Qılıclılar

Qılıclılar

Balı  Sultanın  anası  əvvəllərdə  də  qeyd  etdiyim  kimi    Qıpçaqların  Tuk  tayfasından,  atası  isə  Qıpcaqların  Qılıclı  tayfasındandir.  Tuk  tayfaları  haqqında   məlumat   az  da  olsa  “Toxlucanın   tarixi”  bölməsi   yazısında   vermişəm.
Qılıclılar – mənşəcə  qıpcaqların  Kilic  tayfasına  mənsubdur. Dərəçiçək  nahiyyəsində 1728 –ci  ildə  qeydə   alınmış   Qılıcanulya  və  Qılıcansuflu  kənd  adları,  Zəngəzurda  (indiki  Gorus ra-da)     Qilican    (1918 – di ildə  kənd  dağıdılmışdır),  Qırxbulaq  nahiyəsində  1728-ci ildə  qeydə  alınmış  Qılıcan  kəndi,  Talin  ra-da  Qılıcdağ  (1946 – cı  ildən  Suser  adlanır)  kəndi,  Zəngəurda  (indiki  Sisyan  ra-daQılıclı  (1948 –ci  ildə  əhalisi  Azərbaycana  köçürülmüşdür)  kəndi,  Dərələyəz  qəzasında  Qılıclı  kəndi  (indiki  Əzizbəyov  ra-da  Cermuk  şəhəri  yaxınlığında əhalisi  1918-ci  ildə  qovulub),  indiki  Noenberyan  ra-da  Qılıçarıq  yaşayış  məskəni  olub.  1874 –cü  il  inzibati  bölgüsünə  görə  Qazax   qəzasının  tərkibində  olan   1920 – ci   il  29  noyabrdan  sonra   Ermənistan  hökumətinin  tərkibinə  verilən   kəndlərdən  biri  də   Qılınc  kəndi  olub  (kənd  sonra  ləğv  olunub).
Rus  səlnamələrində  Qılıclı  tayfasının  adı  1223 –cü  ildə  Kalka  çayı  üzərində  vuruşma  ilə  əlaqədər  olaraq  çəkilir. Hazırda  da  Türkiyədə  bir  tayfa  Kılıclı, Qaraqalpaqlarda  isə  Kılışlı  adlanlr.  Şirvanda  da  Qılıclı  adlı  tayfa  olmuşdur. Rusiya  Şirvan  xanlığını  işğal  etdikdən  sonra  həmin  tayfanı  1826  – 1828  – ci  illərdə  Rus – İran  müharibəsinin  istirakcısı   B. Q. Mədətova  (erməni  əsilli)     bağışlamışdır.  O   isə  tayfanı  Qarabağa  köçürmüşdür.   Hazlrda  Kəlbəcər  və    Laçın  rayonlarında   Qılıclı,   Bərdə  rayonunda   Köhnə  Qılıclı  və  Təzə  Qılıclı  kəndləri  var.
Söylənilən  versiyalara  görə  Balı  Sultan  Qarabağdan  gəlib. Ancaq  mən  belə  hesab  edirəm ki,  Balı   Sultan   Dərələyəzdəki  (lndiki  Əzizbəyov  ra-dakı)  Qılıclı  kəndindən   və  ya   Zəngəzurun  (Sisyan  ra-un)   Qılıclı   kəndindən   gəlib. Çünki  onlar  Basarkeçər  rayonu  tərəfdən   gölün  sahili  ilə Toxlucaya  gəliblər.  Yuxarıda  adları  çəkilən  kəndlər  həmin  dövürdə  Qarabağ  xanlığına  tabe  olmuşdur.     Bu   səbəbdən    söylənilən  versiyaların  doğru   olduğunu   demək    olar. Qarabağ   xanlığı  indiki  Qarabağ  adlanan   Dağlıq  Qarabağdan  və  Aran  Qarabağından  ibarətdir  deyildi,  həm  də  Dərələyəzin  bir  hissəsi  və  Zəngəzur da  Qarabağ  xanlığına tabe  idi. Onlar  Qarabağdan  gəliblər  dedikdə  tam  Aran  Qarabağı  və  ya   Dağlıq  Qarabağ  başa  düşülməməlidir.
Mən  belə  hesab  edirəm  ki,   Balı Sultan  Dərələyəzdə  olan Qılıclı  kəndindən  gəlib.  Həmin  kənd  indiki  Terp  kəndinin  yaxınlığında  yerləşir.  Onların  yaxınlığlnda  Dəmirçilər  kənidi  də  olub. Həmin  kəndi  də  ermənilər 1918 –di  ildə  əhalisini  köçürüb  və  kənd  xarabalığa  cevrilib.  Mənim    fikrimcə  kəndəki  dəmirçilər  tayfası  da  oradan  gəlib.  Çox  ehtimal  ki,  hər  iki  tayfanın  (Qılıclı  və  Dəmirçilər)  orada  qohumluq  əlaqələri  olub  və    hər    iki     tayfa    qıpçaq    tayfalarıdır.  Ona  görə  də  Dəmirçilər   tayfasının  biri  nümayəndəsi   Toxluca   kəndinə  gəlib,  qalan  əhali  isə  sonralar  Kəlbəçər  rayonundakı  Dəmirçilər   kəndinə    köcüblər.  Bu   Dəmircilər  kəndi  isə  ya  əvvəlcə  var  imiş,  ya  da  köcdükləri  kəndi  özləri    sonra  Dəmircilər  adlandırıblar.
Balı  Sultan  kəndə  ancaq  öz  doğma  qardaşı  Dəli  Alı   və  anası   ilə  gəlibdir,  digər  doğma   və  ögey,  yəni  ata  bir  ana  ayrı  qardaşları   isə   Qılıclı   kəndində  qalıblar.  Sonralar  isə  onlar,  yəni   Qılıclı  kənddinin  əhalisi    Kəlbəcər,   Bərdə və  Laçın   rayonlarına (hər  ikisi –  həm  Sisyan, həm  də  Dərələyəzdə olan  Qılıclı  kəndlərindən)   köcüblər.
Mən  belə   hesab  edirəm  ki,  onlar  Bərdədəki  təzə  Qılıclı  kəndinə  də   köçüblər.  Atam  və  qohumlar  söyləyirdilər  ki,  babalarının – Kəlbalayı  Qasım  və  onun  qardaşı  Kəlbalayı  Qoca     beş  qardaş,   bir  bacı  olublar.   Qardaşlarının  biri  Bərdə  tərəfdə  olan  qohumlarıgilə  gedib  və  qayıtmayıb. Sonra  bu  qardaşlar  onun   arxasınca  gediblər  ki,  gətirsinlər  və  gətiriblər  də,  ancaq  az  bir  müddətdən  sonra  həmin  qardaş    yenidən  geriyə,   Bərdədə  olan   Qılıclı   kəndinə,   qohumlarının  yanına  gayıdıb    və  sonralar  onunla  əlaqələr  kəsilib.   Çox  heyif  ki,  o  qardaşın  heç  adı  da  bizə  məlum  deyil.

 Toxluca   kəndində  yenidən   məskunlaşması  üçün   Q  I L I C L I
tayfasının      iki  qardaş  gəlib  –  Balı  Sultan    və   Dəli   Alı.

Qılıclı   tayfası  –  Balı   Sultan   qolu
B  A  L  I      S  U  L  T  A  N   

Əhməd Ağa Həsən Ağa Molla  Məmməd Kərbalayı  Qılıc Həlimə (Anaqız) + Kərbalayı Zeynalabdin (Ağbulaq)
1.Həcər
2.Saray
3.Gülənbər
4.Xeyran
1.Mehtixan
2.Xancanxan
3.Gülüsüm
4.Səhrəbanı
1.Abdu
2.Xamoy
o  başqa yerdə yaşayıb 1.Zülfüqar
2.Əli
3.Tağı
4.Məhəmməd
5.Nəcəf

Balı  Sultan
Əhmad Ağa

Gülənbər Saray Həcər Xeyran
Qənbar
Çeşma

Balı Sultan
 Həsən Ağa

Şəhrəbanı + Məşədi Həsən (Cığal) Allahverdi  oğlu (Şavıllı;  İmamqulular) Gülüsüm + Məşədi  Həsən  Məşədi  Vəlcan oğlu  (Dəmirçilər) Xancanxan Mehtixan
Əli
Hüseyn
Oysar
Maya
Maya
Quba
Həmid
Həvulla
Tamaşa
Heyva
Kəməncə
Qələmə
Səmər

Balı Sultan
Həlimə (Anaqız) + Kərbalayı  Zeynalabdin (Ağbulaq)

Zülfüqar Əli Tağı Məhəmməd Nəcəf
Nəcəf
Əsəd
Elbəyi
Məsmə
Samaya
Pürzə
Salman
Ələkbər
Tavuz
Nazanı

Zülfüqar  Kərbalayı  Zeynalabdin  (Həlimə)  oğlu

Nəcəf Əsəd Elbəyi Məsmə Pürzə Samaya
Kəhriz
Kəklik
Sneyvar
Tahir
Bayram
Oruc
Əjdər
Bafta(Ofilə)

Qeyd: Pürzə   və  Samaya  + hər  ikisini   Alməmməd  alıb.
Kəhriz + Allahverdi (Cil) = Misrəddin, Sayalı, Xalıqvedi, Yusif
Sneyvar + Bəhlul (Gölkənd) = Yusif, Gülbahar, Nəzakət,  Rafiq,  Gülbəsti,  Bəhmən
Kəklik + Hüseyn (Toxluca,  Bayramlı) = Nazim,  İlazim, İlham,  Azər,  Məhərrəm,  Zenfira,  Zərifə, Aynurə

Əli  Kərbalayı  Zeynalabdin  (Həlimə)  oğlu

Salman Ələkbər Tovuz Nazanı
Nayıl
Mikayıl
Zümrüd
Roza
Gülzü + Aslan Vəli oğlu (Alıkişilər)
Bafta
Zəhra
Əli
Hüseyin
Səfər
Qəfər
Məcid
Mehman
Yusif
Bəylər
Telman
1.Aslan
2.Həsən
3.Süleyman + Fatma Taplan qızı (Yoloğlular, Muradlar)

  Balı Sultan
Molla Məmməd
Xamoy   Molla  Məmməd  oğlu   + Nazdı  Məşədi  İsmayıl  qızı

İbrahimxəlil  + Güllü (Cil) Məyxanım + Kərəm (Məşədi Yolçunun  oğulluğu) Nigar  (Şınığa ərə gedib)
1.İslam (İsgəndər)
2.Müharibə
1.Xanım
2.Abdulla
3.Əli
4.Səriyyə
5.Samaya
1.Əmiralı
2.Hüseyinalı
3.Əsli
4.Minaya

İslam  (İsgəndər)   İbrahimxəlil  oğlu   + Minayə  Meydan qızı  (Bico)

Fəxrəddin Azər Sultan İmaməddin İsaməddin

Ardı

Almaz Pərvanə Sevil Fəridə Camaləddin

Məyxanım   Molla  Məmməd  qızı  +  Kərəm (atası Basarkeçərdən olub , anası  Gülabatın  Dəmirçilər  tayfasındandır)   Güləbatını  sonra  Məşədi  Yolcu  (Qılıclı)  alıb
Qızlar: 1.Samaya  Kərəm  qızı  + Sadıq  İbrahim oğlu (Məşədi İsmayıl)
2.Səriyyə Kərəm qızı + İsmayıl Mehralı oğlu (Primlər)

Abdulla + Gülüstan tazə Məhər (Kalvəllər) Əli + Fevral  Məşədi Ağarza (Muradlar) Xanım + (Qazax , Kosalar kəndi)
Südabə
Ağca
Narıngül
Bəsti
İlyas
Kamaləddin
Vaqif
İman
Zahid
Rahilə
Səməngüi
və s.
Müzənfər

Qeyd:  Kərəmin  bibisi  qızı Zəhranı  Avdı Qurban oğlu (Bayramlı) alıb.
Zəhranın qardaşı  isə  təzə  Məhər  Köncə  (Konca)  Kərbalayı Oruc  (Kalvəllər)  qızı  ilə   ailə  qurub.  Oniarla  qohum  olan Şaban  Hüsənlilərdən  olan Anaxanım  Alı qızı İlə,  bacıları Xırdaxanım  Molla  Cəfərlilər  Zamanı ilə,  Anaxanım  Qarazəngəllərdə Əli ilə,  Giləxanım  Əli Süleyman oğlu (Qazaxlılar)  ilə  ailə  qurublar.  (həmçinin  bax: otoyulu, Gümülər  və  taza Məhər)
    Molla  Məmməd  Balı  Sultan  oğlu
Abdu (Avdı)  Molla  Məmməd  oğlu   +  Məsmə Məşədi Vəlican qızı (Dəmirçilər)

Kərbalayı Nəcəf
+1)
+2) Xırda
Hər  ikisi  İmamqulunun qızı  olub  (İmamqulular)
Muxtar  + Qədəmcə Hüseyin qızı (Nədirlərdən) Süsənbər  + Teymur (Alıkişi) Tükəzban  + Mustafa (Alıkişi) Xuraman + Həmid əşədi  Həsən oğlu
(Dəmirçilər)
1)Şanba
2)Behbud
2)Güllü
2)Sultan (müharibədə  həlak olub)
1.Qəzənfər  (Qaraoğlan) 1.Şahmar
2.Pəri
3.Çiçək
4.Fatma
1.Məhərrəm
2.Qədim
3.Xıdır
4.Məcid
5.Balaxatın
1.İsmayıl
2.Xanım
3.Zərifə
4.Səhnə
5.Zeynəb
6.Kəklik
7.Vəzdüha (Zöha)

Kərbəlayı Nəcəf Abdu oğlu
Behbud   Kərbalayı   Nəcəf  oğlu  + Gilas (Cil  kəndi)

Tofiq Tamara Laləzər

Ardı

 Flora Vaqif Vahid

Muxtar  Abdu  oğlu   + Qədəmcə  Hüseyin qızı (Nədirlər)
Qəzənfər (Qaraoğlan)   Muxtar  oğlu + Qəmər İdris qızı (Nədirlər)

Əlibaba + Birgül İmdad (Şavıllı  Bədəllı) Yusif Kəmalə  + Azər Leyla + Əli Məhərrəm  oğlu
(Abbasəllər)
Vüsalə  + Elburus
Səlim (Sabir) oğlu
(Sərdərli)
Günay
Banu
Emil
Tural
Zəhra

    Qılıclı tayfası  Dəli Alı  qolu
   Dəli Alı
  Yolçu (baba)

Kərbalayı Qasım + (Kəvər tərəfdə Eyyublu tayfasından) Kərbalayı Qoca  + Pəri (Çaykənd) Musa Namaz + Səadət  (Sədət) (İvoylardan) qız + Nadir (Nədirlər  tayfasının  babası) oğlan
1.Məşədi Yolçu
2.Ayna
3.Gülüsüm
1.Məşədi Məhəmməd
2.Alıyoldaş
3.Telli
1.İsa
2.Əmiraslan
3.Rüstam (Qucur)
1.Püstə
2.Sonaxanlm
3.Əli
4.Cabbar
1.Ələkbər
2.Əsgər
3.Həsən
4.Qəhrəman
5.Hüseyin
6.Sonaxanım
7.qız
Bərdəyə digər  qohumlarının yanına gedib və əlaqə kəsilib

Qeyd: Nadir  İrəvan  tərəfdən  Çobankərə kəndindən  gəlib.  Çobankərə   tayfası  Qərbi  Azərbaycanda  azərbaycanlıların  təşəkkülündə  böyük  rolau  olan  tayfalardan  biri  olub.  “Hay”ların  azərbaycan  xalqına  qarşı  apardıqları  təcavüz  hərəkətləri  zamanı  tayfanın  müəyyən  hissəsi  məhv  olmuş,  sağ  qalan  hissə  isə   müxtəlif  yerlərə  səpələnmişlər.  Nədir   isə  Toxluca  kəndinə  pənah  gətirmişdir. 
Musa  Yolçu  (baba)   oğlu
Əmiraslan   Musa  oğlu  + Mələk (Ardanış kəndi)

Oruc  +Gülxar Şirəli qızı (Əmirəhməd) Məyxanım  + Kərbəlayı Qasım (dəli Kalı)
Həlimə
Sürayə
Əli
Səhnə
Zeynəb
Kövhər (Köhər)
Fatma

Əmiraslan   Musa  oğlu  + Mələk  (Ardanış)
Qız : Məyxanım + Kərbalayı  Qasım Məhərrəm oğlu (dəli  Kalı)
    Oruc  Əmiraslan  oğlu + Gülxar  Şirəli  qızı  (Əmirəhməd)
Qız : Həlimə  + Məhərrəm Oruc  oğlu (Qələndərli)

Əli  + Dlşad  (anası   Aşqabad  Əli  qızıdır  (İmamqulular)) Sürayə +  (Çaykənli, Biyan   kəndində yaşayır)
Nicat
Mələk
Samirə
Xəyalə
Rafina
Nazilə

Rüstam  (Qucur)  Musa  oğlu   + Niyar Ələkbər qızı (Nədirlərdən)

Bayram +Ceşmə Molla Heydər qıı (Qara  Mollalardan) Məhərrəm
İsmayıl
Mikayıl
İsrayıl
Samayə
Müharibədə həlak olub

Bayram   Rüstəm  (Qucur)  oğlu  + Çeşmə  Molla  Heydər qızı (qara Mollalr)

İsmayıl  + Şövkət (Xalası qızı) Mikayıl  + Tamam İsrayıl + Məlahət Samayə  + Baxşəli (xalası oğlu)
Fəxrəddin
Nurəddin
Xaliddin
Nəzmiyyə
Namiq
Sevda
Səadət
Mətanət
Cavid
Zaur
Ənvər
Zülfiyyə
Mətanət
Nəsrəddin
Siyasəddin
Zirəddin
Səməd
Şahnızar
Xavər
Ruhiyyə
Xədicə

İsa  Musa  oğlu + Dostuxanım (Alğullardan)

Dastumalı + Zəhra  Albala qızı (Dəmirçilər) Məsmalı Ağamalı Həsənalı Meyfalı Zeynəb  + Səfər Sarı Çoban oğlu (Poluxlu)
Zirəddin
Həlimə
Məhərrəm
Nərgiz

     Yolcu (baba)
  Namaz  Yolçu  (baba)  oğlu  + Səadət  (Sədət) (İvoylardan olub)  (bu qadını sonra  Namazın  qardaşı  oğlu   Məşədi  Yolçu  Kərbalayı  Qasım  oğlu   alıb)

Əli + Sonaxanım  (Nədirlər) Cabbar + Leylan  Məşədi  İsmayıl qızı  (Məşədi İsmayil) Püstə  +Molla Əli (Ağbulaq) Sonaxanım + Məmmədcan  (Qarazəngəllər)
Namaz (müharibədə həlak  olub) 1.Tərlan +Camal (Molla Cəfərlilər)
2.Həcər + Hüseyin  Cabbar (Abutalıb)
Bayram
Hilal
Möhtərəm
Aşot
Narın
Məmməd
Oruc
Yusif
Kəlbalayı Vəli
Əsəd
Bahar
Güllü
Nəsib

Kərbəlayı   Qoca   Yolçu  (baba) oğlu    +  Pəri (Qaraqoyunlu)
Qızı: Telli   Kərbalayı  Qoca  qızı  + Hacı Əhməd (İvoy)
Alıyoldaşb   Kərbalayı  Qoca   oğlu  +  Telli (Qaraqoyunlu  Çaykənd)

Şəmistan   + Ziley Hacı  Məmməd (İvoy) Abdulla  + Güluüsüm  Zilfi  qızı  (Zilfinin  anası  Alıkişilərdən  olub) Gilas  + Kəlbalayı Vəli Məmmədcan oğlu  (Qarazəngəllər)
Sona
Məsmə
Qədim
Qurban
Məhərrəm
Həsən
Məhəmməd
Əsli
Zərniyar
Tamam
Hüseyin
Həsən
İslam

Abdulla   Alıyoldaş  oğlu   + Gülüsüm  Zülfü qızı  (bax: Alıkişilər)
Qızları: 1.Əsli   Abdulla  qızı  + Oruc  Şirəli (Məmmədbağır)
2.Zərniyar  Abdulla  qızı  + İslam Gülməmməd oğlu (Məşədi İsmayıl)

Məhərrəm + Məhluqə (Ağbulaq) Həsən  + Maral Hüseyin
(Pirvəklər)
Məhərrəm  + Nəvvarə Mirqasım qızı (Seyidlər) Tamam  + Vilayət (Əmirxeyir)
Gülnarə Məhəmmədəli
Hüsniyyə
Roza
Qərənfil
Fidan
Ləman
Əli
Pənah
Allahverdi

Şəmistan   Alıyoldaş  oğlu  +  Ziley  Hacı Məmməd qızı (İvoylar)

Sona  +Qəşam (Gədəbəy) Məsmə  +  Kərəm (Cil) Qurban Qədim + Həyat (Şınıx)
Oru
Əsəd
Əkbər
Əsgər
Fatma
Ofeliya
Mamed
Mehman
Nərman
Rəfiqə
cavan ölüb Zaman
Telli
Solmaz

Kərbəlayı   Qoca   Yolçu  oğlu   + Pəri (Çaykənd)
Məşədi   Məhəmməd  Kərbalayı  Qoca  oğlu   + 1) Salatın  Aslan qızı (Dəmirçilərdən)

İsmayıl  + Zərniyar  (Ağbulaq) İbrahim  + Pürzə (Şınıx analığının bacısı)
Məzahir
Mahir
Tələt
Tahirə
Nazilə
Bəsti
Elmira
1.Qumaş  + Ələsgər  Şaban  oğlu (Molla Cəfərli)
2.Dursun  + 1) İsmayıl  (Alapapaq)  + 2) Isgəndər (tatlar)
3.Sneyvar  +  Mirqələm  (Seyidlər)
4.Məhruza + Hüseyin  (Müğdəd)  (Nədirlər)

İsmayıl Məşədi  Məhəmməd  oğlu + Zərniyar (Ağbulaq)
(Zərniyar   əvvəlcə  Ağbulaqda  ərdə olub  və  Əli  adlı  oğlu  var)

Məzahir +Tamara  Ələsgər qızı
(Molla Cəfərli)
Mahir +Zərifə Tələt +Təranə Nazilıə + Bayraməli Tahirə +Telman Bəsti + Bayram Hüseyin oğlu (Əmirəhməd) Elmira + Eynulla
Elburus
İsmayıl
Turan
Ayxan
Aytən
Nuranə
Ceyhun
Eldəniz
Elmar
Eidar
Orxan
Aqil
Aytəkin
Yeganə
Samirə
Ülviyyə
Cavid
Ramilə<

Məşədi  Məhəmməd   Kərbalayı  Qoca  oğlu + 2) Zeynəb Kəlbəlayı Tanırverdi qızı (Şınıx)

Nəbi +Zenfira  (Otoylu) Əhməd  + (Şınıx) Əsxaz Nağı  +  Narın  Əli qızı (Abutalıblar) Qılıc + Sayalı  (Dərə)
Tahar
Adil
Məhəmməd
Nüsrət
İlyas
Arzu
Zahir Zakir
Allahverdi
Vahid
İlqar
Rahilə
Taranə
Hicran
Mehrlban
Mətanət
Əflətun
Elcin

Nəbi   Məşədi  Məhəmməd  oğlu  + Zenfira  Əli qızı (Otoylu, Əhmədovlar)

Tahir  +Tamilə Həvil  qızı (Bakoylar) Adil  +Aybəniz Məhəmməd + Yetər Cabbar (otoylu) Nüsrət + Rəna Abbas qızı (Məşədi Vəli) İlyas + Leyli Rza qızı (otoylu) Arzu +
Pərviz
Ruzanə
Səbinə
Aygün
Fəxri
Çingiz
Teymur
Ceyran
Nemət
Nicat
Zenfira
Zeynəb
Azər
Əsxaz
Şəfəq
Hilal
Xumar
İsmayıl

Əhməd   Məşədi  Məhəmməd  oğlu + (Şınıx)
Zahir  Əhməd  oğlu    +   Mətanət  Qılıc  (əmiuşağı)

Xəyalə Gülnar Samirə

Nağı   Məşədi  Məhəmməd  oğlu  +  Narın  Əli  qızı (Abutalıblar)
(Narın   əvvəlcə ərdə olub  və  iki oğlu var)

Zakir + Gülnaz Musa qızı (Dəmirçilər) Allahverdi + Hicran Qılıc   qız (əmisi qızı) Vahid + İradə Həsən (Poluxlu) İlqar + İlahə Nəbi (Otoylu) Rahilə + Zülfüqar  Sarı  (Pirimlər) Təranə  + Sahib
Xəyal
Xatirə
Xəyalə
Xaliq Vüsal
Rəşad
Ramin
Oruc
Yusif
Narın
Röyal
Ayşən
Zaur
Tural
Nilufər

Qılıc  Məşədi  Məhəmməd  oğlu  + Sayalı  (Dərə kəndi)
Qızlar:  1. Hicran  Qılıc  qızı  +  Allahverdi  Nağı  oğlu  (Qılıclı)
2.Mehriban   Qılıc  qızı  +  Fəxrəddin  İslam  (İsgəndər)  oğlu  (Qılıclı)
3.Mətanət  Qılıc  qızı  +  Zahr  əhməd  oğlu  (Qılıclı)

Əflətun Elcin +Ofeliya Eynaz(Əkbər) (Molla Cəfərli)
Banu

Kərbalayı Qasım   Yolçu  oğlu  +  Kəvər  tərəfdə  Eyibli  tayfasından olub
Qızlar: 1.Ayna   Kərbalayı   Qasım  qızı +  Hacı  Məmməd (İvoylar)
2.Gülüsüm   Kərbalayı   Qasım  qızı  + 1) Kəvər tərəfdə ərdə olub və iki oğlu olub –  Abduləli,   İsrəfil.
Sonradan  hansı səbəbdənsə  əlaqələr  kəsilib və  heç  bir  məlumat   yoxdur.
+ 2)  tat Hüseyiniə   ailə  qurub  (tatlar)  ondan  uşağı olmayıb
Məşədi  Yolçu  Kərbalayı  Qasım  oğlu + 1) Sədət   İvoylardan olub,   əvvəlcə  Məşədi  Yolçunun  əmisi  Namazın arvadı olub

Abbas  + Nabat (Şınıx) Qənbər Həlimə  + Məşədi Məmməd (Ələkbərlər)
Səadət  (Sədət)
Şanba
Fatma
cavan ölüb 1.Tahar
2.Qumru
3.Mürəbbə  + qara  Süleyman (otoylu)

Abbas   Məşədi  Yolçu  oğlu  + Nabat (Şınıx)

Səadət  (Sədət) +  Məhərrəm Hüseyln  oğlu  (tatlar) Sanba  + İspəndiyar Fatma  +  Əhməd (anasının qohumu  olub)
Murtuzəli
Abbasəli
Məhəmmədəli
Səriyyə
Billur (Totu)
Tamara
Fulora
Vahid
Zeynal
Zabit
Minayə
Sürayyə
Rafiq
Akif
Vaqif
Fərman
Müslüm
Səhnə
Tamilə
Əntiqə

Məşədi  Yolçu   Kərbalayı  Qasım  oğlu + 2) Güləbatın Məşədi Vəlican qızı       (Dəmircilərdən)   (Güləbatın   əvvəlcə  Basarkeçərdə  ərdə olub  və  Kərəm adlı  oğlu  olub. Bax: Qılıclı Balı Sultan)

Babaş +1) Zeynəb  (tatlar)
+ 2) Əsmət (şınıx)
Xanbaba + Əsmət (Şınıx) İbədulla Mehralı + Xanım Məstan (Bayramlı)
1) Zərqələm
2) Sənhan (İsgəndər)
2) Qələndər
2) Qəməndər
2) Saqoş
Məhruza (Gülara) + Məhərrəm Hüseyin oğlu (Poluxlu) cavan ölüb Mizami
İmran
Kamran
Fərman
Yolçu

Ardı

Nərgiz + Rüstəm Məşədi İsmayıl oğlu (Məşədi İsmeyilli) Əzət + Şirin Aslan oğlu (Dəmirçilər) Tuyğun + Əli Məşədi  Bayram oğlu  (Şavıllı,  Qaradöşlər)
Əli
Vəli
Oruc
Səfər
Şəkər
Telfun
Mürəbbə

Babaş  Məşədi  Yolçu  oğlu  +1)Məlikməmməd (Tatlar)
+2) Əsmət (Şınıx)

1) Zərqələm +  Məhəmməd 2) Sənhan (İsgəndər) + Fatma (Nəcifə)  Ağali  qızı (Tat) 2.Qələndər + Güllü  Əli qızı (Abutalıb) 2.Qəməndər 2.Saqoş + Məstan (Şınıx)
Nizami Almaz Vaqif
Arif
Anar
Svetlana
Rəfiqə
Övladı yoxdur Samayə
Telman

Mehralı  Məşədi  Yolçu  oğlu + Xanım Məstan qızı (Alikişi,  Bayramlı)

Nizami + Fəridə (Fatma)  Əli  qızı (Dəmircilər) İmran + Tutma İbrahim (Otoylu) Kamran + Sevil Məhəmməd (Qara) (Bicoylu) Fərman + Kamilə Sultanəli (tatlar) Yolçu
Ətrabə
Elnur
Elmir
Teymur
İlduzə
Seymurə
Cəlaliyyə
Altay
Tomris
Röyal
Röyalə
Qarabağ müharibəsində itkin düşüb