusconi was last prime minister and it’s not hard to imagine Berlin being keen to impress upon Rome the need to keep things steady until October at least, when German elections are out of the way.

 162. About a year intestinal female viagra consultation Parents who save $10,000 a year will have $309,000 for college. (That assumes only a 6 percent annual return over the 18 years through high school graduation in some kind of tax-sheltered savings plan such as creating a separate account for the student-to-be, or using a 529 plan.)

 163. Will I get travelling expenses? cheap viagra free sample This depends on a number of factors, but first you should refer to the terms and conditions provided by your surveyor. It is likely they will say the surveyor was under no duty to lift or examine covered items.

 164. It’s funny goodluck usa pharmacy viagra shipped However, it's too soon to know whether the results apply to humans. For one, the mice that lived longer had blood levels of metformin that were 10 times higher than those seen in humans taking the drug to treat diabetes, the researchers said. And mice put on an even higher dose of metformin actually had a decreased life span, because the drug was toxic (it caused kidney failure). Mice were also fed a controlled diet for their whole life, which is not true of people, said study researcher Rafael de Cabo, a senior investigator at the National Institute on Aging.

 165. I’m a trainee buy viagra rx online “The departure of the team is now imminent,” it said. “As agreed with the government of Syria, the team will remain in the country to conduct its activities, including on-site visits, for a period of up to 14 days, extendable upon mutual consent.”

 166. Enter your PIN buy cialis order without rx Democratic Senator Charles Schumer shot back that the Republican tactics were a “subterfuge” to avoid blame for a shutdown. “So instead of continued game-playing, we urge Speaker Boehner to reconvene the House, pass a clean CR (continuing resolution) and move on,” he said in a statement.

 167. Will I have to work on Saturdays? xenex cialis eye problems maior This has all been done under the leadership of Perlut, a marketing strategist and online Forbes columnist originally from Virginia. In media appearances over the last several years, Perlut has donned a lab coat and stethoscope, confounding interviewers and claiming a niche as America’s most noticeable mustache advocate.

 168. I enjoy travelling mandelay gel vs stud 100 Rabobank expects private-label goods to double their shareof food retail to 50 percent by 2025 from 25 percent in 2010,although growth has slowed in some mature markets as brands andstores have launched promotions like “buy one, get one free”.

 169. A book of First Class stamps risperdal consta injection July 29 (Reuters) – A U.S. judge ruled on Monday thatFederal Reserve Chairman Ben Bernanke should testify in themultibillion-dollar lawsuit by the former chief of AmericanInternational Group Inc, Maurice “Hank” Greenberg,against the United States over the insurer’s 2008 bailout.

 170. I want to report a viagra cause rimedi In March, CCTV criticised Apple Inc , the world’ssecond-biggest smartphone maker, for using different warrantyand customer service polices in China than in other countries.Apple Chief Executive Tim Cook later apologised.

 171. How many more years do you have to go? medikament for impotens levitra In the more populated west, demands of the powerful Zintan tribe, who had shut the major El Feel and Sharara oilfields, were addressed by pay increases, managing local concerns and by promising more cash for community projects.

 172. I’d like to transfer some money to this account e purchase cialis online without “President Obama has long advocated greater transparency, stronger oversight and other reforms to give Americans confidence that our intelligence programs strike the right balance between protecting our national security and the privacy of our citizens,” White House spokesman Josh Earnest said.

 173. Can you put it on the scales, please? cialis product monograph canada While Tourre acknowledged that the language about the risky slice of Abacus being “pre-committed” wasn’t accurate, he insisted that he did not intentionally mislead anyone. He also said a description of Paulson as “transaction sponsor” did not mean the hedge fund was an equity investor.

 174. I’m not interested in football online drug purchase levitra . “If you want something quick, it’s even quicker thanAmazon,” said Matt Nemer, an analyst at Wells Fargo. “Amazondoesn’t have physical stores really close to consumers, sothat’s an edge retailers have.”

 175. Will I have to work shifts? where to get viagra usa Their opponents want “to draw a line under the period of upheaval and fear further loss of influence to the revolutionaries.” These include those from cities or tribes that supported the regime or remained neutral, tribal elders calling for national reconciliation and many members of the NFA.

 176. I love the theatre buy abilify 5mg online Police have rounded up hundreds of Mursi’s Brotherhood backers in recent days, in an effort by the army-backed government to end weeks of protests and to stamp their authority on the deeply polarized nation. The government said 70 members of the security forces were among the dead.

 177. Through friends generic blog viagra 100mg He said he was optimistic that the panel would recommend approval. “The historical track record of this panel and this division of the FDA is encouraging, with similar debates generally favoring the approval of diabetes and obesity drugs in the absence of cardiovascular outcomes data.”

 178. What do you study? eriacta 100 review Rickey Banks, who has worked the bay for about 30 years, said in an interview, “salinity has taken over, predators moved in and we don’t have nutrients moving down the river. Water flow is the life of the bay and we’re losing it.”

 179. I really like swimming zyprexa taper The government said in court filings that the IRS hasprevailed in eight similar cases at other appeals courts. Tosettle the diverging appeals court views, the Supreme Court inMarch agreed to hear the case.

 180. Which team do you support? articles on kamagra polo —Misplacing things and losing the ability to retrace steps. Putting things in unusual places, losing things, accusing others of stealing. Normal aging: Occasionally misplacing things and retracing steps to find them.

 181. Sorry, you must have the wrong number cost of misoprostol pill That focus on safeguarding others will be the centrepiece of the $600,000 awareness campaign, including television ads, which Talbot hopes will persuade the 77 per cent of Albertans who did not get immunized last year.

 182. I like watching TV buying pills viagra soft flavoured With the state Public Service Commission considering the utility’s request for an 8% rate hike for electricity, a 2.5% hike for gas and a 2.3% hike for steam, the governor Tuesday slammed the increases as “not warranted.”

 183. How many would you like? viagra generika schweiz kaufen Green Party leader Natalie Bennett said the gassing of badgers was “inhumane” and she hoped Mr Paterson's words “will not be interpreted as a green light for illegal gassing of settings, of which there have been credible reports”.

 184. I’d like to tell you about a change of address viagra medicament similaire With Ward complaining about the election system, insisting it is all but impossible to challenge the incumbent, it is understood that at least three FIA member clubs have tabled a motion for the Dec 6 meeting to discuss removing the need for vice-presidents for sport being included on the presidential list.

 185. I quite like cooking motilium price If you miss Cassini’s glamour shot, don’t fret. You can be outside at 7:49 a.m., 8:38 a.m. or 9:41 a.m. ET Saturday to be part of images that NASA’s Messenger spacecraft will be taking as it orbits Mercury.

 186. I’m at Liverpool University kamagra 100mg free shipping Once a Playboy model, McCarthy made a name for herself hosting the hit MTV show “Singled Out” two decades ago. Most recently she had her own VH1 late night show “The Jenny McCarthy Show,” which had a disappointing first season that left its fate in question. With the ABC announcement it appears McCarthy has been freed from her VH1 contract.

 187. I live in London generic viagra online buy viagra now On this week’s Daily News Fifth Yankees Podcast, Mark Feinsand chats with Yankees reliever Dave Robertson about Mariano Rivera’s bad week, what it’s been like in the clubhouse since A-Rod returned and Robertson’s “Power of 2” contest with Red Sox pitcher Ryan Dempster.

 188. I support Manchester United trazodone cheap He told the BBC's Andrew Marr show that this further step “might take a bit of an argument but it's an argument on behalf of Britain's parents and children that I am prepared to have”.

 189. It’s serious ackson’s youngest prescriptions viagra janet. Unrest before local elections in November and a presidentialvote next year could dislodge the former Portuguese colony fromits pedestal as a “donors’ darling”, showered with foreign aid.It could also derail the expected resources investment bonanzain a country that remains desperately poor.

 190. Your account’s overdrawn generic flonase cialis “If I were Amazon I would not rely on being able to make alldeliveries to customers on time before Christmas,” HeinerReimann of services trade union Verdi was quoted as saying byGerman weekly Der Spiegel on Sunday.

 191. I’m a housewife buy 150 mg viagra Meg is now ten years old and is the third Pets as Therapy dog, commonly known as PAT pets, owned by Jane. She is also an assessor for the service to make sure other pets have the best temperament for their work.

 192. Have you got any ? flagyl er 750 mg tablets There are no unique character classes, and you won’t choose moves from a menu. Instead, Project X Zone wants you to move your characters into range for an attack, then manage an EX meter. This meter is supposed to govern skills such as healing, countering and defending, and it must be managed throughout the battle. But in practice, you’re rarely challenged to use it.

 193. I’d like to tell you about a change of address eslevitrablog The CTA said it took into consideration the fact that therail operator no longer transports crude oil, and has sharplycurbed the volume of commodities it transports — a forecastcurb of more than 70 percent in total traffic and more than 80percent in the transportation of dangerous goods.

 194. I’d like , please lower my libido viagra pharmacy Shia LaBeouf and his girlfriend of two years Karolyn Pho are no longer an item. The couple, which met in 2011, parted ways “a while ago,” a source tells Us Weekly. It’s been a rocky last few months for the lovebirds. In August, Pho was seen breaking down in tears on a public street after the two got into a heated exchange just days after it was revealed LaBeouf had agreed to have real sex in his upcoming film, “The Nymphomaniac.” Pho later shot down rumors that the argument had anything to do with actor’s new role. “It’s none of anybody’s business. Everything is fine with us. It was nothing affiliated with his movie,” she told the Daily News at the time.

 195. Go travelling prostitution viagra speed thailand When Fouchier, of the Erasmus Medical Centre in Rotterdam, The Netherlands, and Kawaoka, at the University of Wisconsin in the United States, announced in late 2011 they had found how to make H5N1 into a form that could spread between mammals, the U.S. National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) was so alarmed that it took the unprecedented step of trying to censor publication of the studies.

 196. We went to university together how can i make easy homemade viagra Thanks for being in touch. These symptoms you describe, as you will have gathered, perplexingly do not fit any recognisable pattern. There episodic nature and their association with Polyuria is suggestive of some variant of migraine – though it is difficult to see how this would account for the bowel symptoms. I will feature it (anonymised of course) in the column in the hope of eliciting some helpful solutions.

 197. Good crew it’s cool 🙂 womens viagra uk buy The media set the floor below sea level. Stay cool, the history lesson is almost over. Gang Green would segue into its alternate win-loss universe. One week, the coverage was euphoric, like someone leaping a tall building in a single bound. The next it was like someone jumping off a cliff.

 198. Gloomy tales cialis honcode Audley also offers a range of Alaskan cruises. Many of the most beautiful parts of the coastline are best accessed by water, such as Glacier Bay, Admiralty Island and the small historic settlements of the south-east Alaskan Panhandle. For your coastal voyage, you can choose a small luxury yacht or a larger cruise ship with extensive modern facilities.

 199. Have you seen any good films recently? generic viagra super force “There’s no way to default. There is enough money cominginto the Treasury to pay interest and roll over principle,” saidRepresentative Justin Amash of Michigan, a favorite of thesmaller-government Tea Party wing of the Republican Party.

 200. What do you do? liquid viagra kamagra drugs Rubenstein would not say whether his client will file a lawsuit, but Mateo played a video of the incident in which it is difficult to discern if he has a legitimate complaint. Mateo wouldn’t show reporters where he was allegedly burned on his stomach, and said Wednesday that he has “a few muscle contractions going on.”

 201. Could you tell me the dialing code for ? venta de viagra generico venezkela “This is a cultural problem, a centuries-old mentality in which the man is the head of the family and others obey him or get punished,” said Natalia Pazdnikova, a co-author of the draft law and director of Nadezhda. “Russian women are very patient and enduring, ready to suffer for their children and families.”

 202. I’d like to open an account remedios genericos do viagra If Washington does not reach a deal by Thursday, the U.S. government will by law no longer be able to add to the national debt, and will have to rely on incoming revenue and about $30 billion in cash to pay the country’s many obligations.

 203. I’d like to tell you about a change of address viagra gold 800mg buy End-user computing, defined as devices such as PCs andtablets, remains an important focus for the company despite therapid decline of the global personal computer market, the CEOtold reporters briefly, without elaborating or taking questions.

 204. Do you know what extension he’s on? viagra pay by paypal She also pointed to the personal toll on the couple. “The commonwealth is seeking to call her wife as a witness against her, which obviously would cause irreparable harm to their relationship,” Elleman said.

 205. Who do you work for? kgr 100 potenzmittel cost But Barclays analyst Raimo Lenschow had expected an accelerated or expanded share buyback plan. The slightly bigger-than-expected dividend increase may signal a willingness to bow to investors’ demands.

 206. Get a job a sinovite afferma compra levitra 10 mg RCS MediGroup’s share issue, which it needs to keep itafloat, has fueled debate about strategy between two of thepublisher’s key shareholders, automaker Fiat and shoebusinessman Diego Della Valle, though sources with knowledge ofthe auction said neither of the parties had participated in it.

 207. Through friends terbinafine hydrochloride 250 mg “We can literally feel how much all of you loved Talia,” the Facebook post said. “We can’t thank all of you enough for this. Thank you everyone for understanding how special this little girl was to us and to this world. Thank you for keeping her spirit alive and showing her family that her message and voice will continue to make an impact across the globe.”

 208. I’ll call back later retin-a acne scars results “It is impossible to say how many Tours Chris will win, but he has all the physical and mental attributes to be able to be competitive in this race, if nothing drastic changes, for quite some time,” said Brailsford.

 209. Very funny pictures kamagra vake za ene During Wednesday night’s game the Yankees showed video of Mariano Rivera, and several other Bombers, endorsing Robertson on the center field scoreboard. He even participated in a video for the Final Vote at the MLB Fan Cave in Manhattan with the punchline, “But seriously, I can just take the subway to the All-Star Game.”

 210. It’s a bad line viagra 2 st Not only did he own the place in the postseason of 2009, when the Twins and Angels and finally the Phillies couldn’t get him out, when he was finally the kind of October Yankee he had always wanted to be, he was supposed to own the place for a long time.

 211. I’d like to cancel a cheque viagra lu rezeptfrei “Thrillers, like all art, are always a reflection of the culture,” said fellow author Brad Meltzer. “No one captured that Cold War fear _ and that uniquely American perspective_ like Clancy. Jack Ryan wasn’t just a character. He was us. He was every American in those days when we were a push-of-the-button away from nuclear war.”

 212. I saw your advert in the paper cheap female viagra pills Cabrera, hindered by a groin strain late in a season of injuries for last year’s Triple Crown winner, didn’t have to overextend himself on defense thanks to Scherzer’s 118-pitch gem. But he did look uncomfortable running out a grounder in the eighth.

 213. this post is fantastic buy cialis pill maryland D. Lee Spurgin Jr., senior vice president and general manager of medical device and diagnostic development at Theorem Clinical Research, said Emergo complemented Theorem’s own global strategic regulatory affairs and clinical-trial capabilities.

 214. Where did you go to university? where to buy real viagra online wholesale The moves at LLX and MMX are the latest steps in Batista’sefforts to shore up EBX, which was once valued at $60 billionbut suffered from a series of project delays and dwindlingconfidence that its largely startup companies could deliverrevenue and profit before being overwhelmed by debt.

 215. I’m training to be an engineer misoprostol buy online canada In response to concerns raised by members of Congress about the GRAS program, the Government Accountability Office (GAO), a federal watchdog agency, issued a report in 2010. It found multiple instances of the FDA prohibiting an additive previously recognized as GRAS, including cinnamyl anthranilate, a synthetic flavoring agent that was linked to liver cancer in mice.

 216. I like watching TV viagra cannabis being The ‘yes’ vote means Alitalia’s planes can keep operatingbeyond the weekend, something that had looked in doubt aftermajor creditor Eni threatened to cut fuel suppliesunless the airline could show it had solid financialunderpinning.

 217. Could you ask him to call me? buy herbal viagra ireland For YES it will be a momentous occasion. No doubt Michael Kay has been feverishly preparing one of his over-the-top, sappy introductions, where the words “mind’s eye,” “autumn” and “pinstripes” (at least five times) will be used.

 218. I’d like to tell you about a change of address buy proventil hfa inhaler “Bringing everyone together was enough to get us to comeback after opening quite a bit lower, but we’re still very muchunder the assumption that we’re at an impasse,” said RalphBassett, deputy head of North American equities at AberdeenAsset Management in Philadelphia.

 219. Cool site goodluck 🙂 adapalene cream used for wrinkles Three executives at Ireland’s failed Anglo Irish Bank face trial in 2014, five years after the probe into the lender began, while in Spain, around 100 people are being investigated by courts over failings at banks devastated by a property market crash, though none have gone on trial.

 220. US dollars withdrawal symptoms atenix viagra 100mg purchase cost In addition, I believe no federal judge is going to stop the arbitration from going forward or prevent evidence that was gathered by MLB investigators from being entered at the arbitration. Every player hit with a suspension related to the Biognesis Clinic investigation took his punishment, except for Rodriguez. We can assume it was because the evidence against each of them was overwhelming.

 221. Sorry, I’m busy at the moment 5 mg accutane oily skin HONG KONG/KUALA LUMPUR, Aug 15 (Reuters) – Energy majorsExxon Mobil Corp and Royal Dutch Shell areamong the suitors advancing to the next round of bidding forNewfield Exploration Co’s Malaysian and Chinese oil andgas fields valued at about $1.2 billion, people familiar withthe matter said.

 222. I’m only getting an answering machine carvedilol 25 mg tab tev “The answer to that question is no,” he said in response toa reporter’s query at a news conference regarding whether thecompany has seen a reduction in orders since the announcementthat Fonterra had discovered it had exported tainted wheyprotein powder nearly a week ago.

 223. I’m a partner in perrigo tretinoin cream 0.05 for acne After losing his lower right leg in a motorcycle accident four-and-a-half years ago, 32-year-old Zac Vawter has been fitted with an artificial limb that uses neurosignals from his upper leg muscles to control the prosthetic knee and ankle. The motorized limb is the first thought-controlled bionic leg, scientists at the Rehabilitation Institute of Chicago reported Wednesday in The New England Journal of Medicine. 

 224. I’ll text you later how to buy cialis dapoxetine canada without prescription “Our fans have the right to do anything,” Ryan added. “I’m not going to say I’m disappointed in our fans. … But I think we need to move forward. The things from the past are in the past. So let’s just focus on what we have in front of us. We’re all going to make mistakes. We’re all going to turn the ball over. We don’t like to, but those are things that are going to happen. Obviously, we’re going to try to minimize that. We’re going to try to get more of them. We’re trying to get more of them on defense.”

 225. Where’s the postbox? vente prix du viagra The two parties have been negotiating for more than a year about fixing a minimum electricity price for power generated at the proposed plant as part of a new energy policy package that aims to reward forms of energy with low carbon emissions.

 226. Incorrect PIN meloxicam 15 mg street value Australia is one of the few countries to have successfully eradicated TB in cattle and wild water buffalo, a process which took 27 years. The government's long term strategy for the control of bovine TB in England contains no startling new revelations, but pulls together various strands and policies, involving the government, the farming industry, vets and scientists.

 227. What do you want to do when you’ve finished? levitra vission loss And yet the national football team remains hamstrung by complex political infighting. Such is Bosnia’s highly delicate inter-ethnic balance that the federation has three presidents, with the three major groups of ‘Bosniaks’ – now the preferred label for Bosnian Muslims – Serbs and Croats all having to be represented.

 228. Stolen credit card tretinoin cream acne initial breakout He noted that a mother pushing a stroller along the Henry Hudson Parkway in Fort Tryon Park in Upper Manhattan was attacked by a homeless man last week. At least two bicyclists were attacked a week apart in August along the Hudson River around 163rd Street, and two other people were slashed south of 60th Street a month earlier, Croft said.

 229. I’d like a phonecard, please ventolin 2.5mg/2.5ml “I’m tired of senseless killings. I’m not a hero. This is my town. This is my city. I love New York. It could have been any one of my family members. My sisters, my daughter and grandfather ride the subways all the time. It could have been them.” Well said and well done.

 230. This site is crazy 🙂 escitalopram 10 mg clonazepam 0.5 mg George Osborne is in China, so of course Breakfast's Steph McGovern is at Manchester Airport. No, she's not jumping on a flight to Beijing – one of the big announcements from the trip has been Chinese involvement in a project to develop the area around the airport.

 231. I’ve lost my bank card kamagra forum gdzie kupic The construction boom on Hengqin, just a 10-minute drivefrom Macau, comes at a time when mega-resorts are beingdeveloped in Asia in places like Taiwan, South Korea, thePhilippines and Vietnam to tap the region’s growing ranks ofwealthy tourists.

 232. What do you do for a living? buy levitra online 14287 But the NFL backed off after U.S. Senate Republican leader Mitch McConnell wrote the league and other professional sports organizations urging them not to support Obamacare, warning them it was too political.

 233. I’m doing an internship ale n warning cialis black box Amazon is refreshing its lineup of tablets and has unveiled a large-screen model with a better screen and less weight. It follows Microsoft’s announcement of new Surface tablets. Here’s how the new Kindle Fire HDX compares with the Surface,and other tablets of similar size.

 234. Please call back later viagra effect in women dysfunction What’s really special about the Moto X has nothing to do with making calls, checking Facebook or holding it in your hands. Rather, it breaks from the pack by allowing for a lot of customisation. You can choose everything from the colour of the power button to a personalised message on the back cover. The Moto X also offers the ability to get directions, seek trivia answers or set the alarm without ever touching the phone. There’s good hardware, too, including a body fits well in the grip of your hands. The Moto X is the first phone designed with Google as Motorola’s new owner. It could make Motorola, the inventor of the mobile phone, a contender again. The Moto X goes on sale soon in the US, Canada, and Latin America. No date has been announced for an Australian launch.

 235. Your cash is being counted internet apotheken levitra Wireless telecoms are expected to increase dividend yieldsnext year by 20 basis points compared to this year, ThomsonReuters StarMine SmartEstimates show, putting their payoutssecond only to traditionally high-yielding utilities.

 236. I love this site kamagra oral jelly 100 mg Some of this is our fault. Flowers rarely produce allergic reactions as their pollen numbers are low. The main culprit is that green stuff that coats everything — male tree pollen. Over the years, female trees which produce less green pollen have gone out of favor. They are messy with their seed production.  But with more males planted, the green-pollen count has rocketed.

 237. What’s the current interest rate for personal loans? dose order single viagra There’s just one fly in the ointment: music playback on those wonderful speakers will unceremoniously desist if you close the screen. Yes, I realize that the screen would cover them up anyway, but they’re loud enough to be audible through it, and moving an open SHIELD around the house is awkward. Headphones get continuous play, but miss the point. I wish there was a toggle for this somewhere.

 238. I have my own business kamagra oral jelly 200 mg Norilsk reported a 63 percent drop in first-half net profitin August due to non-cash write-offs. However, it continues tomake money while between a quarter and a half of the globalnickel sector could be running at a loss, according to industryestimates, hit by weak demand from China, the world’s top marketfor stainless steel.

 239. Have you got a current driving licence? antocuestalevitrapresentacionlevitraahumada Just ask Raj Nair, who leads global product development forFord Motor Co. Nair said he lobbied his niece to join thesecond-largest U.S. automaker as an engineer. But her passionslay elsewhere. She now works for Microsoft Corp, Ford’spartner on its in-car entertainment and communicationstechnology.

 240. Have you got a telephone directory? where to buy cialis safely on the net Daley was the Cook County state’s attorney at the time of Wrice’s arrest and conviction. It was also during a time when claims of torture by Chicago police were allegedly commonplace under the tenure of infamous police Commander Jon Burge, from 1972-1991.    

 241. I’m about to run out of credit cialis cialis a a target blank In calling for a “Day of Rage,” the Brotherhood used thesame name as that given to the most violent day of the uprisingagainst Mubarak. That day, Jan. 28, 2011, marked protesters’victory over the police, who were forced to retreat.

 242. I’ve got a very weak signal levitra alfuzosln I second that, billpr. I always liked and admired Jack Germond. I used to read his op-eds and watch him on the McLaughlin Group. He was my favorite talking head on that show. To be honest, I’m surprised he made it to 85, given his weight. (I’m surprised anyone makes it to 85 :O) He was an excellent journalist, the kind we don’t see enough of these days. God speed, Jack Germond, and thank you for your contribution to man’s struggling intelligence.

 243. Recorded Delivery ialis buy cialis generic college A: We need to plan for decades out, and humans are in no way hardwired to do that. Everyone should be thinking and starting to say to their friends, family and co-workers, “By this age, I should have taken this step to prepare for retirement or invested this much.” Deep down, people want to conform. They just need guidance.

 244. Is it convenient to talk at the moment? pfizer viagra deutschland The Kenyan national intelligence service report also lists Briton Samantha Lewthwaite, dubbed the “white widow”, as one of the “key actors” in the terrorist plot, which also killed top Kenyan political and security officials.

 245. A company car seguridad de aeropuerto viagra Mr Draghi said the ECB had only been “moderately successful” in ensuring there was not an “overreaction in market interest rates”. The ECB also revised its growth outlook for the eurozone, predicting contraction of 0.4pc this year rather than 0.6pc. But it lowered its forecast for next year from 1.1pc to 1pc.

 246. What are the hours of work? buy avanafil The IHF points out that too much cholesterol in the blood is a major risk factor for heart disease and stroke because it sticks to artery walls to form plaque, which can cause fatal blockages of blood flow to the heart or brain.

 247. I’ve come to collect a parcel http://avanafil.blog.hu/ bare buy avanafil honorable content “The overwhelming majority of people haven’t switched broadband for 2 years or more, which means people are missing out on the huge savings and improved service that switching offers,” said Baliszewski.

 248. What’s your number? cheapest price strattera Alternatively, the USPSTF says people in that age group can have a high-sensitivity fecal occult blood test every year, or a sigmoidoscopy – which is similar to a colonoscopy – every five years in addition to fecal occult blood testing every three years.

 249. I’d like a phonecard, please Buy Kemadrin Children across the country returned to school this week, but Ellysse couldn’t go back to Howell’s, a girls’ school set in a 120-acre estate near Rhyl. Last month, the school’s trustees announced that it would close, after 154 years. Parents were left just a month to find a new school for their children.

 250. Accountant supermarket manager buy cephalexin online uk NEW YORK, Oct 17 (Reuters) – The dollar fell whileTreasuries and world stock indexes gained on Thursday as reliefover a U.S. budget deal shifted investors’ focus to what thefiscal saga may mean for the Federal Reserve’s stimulusprogram.

 251. Could I have an application form? Purchase Depakote Online Coming the day after his 21st birthday, Tomic’s withdrawal from the Valencia Open match was due to a headache, according to local media, and continued a pattern of late-season fadeouts that proved controversial last year.

 252. Jonny was here where to buy valtrex online “There is nothing wrong with listening,” de Blasio said, seemingly inviting the ghost of Ed Koch, or the very much alive current occupant of City Hall, to strike him down on the spot. “You can listen to people; you can hear people’s concerns. You can keep an open mind and still be perfectly strong. I think if you look at my agenda, it’s pretty damn strong. It’s pretty damn decisive. But I think what people are looking for today is something different than what they were looking for in those previous leaders.”

 253. We went to university together tinidazole tindamax alcohol “Sometimes I just try to figure out why. Maybe they think it’s good politics. But part of our job here is not to always think about politics. Part of our job here is to sometimes think about getting work done on behalf of the American people, on behalf of the middle class and those who are striving to get into the middle class,” he said to applause.

 254. Just over two years lozol online “I guess I have success in that situation,” said Donaldson, 8 for 11 with 16 RBI when the bases are loaded. “I think a big part of it is allowing the ball to get deeper to me and hitting the ball up the middle to right-center.”

 255. Insert your card L Dopa Carbidopa Detroit’s manufacturing startups have yet to have muchimpact on a city unemployment rate that stood at 11.7 percent inJune. As a whole, they have created only a few hundred jobs,just a fraction of the 7,700 manufacturing jobs created in thesector from March 2012 to March 2013 in the Detroit metropolitanarea, according government data.

 256. I can’t stand football Order Minocycline Online Tesla said it expects to ramp up annual production of itsnew Gen 3 cars to 400,000 or more, compared with the 20,000Model S sedans it will build this year. Tesla’s projected volumefor the Gen 3 family would fill only one of GM’s larger U.S.assembly plants.

 257. I’d like to apply for this job doxazosin mesylate 8 mg Chairman David Dimbleby asked how would he vote in his own referendum. Afriye hid behind Michael Gove. If the choice were tomorrow, he said, he would vote No. But in twelve months, a different offer may be on the table.

 258. I’m sorry, I didn’t catch your name generic flonase ingredients If LeBron James and Kevin Durant didn’t exist, would fans have a greater appreciation for Carmelo? It’s an odd question to pose, but it’s reasonable to ask since he has so often been hurt by comparisons to the league’s top players — especially James. But Anthony had a breakout year last season, leading the league in scoring with 28.7 points per game and driving the Knicks to its first playoff series win in 13 years. While he may never quiet those who claim he shoots too much, Anthony has evolved as a player, slimming down and paying more attention to defense. Even so, he will have to be even better this season, with the Eastern Conference stronger and the Nets reloading. Extra attention will be paid to Anthony to see if he can sustain the Knicks’ success. And that means being able to co-exist with Bargnani and World Peace while also making sure that players such as Smith and Iman Shumpert continue to grow. After all, the Knicks’ best player is supposed to make those around him better.

 259. Free medical insurance cheap atorlip-5 InformationWeek encourages readers to engage in spirited, healthy debate, including taking us to task. However, InformationWeek moderates all comments posted to our site, and reserves the right to modify or remove any content that it determines to be derogatory, offensive, inflammatory, vulgar, irrelevant/off-topic, racist or obvious marketing/SPAM. InformationWeek further reserves the right to disable the profile of any commenter participating in said activities.

 260. A jiffy bag Buy Calcitriol “We don’t know where these bodies came from, but we already have brought to a local morgue 31 bodies for identification,” she said, adding that morgue officials awaited the arrival of the 14 bodies to add them to the toll from the disaster.

 261. Yes, I play the guitar will 800 mg of trazodone kill me “They are the real estate agents of the game. Some are great guys; others not so much,” said one club consultant familiar with the Dominican Republic who asked to remain anonymous as he is not authorized to speak on the matter.

 262. How many more years do you have to go? Tobramycin And Dexamethasone Opthalmic Suspension Canonical is aiming for dimensions of 124 x 64 x 9 mm (4.9 x 2.5 x 0.35 in), with a textured, angular metal body that’s home to an 8 MP low-light-friendly rear-facing camera, and a 2 MP webcam at the front. It will come with 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4, built-in GPS and will be NFC-capable.

 263. I support Manchester United purchase actoplus met JPMorgan analysts said there was nothing in ECB PresidentMario Draghi’s comments that suggested the bank was poised toaggressively ease and that declines in money market interestrates since the last ECB meeting have in part lessened themomentum for new measures.

 264. What qualifications have you got? buy ezetimibe The bodies of two of the victims were found around dawn by rescuers on a beach where many Catania residents and vacationers use lounge chairs and umbrellas to enjoy the sea, while the other four bodies were pulled out of the water just off shore, said D’Arrigo.

 265. I’d like to send this letter by purchase prednisolone The site is based on the idea that most hotels charge a flat rate on rooms whether there are one or two guests. So thrifty solo travelers can, in theory, skip the $50 hostel and instead split the cost of a $100 hotel room.

 266. A book of First Class stamps buy rogaine 5 Police said Campbell has been in California only a short time, and it’s not clear what brought him to Venice Beach on the summer weekend. Only a sketchy picture of him has emerged. He had no fixed address and no state driver’s license, and police have found no evidence he was working in the state.

 267. What are the hours of work? endep 25 tablets 25mg Meanwhile, a former manager, Anthony Badalamenti, was charged in federal court with instructing two other employees to delete data during a post-spill review of the cement job on BP's blown-out well.

 268. I’d like to cancel a cheque Buy Prandin Online AQAP has been bolstering its operations in Yemen over the past few years after key Saudi operatives fled there following a major crackdown in their homeland. The fighters, including those returning from the wars in Afghanistan and Iraq, have established sanctuaries among a number of Yemeni tribes, particularly in three provinces bordering Saudi Arabia. The group is estimated to have hundreds of fighters as well as thousands of followers.

 269. I do some voluntary work nexium 40 mg price canada Charles Njenga planted a tree for his slain 22-year-old son. Njenga was at Westgate with his three children only minutes before the gunmen began spraying bullets indiscriminately. He said he is angered by the security camera footage that surfaced over the weekend showing soldiers with full shopping bags in their hands.

 270. I was born in Australia but grew up in England Phenazopyridine Hydrochloride Pyridium One hundred early supporters snagged the camera accessory for a special price of $300; two pledge levels remain to purchase the lens for less than its retail price. Everyone else will have to lay down $99 for the device, which is expected to ship in February, though the first 1,000 pieces, Lomography said, will likely make it out of the factory in December.

 271. Who’s calling? how does indocin close pda Since then, the Syrian strongman has played cat and mouse and Secretary of State John Kerry has been entangled in negotiaions with Putin’s man, perhaps getting set up for long and winding talks whose ultimate Russian goal will be to strengthen old pal Assad.

 272. Could you please repeat that? nasonex nasal spray online That scenario, which would cost the federal treasury billions of dollars above what it has already projected, reflects the complicated financial carrots and sticks at the heart of Obama’s 2010 Affordable Care Act (ACA).

 273. Are you a student? Buy Confido An extended government shutdown, or even worse, a debt default, could harm the market’s reputation by rekindling memories of 2011 when similar political infighting prompted the loss of the United States’ triple-A credit rating and was the primary driver of the stock market’s last full-on correction.

 274. How many would you like? lisinopril 20/12.5 Chancellor George Osborne says the economy has “turned a corner”, pointing to stronger-than-expected growth figures in recent months, increasing business confidence and an improved picture for manufacturing and exports.

 275. Hello good day flagyl er online Folger actually smiled at Atkins when she appeared in the bedroom door. Strangers were common in the house. Atkins gave her a finger wave. After she’d reported everyone’s location to Watson, she brought Folger to him at knifepoint.

 276. What do you like doing in your spare time? Pletal Cilostazol
  Tennis being individualistic means it's as much about an exceptional player as developing a wide talent pool. One player can have a huge impact. Just like now. Murray is ranked two in the world. The next highest British man is Daniel Evans at 252.

 277. My battery’s about to run out buy metoprolol succinate online Card is listed on IMDB.com as one of the movie’s producers, in addition to his writing credit. Lionsgate’s disavowals to the contrary, Card will be getting a nice, big percentage of any profit that the movie makes. The argument that buying a ticket to see Ender’s Game financially rewards a politically active bigot is a sound one.

 278. There’s a three month trial period shallaki online Rumors of a Mercedes-Benz pickup have circulated quietly within the automotive industry for years, but its development repeatedly saw difficulties and delays. Daimler had initial negotiations with VW to produce a Mercedes-Benz version of the Volkswagen Amarok, but the talks never gathered momentum.

 279. I’m on work experience order fucidin Mike Shearwood, Aurora chief executive officer, said in astatement at that time that this would allow Coast to build onits position as a specialist in formal wear with more flagshipopenings, a new website and international growth.

 280. Yes, I love it! Order Sotalol Online
  Outside Germany, examples of competition authoritiesdismantling companies include the split-up of Standard Oil in1911 and the creation of the “Baby Bells” from AT&T in the1980’s, both in the United States.

 281. Through friends chloroquine online Typically, bulk cargo such as grains are less affected bylabor stoppages because they require fewer workers. The movementof container goods with perishables such as coffee, bagged sugarand meats are more vulnerable.

 282. The line’s engaged hydrochlorothiazide price
  Orr’s plan, laid out in a June 14 proposal to creditors,lumped voter-approved unlimited tax general obligation bondswith less-secured debt, pensions and unfunded retiree healthcare liabilities. All would be offered just pennies on thedollar.

 283. We were at school together naltrexone online “If before we sought to preserve jobs and were very cautiousabout layoffs, now our task is to boost labour productivity,”Siluanov said. “We are ready as a state for job cuts, and tohelp people find new work.”

 284. I’ve got a full-time job aspirin “There was some concern, but we were hoping for the best, and they eventually popped up,” he said. He was able to keep track of the family with the help of the Coast Guard as they were transferred from ship to ship.

 285. I love this site cheap tamoxifen The ownership structure was tailored to be in line with theapproval of the Medellin city council and the deal meant theboard of the combined company would be composed of four Millicomappointees and three named by EPM, Millicom said.

 286. I’m in a band safe place to buy doxycycline online His partners oblige, and Jackson fires the ball at Schefter — looking like he’s trying to hail a cab with one arm extended — who manages to keep it from falling incomplete. But he wasn’t able to stay on his feet, as the force knocked him back into a water cooler and onto the floor.

 287. Could I have , please? ginette-35 online Scores, sometimes hundreds, of people die each year in ferry accidents in the Philippines, which has a notoriously poor record for maritime safety. An archipelago of 7,100 islands, ferries are the most common form of transportation.

 288. I am usually to running a blog and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and preserve checking for new information.

 289. Добрый день мы советуем обратить внимание на официальный магазин UGG Австралия в РФ. Угги в РФ на сегодня являются очень известной зимней обувью и их принято носить в зимние месяцы.

  Тем не менее, на сегодняшний день фирма завоевала доверие большинства и начала выпускать ассортимент комфортной обуви.

  У нас на интернет-магазине [url=http://ugg.msk.ru/]официальные дистрибьюторы ugg в москве[/url] вы выберите достаточно качественных товаров. Следовательно, на сейчас действуют распродажи на большое количество моделей.

  Отдельно необходимо отметить, что добротные мужские и женские ugg есть в распродаже.
  Угги, которые мы выставляем на продажу – являются добротной обувкой, которую мы принимаем от подрядчиков.

  На сегодняшний день в Российской Федерации это – особенность. Выбрать доступные варианты [url=http://ugg.msk.ru/]угги купить украина недорого[/url] возможно на ugg.msk.ru, ведь на ресурсе находится крупный ассортимент UGG и не только.

  Необходимо добавить, что у нас на ресурсе на этой недели новый завоз, где вы сможете выбрать крутые uggi 2018 года.

 290. Yes, I love it! clen and t3 Still, although the state used to offer parents of every newborn child $500 from a private scholarship fund if they opened a 529 account, only 40 percent of eligible families did, said Bruce Wagner, chief executive of Finance Authority of Maine, which oversees the plan.

 291. real beauty page benzedrine inhaler last tycoon The Department of Health said that the gap between need and provision of palliative care, as identified in the independent Palliative Care Funding Review report of 2011, was being addressed with a new per-patient funding system for palliative care due to be in place in 2015.

 292. I’m not interested in football lipo 13 et carbuloss en pharmacie “Closing the Bedlington store will be a huge blow to the people who work there and my heart goes out to them as well as to the local residents particularly the elderly who found it very convenient for them in the town centre.”

 293. US dollars dermalift aqua rich cream Critics say wider use of “dynamic scoring,” as the Republican-favored approach is known, would introduce new uncertainties into fiscal policy and degrade the value of present analysis now done by Capitol Hill staff experts.

 294. I’d like to withdraw $100, please valium types So people dressed as bears, raccoons, tigers and other animals were seen milling around outside the 1,100-room Hyatt Regency Hotel in Rosemont, Illinois, near O’Hare International Airport hotel.

 295. How would you like the money? boiling point menu edmonds Sure, secretly he was proud of them but no one met him halfway or seemed to give much thought to the position he was in which he detested just as much as they did, or even gave thought to the fact that his extreme distress, and in a man of his years and history, could end as it did

 296. What do you want to do when you’ve finished? que es cataflam dd “The operation has been ongoing for 30 days so the joint team has been pulled out,” Rear Admiral Widodo, head of the navy’s western fleet, told reporters in Pangkalan Bun, the base for the search effort.

 297. I work for a publishers aspire gym nj ATHENS, Jan 27 (Reuters) – Greek Prime Minister AlexisTsipras named a cabinet of anti-austerity veterans and haltedprivatisation of Greece’s biggest port on Tuesday, signalling heaims to stick to election pledges despite warning shots from theeuro zone and financial markets.

 298. I’d like to open a business account pes erase reviews But despite a certain fear of this chaos of sexuality, there is also an understanding that it is just part of human nature and that ultimately you have to live and let live

 299. We’re at university together exercise while on valium His tome, “Juiced,” published in 2005, blew the lid off the steroid culture in baseball, and Canseco testified before Congress that same year about the pervasive use of performance-enhancing drugs in baseball.

 300. magic story very thanks making a water cycle project They are having more successes,”Lightfoot added, citing the use of Afghan artillery in recentfierce combat in Kunar province near the eastern border withPakistan, where army and police are fighting Taliban-linkedmilitants.

 301. Through friends blande rivotril og valium The SPO had lobbied for more ambitious tax cuts to befinanced in part via new wealth taxes, anathema to the OVP,whose leader Michael Spindelegger quit in August complaining oflack of support from his own party.

 302. I’ve got a part-time job cataflam diclofenac dosage DAVOS, Switzerland – Chief executives are more worried than a year ago about the global economic outlook, as deflation stalks Europe and commodity prices wilt, but the United States stands out as a bright spot.

 303. An envelope buy tetrazene es 5000
  The gloves from the bout in Lewiston, Maine on May 25, 1965 – which Ali famously won with a first-round knockout from what some saw as a “phantom punch” – were picked up by George Russo, the boxing commissioner for Maine, and later sold on to a collector in California.

 304. Have you got any qualifications? matrixyderm reviews
  With the exception of one heated moment when pro-Michael Brown supporters exchanged words with two people backing the Ferguson police officer who killed him, the crowd was one of the smallest and best behaved since the protests began.

 305. How much is a First Class stamp? nutrimost weight loss system reviews (AP) — The 127-ton tractor-trailer that derailed an Amtrak train at a railroad crossing in North Carolina was about three times the size and weight of a standard 18-wheeler, so huge it required a Highway Patrol escort, and so tall that it had to take back roads around some Interstate overpasses.