Poluxlu

Poluxlu

Bu  tayfanın Toxluca  kəndində  məskunlaşması  II  qrupun  daxildir. Tayfa   həm Talıflı,  həm  də   Poluxlu   adı   ilə   tanınır. Talıflı   adı  ilə  başqa  tayfada   olduğundan, əsasən  də   Poluxlu   adı  ilə  çox   tanındığına görə  mən   bu  adı   secdim.
  (P o l u x l u )
T A L I B

Həsən Sarı Çoban Bayram Nonruz polu Əhməd
Tağı
Nağı
Vəli
Qasım
Alı
Səfər
1.Hüseyn
2.Məsim
3.Cavahir
4.Güllü
5.Sefyə
Talıb
Məhərrəm
Cəfər
Fatma

Həsən  Talıb oğlu
Qasım   Həsən  oğlu  (cavan vəfat edib)

Tağı Vəli + Güllzada  Hacı Ocaqverdi (Alıkişi) Nağı  + Bahar (bax: otoylu, Əmir)
İsgəndər
Həmid
Körük
Telli
Həcər
Xalıqverdi
Əsli
Məcid
Mürşüd
Mürəstə
Güləm
Zərnişan
Pəri

Tağı   Həsən  oğlu 
Körük   Tağı  oğlu   (müharibədə həlak olub)
İsgəndər Tağı oğlu + Çeşmə Alıbala  qızı (Yoloğullu)
Qızlar: 1. Əsli İsgəndər qızı + Əli  Niftalı oğlu (Dəmirçilər)
2.Günəş İsgəndər  qızı  +  Xldlr   Əli  oğlu (Yoloğlular, Xaxoy)
3.Suqra İsgəndər qızı + Əsgər Sayat oğlu (Poluxlu)

Hüseynqulu +  Əsginaz Ağəli qızı (Ələslər) Həsən + Sona  Kamal qızı (Dəmircilər) Əsgər (Rza) Yusif + Mahizər  Cəfər qızı (Poluxlu) Əsginaz +  Qərib
Vahid
Vaqif
Elmira
Cületta (Südabə)
Səlminaz
Bayram
Tofiq
Arif
Ramiz
Qumaş
Rəfiqə
Üzeyir
Anar
Nailə
Kəmalə
Einarə
Nazim
Şəhla

Hüseynqulu İsgəndər oğlu + Əsginaz Ağali qızı (Ələkbərlər)
Qızları: 1.Elmira   Hüseynqulu  qızı + Əkbər Cilingir oğlu (Alıkişi)
2.Cületta (Südabə) Hüseynqulu  qızı + Sabir Şəkər (Dəmirçilər)
3.Səlminaz  Hüseynqulu  qızı + Bəhram  Əli oğlu (Dəmirşilər)

Vahid  + 1)Ağca  Abdulla (bax: Qılıclı Balı Sultan)
+ 2) Mürəstə
Vaqif + Təranə  Əmrah  qızı (Arazlar)
1)Zəminə
2) Ruslan
2) Svetlana
Şahin
Afina
Rauf
Xaqani

Həsən  İsgəndər oğlu  + Sona  Kamal  qızı (Dəmircilər)
Qızlar: 1.Qumaş  Həsən  qızı  + Aslan (Nizami) Həmid oğlu (Əmizada)
2.Rəfiqə  Həsən  qızı + Fazil   Həsən oğlu (Bakoylar;  xalası  qızı)

Bayram Tofiq Arif Ramiz

Həmid  Tağı  oğlu + Rübabə  Abbas  qızı (otoylu; Əhmədovlar)

Ənvər + Müzənfər + Savat Musa qızı (Dəmirçilər) Aslan (Nizami) + Qumaş Həsən qızı  (əmizada) Nərman + Məlahət  Sultanəli qızı (tatlar) Sara Gülüsüm +  Eyvaz (bax: Abbasəllər)

Telli  Tağı   qızı  + Əli  (Ağbulaq)

Elçin Rahilə Hamayıl Qənirə Kifayyər Bəsti Tamam

Həcər  Tağı  qızı +  Şərif  (Qaraqoyunlu;  Çıvıxlı)

İslam İsmayıl Qaratel Səhnə Nevruz

    Xalıqverdi   Vəli   oğlu + Güləbatın  Hacı  Ocaqverdi qızı (Alıkişilər)
Qızlar: 1.Qostan Xalıqverdi  qızı + Balı Məsim oğlu (Poluxlu)
2.Zəhrə Xalıqverdi qızı + Əziz Həsən oğlu (tat Tağı)

Cəfər + Səfayıl Həsən (Hasoy) qızı (qara Namaz) Səfər  + 1)Qumaş Hasanalı (Abbasəllər)
+ 2) Tamara  Oruc  qızı (Bəhmənli)
+3)Güldəstə Məhəmmədəli
(Abbasəllər)
Fatma + İsa (Tovuz)
Səməndər
Xıdır
Həsən
Çiçək
Samaya
Sona
Mahizər
Güləsər
1) Kamandir
1) Tovuz + Zakir Məcid (Bədəlli)
1) Nazilıə
2) Müşkünaz
3) Nazim
3) Vəzir
3) Vəkil
3)  Ruziyyə
Valeh
Lətifə
Sdleh
Rəfiqə
Vaqif

Cəfər Xalıqverdi oğlu + Safayıl  Həsən (Hasoy) qızı (qara Namazlar)
Qızlar: 1. Çiçək   Cəfər  qızı + Tofiq  (Avış ) Hüseyin (Pirvəklər)
2.Sona  Cəfər  qızı+ Müzənfər Heydar (Şükürlər)
3.Mahizər  Cəfər  qızı  + Yusif İsgəndər (Tavar)
4.Güləsər   Cəfər  qızı + Muhiddin Hüseyn (Məşədi İsmayıl)

Səməndər  + Rəmziyyə Xıdır  +  Rəqsanə  Həsən qızı (Məmmədcanlar) Həsən + Sevda Əsgər qızı (Poluxlu) Samayə + İsmayıl (Gədəbəy)
Xaliq
Ramin
Leyla
Gülnaz
İlhamə
Təranə
Sərxan
Zeynəb
Orxan
Sübhan
Səfayıl

Səfər Xalıqverdi oğlu +1) Qumaş  Hasanalı qızı (Abbasəllər)
+2)Tamara Oruc qızı (Bəhmənli)
+3)Güldəstə Məhəmmədəli qızı (Abbasəllər)

3)Nazim 3)Vəkil 3)Vəzir 3)Ruziyyə

Ardı

1) Kamandir  + Səbinə  Həsən  qızı   (Məmmədcanlar) 1)Tovuz  + Məhəmmədəli (Zakir)  Məcid  oğlu (Bədəlli) 1) Nəzifə + Əli Əziz oğlu (tat  Tağı) (bibisi oğlu) 2) Müşgünaz
Tarix
Gülüş

Nağı   Həsən  oğlu  + Bahar
Qızları: 1.Mürəstə   Nağı  qızı  + Məcid  Qərib oğlu (Bədəlli)
2.Güləm   Nağı  qızı + Sdydt Alı  oğlu  (Poluxlu)
3.Zərnişan  Nağı  qızı  + Əmrah  Mərdan  oğlu (Qələndərli)
4.Pəri   Nağı  qızı  +  Alğullu  Məşədi Süsən  oğlu (Alğullu)
Məcid  Nağı  oğlu + Gilas Məşədi Haqverdi qızı (Hallaclar)
Qızlar: 1.Surayə Məcid qızı + Əhməd  Balı oğlu (Poluxlu)
2.Ağca  Məcid  qızı + Əli Həsən oğlu (Hallaclar)

Vəli (Allahyar)
+ Bafta Məmmadalı qızı
(Poluxlu)
Yadigar +  Hamayıl (Atlaz oğlu, Poluxlu) Eldar + Bəsti Sevil + Şərif (Axta (Rzdan))
İmran
İlham
İlqar
Cahan
Əlyar
Sücayət
Lətif
Vəfa
Sahib
Göyərçin
Şəhla
Sədaqət
Şahnaz
Elşən
Dilşad
Vahid
Mehbarə + Əlyar Vəli (Allahyar) oğlu (dayısı oğlu)
İlahə
Vahim

Qeyd: Bahar və Dostu (Yoloğullar Məhərrəminln arvadı) və  Əmir + Zəhra Məmməd qızı  (Binnətlər) qardaş – bacıdırlar. Basrkeçər tərəfdən gəlib məskunlaşıblar. (bax: otoylu, Əmir)
Mürşüd    Nağı  oğlu + 1)(Şınıx, Düz Rəsilli)
+2)Tərlan  (Düz Rəsilli)

1) Vilayət 1)  Hidayət 1) Firqət 1) Simi 1)  Sona
Etibar
İlqar
Vüqar
Elbəy
Arzu
Sevinc
Vüqar
Elza
Elnarə
Səbuhi
Siyavuş
Elməddin
Sinarə
Mələk
Afət

ardı

2) Əkbər 2) Sehran 2) Mehriban 2) Şövkət 2) Lətifə

Bayram Talıb oğlu

Qızlar: 1.Cavahir  Bayram  qızı + Alı Əhməd oğlu  (Sedilli)
2.Güllü  Bayram  qızı + Murad (çüçə) Bayram oğlu (Yoloğullu, Muradlar)
3.Sefyə  Bayram  qızı  + tat Tağı
Hüseyn Bayram oğlu + Bəsti (tərs) Əhməd qızı (Tovuz)
Qızler: 1.Güləbatın  Hüseyn qızı + Xalıqverdi Vəli oğlu (əmizada)
2.Güllü Hüseyn qızı + Məmmədalı  Alı oğlu (əmizada)

Qənbər +  Şanba  Kərbalayı  Nəcəf  (Qılıclı  Balı Sultan) Əsgər +  Güllüzar (tat)Həsən  qızı (Tat Tağı) Məhəmməd  + Samaya Niftalıqızı (Pirimlər) Muxtar  +  Hamayıl  Hasoy qızı (qara  Namaz)
Qəzənfər
Musa
Namaz
Hamayıl
Afayyət + Mamed Hasoy oğlu (Bəhmənli)
Sahib
Zsnfira
Tahirə
Hünbət
Nemət
Yaşar
Sevda
Vahid
Arif
Elmira
Esmira

Ardı

Məhərrəm+Məhruza  (Gülara) Xanbaba  qızı (Qılıclı) Əkbər + Səhnə  Əmir qızı (otoylu, Əmir) Çeşmə + Vəli
Novruz
Razim (Yoska)
Mshriban
Məhruza
Səfura
Gülara
Zəhra
Cəmil
Kamil
Samaya

Muxtar  Hüseyn  oğlu + Hamayıl Hasoy qızı (qarq Namaz)

Vahid  + Natella Arif  + Pərvanə Elmira + Nizami Esmira + Suliddin
Ləman
Şəhanə
Fərinaz (Firəngiz?)
Ruxsarə
Nicat
Şəbnəm
Samir
Səhrur
Emin
Elmir
Şahnur

Məhərrəm  Hüseyn oğlu  + Məhruza (Gülara) Xanbaba qızı (Qılıclı)

Novruz + Aybəniz (Tovuz) Razim (Yoska) + Cəmilə   Mürşüd  qızı (Poluxlu) Mehriban + Nurəddin Hüseyinqulu (İvoylar) Səfura + Fərman Əhməd (Abbasın (Qılıclı) nəvəsi)
Bəhruz
Əfsanə
Ceyhun
Gülnarə
Ramin
İlham
İlqar
Məhizər
Turkan
Əhməd
Rəqsanə
Ruhiyyə

Əkbər Hüseyn oğlu + Səhnə  Əmir qızı (otoylu,  Əmir)

Gülara  + Taptıq  Vəli oğlu  (Yoloğlular) Zəhra + Gülalı (Ağbulaq)
 İmran
İlham
Güloğlan
Süleyman
Cəmilə
Şölə
Rahilə
Afət

Qənbər  Hüseyn  oğlu + Şanba  Kərbalayı Nəcəf qızı (Qılıclı;  Balı Sultan)

Musa +1)Zərifə Həmid qızı (Dəmirçilər)
+ 2) Nazdı  (Ardanış)
Qəzənfər Namaz + Minayə (Qazax) Hamayıl + Mahmud  Qara oğlu (Nədirlər)
1) Nazim
2) Gülzü
2)  Əli
2) Vəli
2) Arzu
2) Fatma
2) Tamilə
Eyvaz
Könül
Eldar
Nizami
Sevil
Cəmilə

Əsgər  Hüseyn  oğlu + Güllüzar  Həsən qızı  (tat Tağı)

Sahib Zenfira Tahirə

Məhəmməd Hüseyn  oğlu + Samaya  Niftalı qızı (Primlər)

Hümbət + Solmaz Ələsgər (Əsgər) qızı (Məşədi  İsmayıl) Yaşar Nemət Sevda

Məsim  Bayram oğlu + 1)Süsənbər  Abbasəli qızı (Abbasəllər)
+ 2) Tükəızban Abbasəli qızı (Abbasəlilər)

1) Balı + Qostan  Xalıqverdi qızı (Poluxlu) 1) Əli 2) İbrahim
Əhməd
Faiq
Əli
Məmməd
Şəmşəd
Süsənbər
Zəhrə
Sayyəstə
Səfa
Müharibədə  həlak  olub Mürşüd
Həsən

2) İbrahim  Məsim  oğlu  + Gülüsüm  Alı qızı (Sedillər)
Mürşüd   İbrahim oğlu + Vəzduha (Ağbulaq)

İbrahim Cəmilə  + Razim (Yoska) Məhərrəm oğlu (əmizada)

Həsən  İbrahim  oğlu + Zinyat Əli qızı (Dəmirçilər)

Hüseyn Etibar Zirəddin İradə + Vahid  Nağı oğlu  (Qılclı)
Vüsal
Rəşad
Ramin
Oruc

Ardı

Zöhrab Fikrət q q

1) Balı   Məsim   oğlu  + Qostan Xalıqverdi  qızı (poluxlu)

Əhməd + 1)Minayə Şahverdi qızı (Bakoylar)
+ 2)Sürayə  Məcid  qızı (Poluxlu; Tavarlar)
Şəmşəd + Kifayyət Məmmədalı qız nəvəsi (Poluxlu) Əli +Münəvvər  Allahverdi  (Mürtüz) qızı (Hallaclar) Məmməd + Qərənfil Faiq + Şəmsiyyə
1) Ofeliya
2) Oktay
2) Aynurə
2) Yasəmən
Könül
Mehriban
Sevinc
Tovuz
Bəsti
Anar
Vüqar
Aygün
Aqşin
Cavidan

Ardı

Səfa Sayyəstə Zəhrə Süsənbər
Əzizə
Elşən
Bəhram
Cəmilə
Məhbarə
Xalidə
müseyib
Elşad

Sarı Çoban Talıb  oğlu
Alı  Sarı Çoban oğlu + (topal Nəvinin bacısı)
Qız:   Nazdı Sarı Çoban qızı + Oruc  Ramazan oğlu (Qələndərli)

Abduləli  + Xırda  Əli qızı (Məmmədbağırlar) Məmmədalı  +  Güllü  Hüseyn qızı (Əmizada) Sayat+ Güləm Nağı qızı (Poluxlu,Tavarlar) İdris  + 1)Suqra
+ 2) Bəsti
Qəmət
Əlfət
Moruq
Pürzə (Həsrət)
Zafta +Vəli(Allahyar) Məcid oğlu (Poluxlu)
Bafta
Gülşən
Məsmə
Əsgər
Şövkət
Sneyvar +Hüseyin Oruc oğlu (Qələndərli)
1) Qəşəm
1)Tamilə (Gilas)
2) Əli
2) Vəli
2) Dilarə
2) Rəfiqə

Avdıləli  Alı oğlu  + Xırda
Qəmət  Avdıləl  oğlu + Suqra  Xəlil qızı (Tat)

Əblühəsən + Mətanət Vidadi + Nüşabə Əsəd  qızı (Tatlar) Kamil Yusif + Lətafət
 Təbriz
Tünzalə
Azadə
 Aynur
Səbinə
Prviz
 I Qarabağ  müharibəsində  həlak  olub  Qamət
Fidan

ardı

Eldar + Şahidə  Mahal  qızı (Bax: Alıkişilər; Bayramlı) Zöhrab + Yasəmən Dilşad + Valeh Abbas  oğlu (Şavıllı) Raya + Fəxrəddin Ənvər oğlu (Alıkişilər; Bayramlı)
 Şəhla
Rəşad
Günel
 Afaq
Aysel
 Şahin
Tiburə
 Röyal
Röyalə

Əlfət Abduəli oğlu + Safaya Niftalı qızı (Primlər)
Qızlar: Firəngiz Əlfət qızı + İsgəndər İbrahim oğlu (Otoylu)
Pərvanə Əlfət qızı + Yaşar Mahal oğlu (bax: Qarazəngəllər)

Vaqif + Arzu Əli qızı (Otoylu; Salmanovlar) Famil Ramiz + Məsmə (Qaraqoyunlu mah.) Elşən + Solmaz (Tovuz) Elman + Elnurə
 Günay
Türkan
Tural
 Fidan
Jalə
Şahin
 Asiman  Abduləli
Ləman

Moruq Abduəli qızı + Cəfər   Bəşir (kor) oğlu (Şavıllı)

Müşfiq  + Zəminə Surxay  + Gülsarə
 Kənan  Vüsalə
Fəridə
Zeynəb

Pürzə  (Həsrət)  Abduəli   qızı  +  Eyyub

İlham  +  Nigar Zenfira  + Ramin
 Şəms
Səma
Hikmət
 Turan
Yusif

Məmmədalı  Alı oğlu  + Güllü  Hüseyn  qızı (əmizada)

Zafta + Vəli (Allahyar) Məcid  oğlu (Poluxlu) Bafta + Fəxrəddin Gülşən + Məhərrəm Məsmə +
İmran
İlham
İlqar
Cahan
Əlyar
Sücaət
Fəxriyyə
Hafiz
Asif
Nazilə
Kifayyət
q
q
;
Allahverdi
Cəmilə
Adilə

İdris Alı oğlu  + 1)Suqra  (Tovuz,  Düz  Qrıxlı)
+ 2)Bəsti  (Dönük  Qırıxlı)

1)Qəşəm 1)Tamilə 2)Dilarə + Hüseyn (Tovuz)
Pənah
Samirə
Gülbacı
Elçin
Ofeliya
Amaliya
Ellada
Alim
Heydər
Ramin
Aləmzər
Əntiqə

ardı

2)Əli  + Zeynəb  Xıdır  qızı  (Qazaxlılar) 2)Vəli +Firuzə  Əli  qızı  (Dəmirçilər) 2)Rəfiqə + Məhərrəm  Müstəcəf  oğli (Otoylu)
Rafiq
Natiq
Ramil
Rövşən
Tahir
Sevinc
Ramil
Zamir
Məqsudə
Məhbubə

Sayat   Alı oğlu + Güləm Nağı qızı (Poluxlu)
Qlz: 1.Sneyvar  +  Hüseyn Oruc oğlu (Qələndərli)
2.Şövkət   Sayat qızı + Məhəmməd (Cil)

Tanırverdi Haqverdi İman Cəlal Talıf

Ardı

Nazangül Səlminaz Müşgünaz Qəmər Kifayyət

Əsgər Sayat oğlu + Suqra İsgəndər qızı (Poluxlu)

Ələsgər Telman Elman Sevda

Ardı

Səməngül Roza Şəhla

   Sarı Çoban
 Səfər  Sarı Çoban + Zeynəb İsa qızı (Qılıclı)
Məhərrəm  Səfər oğlu + 1)Şövkət
+ 2)Həlimə Dostumalı qızı (Qılıclı, daysı qızı)
+ 3)Səkinə (anası Həmidin (Məşədi Vəlilər) qızıdır)
Qız: 1)Səlminaz Məhərrəm qızı  + Əlibaba  Abbas oğlu (Alıkişi)

1) Nəsrəddin 1) Yolçu 2) 2)

Ardı

3)Zakir 3)Sabir 3)Mahir 3)Tahir

Ardı

3)Yazgül 3)Zöhrə 3)Fatma 3)Şakir

Səfər Sari Çoban oğlu + Zeynəb  İsa qızı (Qılıclı)
Qız : Nərgiz Səfər qızı – Bağdad + Hüseyn (Yuxarı Öysüzdü) – (qaralama şəklindədir)
Vaqif, Kazım, Sahib, Rahilə, Sevil
  
   Talıb (Baba)
Novruz Talıb  oğlu  + 1) Xəzəl  Abbas qızı (Dəmirçilər)
+ 2)(Şınıx)

Talıb Məhərrəm
1) Əli
1) Bağdad (məlumat yoxdur)
1) Navat (məlimat  yoxdur)
2)İsa
Ziley + 1) Mustafa Allahverdi oğlu (Bico)
+ 2)Əli (otoylu, Əhmədovlar)
Kəmər + Bəşir Mazan oğlu (Şavıllı, imamqulular)

Talıb (nəvə) Novruz oğlu
Əli  Talıb  (nəvə)  oğlu + Nərgiz  İbrahim qızı (Dəmirçilər)

Tapdıq + Nazim  +  Məlahət Əsəd qızı (Tat) Vahid Ofilə Tamilə
Vüqar
Vüsal
Vüsalə
Arzuman
Ruslan

2) İsa Talıb (nəvə) oğlu + Gülas İsmayıl qızı (Bəhmənli)

Qızılgül Zumar Mahir Natiq Zaur

Polu Əhməd Talıb (baba) oğlu

Cəfər + Bahar  Rza  qızı (bax: Nədirli) Fatma + Kərbalayı  Abuzər (Qırxbulaq)
Övladı yoxdur Hüseyin
Səlbinaz
Rübabə

Hüseyn  Fatma (Kərbalayı Abuzər) oğlu + Əsli Mustafa qızı (qara Mollalar)

Abbas + Fatma Zeynəb + İslam İsmayıl + Sonaxanım Sara  + İlyas Səkinə + Abbas Qurban (Sedilli)
Zakir Şirin
Nənəxanım
Nərminə
Gülnarə
Şəmsi(Aslan)
Xatirə
Zabit
Abuzər
Hüseyin
Arzuman
Sehriman
Ulduzə
Şəhla
Yeganə
Mübariz
Muhariz
Məhəmməd
Vidadi
Qədir
Afiq
Xədicə
İradə
Təranə
Təhminə

Səlminaz Hüseyn (Fatma ) qızı + Ələmdar

Həlimə Dürrə Ələs Səftər Ələkbər Həbib
Mahmud
Rafiq
İlham
Gülnar
Mehmanə
Əfsanə
Nəbi
Tərlan
Hacı
Rəhmiyyə
Rəsmiyyə
Ülviyyə
Ruhiyyə
Arif
Akif
Canpolad
Aygen
Ələmdar
Təranə
Rüfət
Rauf
Allahverdi
Əjdər
Surəyyə
Məlahət

Rübabə  Hüseyn (Fatma ) qızı+ Oruc   Məhəmməd   oğlu  (Məhəmmədin  arvadı  Leylan  Yoloğuların  Muradlar  qolundandır)

Adil Qədir Nadir Eldar
Rövşən
Adilə
Nazilə
Ceyhun
Nahidə
Emin
Aysel
Sevinc
Rafiq
Raminə
Pərvanə
Əfsanə
Təranə
Ziyafət
Tapdıq

ardı

Heydər Güllüzar Zöhrə Xanım
Sərxan
Rübabə
Elbəyi
Elzadə
İmbit
Hüseyin
Fatma
Fəridə
Xəyal
Aygün

Abbas Hüseyn (Fatma ) oğlu  + Fatma  Paşa qızı (bax Ələslər, Səmər)
Zakir Abbas  oğlu + Təranə  Abbas qızı (Sedilli,  bibisi  qızı)

Fatma Abbas Ləman

Zeynəb  Hüseyn (Fatma ) qızı + İslam (Saatlı rayonu)

Şirin  +  Mərdan (bibisi  oğlu) Nənəxanım + Eixan Gülnarə + Məhəmməd Şəmsi + Zərifə Xatirə + Vidadi Abbas (Sedilli) (xalasıoğlu) Nərminə + Vidadi
Ayaz
Rəna
Mətanət
Ülviyyə
Afət
Zibeydə
Vüsalə
Aydın
Sişən
Ülkər
Rəcəb
Cəfər
Qoşqar
İslam
Einur
Rafiq
Aytən
Gülbəyim
Vilayət
Vəcayət

İsmayıl  Hüseyn (Fatma ) oğlu + Sonaxanlm

Zabit + Təranə Abuzər + Tərminə Abbas  qızı  (Sedilli, bibisi qızı) Hüseyn  + Arzuman + Sehriman  + Fərqanə
Pərvin
Eivin
Aynur
Fərid
Sona
Emin
Günay

Sara Hüseyn (Fatma ) qızı +  İlyas

Ulduz  + Cəlal (Cli, Zəki İslamın oğlu) Şəhla  + Aləm Yeganə  + İnqilab Mübariz  + Rəna Muhariz  +
Aynur
Günay
Firuzə
Ürqiyyə
Yusif
Fidan
Ruslan
Tural
Turac
Sırac
Arzu
Züleyxa