Toxluca kəndinin adət – ənənələrindən

Toxluca    kəndinin   tarixi   tədqiqatçılar   tərəfindən   araşdırılmasa  da,   orada  olan   toponimlərdən   görünür   ki,  kəndin   tarixi   qədimdir.   “Gəncə   yolu”   toponimi    kəndin  tarixini    er.  əv.  IV-III əsrə əvvələ  aparıb  çıxarır.  Bu  toponim “Qanzax eli”  ifadəsinin  təhrif  olunmuş   formasıdır. Ərəb   mənbələrində   “Gənzə”,   qədim  fars   mənbələrində   “Gəncə”,  […]