Dəmirçilər

D ə m i r ç i l ə r

Dəmirçilər  Türkdilli  tayfalarından biri  olub,  Qıbçaqların   bir  qoludur. “Dəmirçilər”   adlı toponimlərə  Azərbaycanda,  Qərbi Azərbaycanda,  Gürcüstanda   rast  gəlinir. Qərbi Azərbaycanda olan Dəmircilər  kəndlərinin  əksəriyyətinin əhalisini  ermənlər  tərəfindən  köcürülmüşdür.
Taxluca  kəndindəki  Dəmirçilər  tayfasının   Qazağın    Dəmiçilər   kəndindən   gəlməsi  versiyası  söylənilsə də, mən  bu versiya  ilə  razılaşmıram. Mənim fikrimcə  bu tayfa Dərələyəz  mahalındakı (indiki Əzizbəyov rayonunda)  Dəmirçilər  kəndindən  gəliblər. Bu  kəndin  yaxınlığında Qılıclı  və  Terp  kəndləri  yerləşirmiş.   Çox   ehtimal   ki,   Balı  Sultanın   ata  tayfası   Qılıclar    tayfası   ilə   Dəmirçilər    tayfası   əvvəllər   də   qohumluq   əlaqələri  olub   və   sonradan  da  bu  əlaqələr   kəsilməyib.   Bu   səbəbdən  də    onlar   Balı  Sultandan  sonra     Toxluca   kəndinə    gəlib     məskunlaşıblar. 1918-ci  ildən  sonra  Dərələyəzdəki  Qılıclı  və  Dəmirçilər   kəndlərin  əhalisi  qırğınlardan  sonra  köçrülmüş, hər iki  kənd  xarabalığa  çevrilmişdir.
Tayfanın  Toxluca  kəndində  məskunlaşması  isə  təqribən  1800-ci   illərə   təsadüf  edir.  Kəndə  gələn  şəxsin  adı   dəqiq  məlum  deyil, ancaq  dəmirçi Aiı  olduğu  ehtimal olunur.
  Dəmirçi  Alı

Məşədi  Vəlican Məşədi  Nəbi Tağı Mirzalı
Kərim
Aslan
Məşədi Həsən
Güləbatın
Gülzada
Gülüstan
Alıbaba
Rza
Məsmə
Sefyə
Dostu
Ceyran
Nazdı
Alı
Abbas
Məmiş
Müğət
Namaz
Məmməd (boz)
Məsmə
Cavahir

Məşədi   Vəlican   (Dəmirçi)  Alı  oğlu
Qızları: 1.Güləbatın  Məşədi  Vəlican  qızı + 1) Hüseyn (Basarkeçər)
+ 2) Məşədi Yolcu Kərbalayı Qasım oğlu (Qılıclı)
2.Gülüstan  Məşədi  Vəlican  qızı  + Əsgər  Nadir oğlu (Nədirlər)
Gülzada  Məşədi  Vəlican qızı (qızları  deyilənlərə görə  sonra  İranda yaşayıb)

  Ruhx  +  Hacı  Kərim Səriyyə

Kərim  Məşədi  Vəlican   oğlu  + Fatma   Kərbalayı  Allahverdi qızı  (İmamqulular)
Qızlar: 1.Qutu  Kərim  qızı  + Məşədi   Ağarza   Bayram  oğlu (Yoloğlular)
2.Nabat  Kərim  qızı + Mərdan isgəndər oğlu (Qələndərli)

Cəlal (Körük) + Həcər  Məşədi  Məmməd (Hüsənli) Camal  + Məyxanım  Şaban qızı  (otoylu  Gümülər) Bilal  + Novrəstə  Məşədi  Məmməd (Hüsənli) Kamal + 1) Leylan  Hüseyn  qızı (Bakoy)
+ 2) Həqiqət (Şınıx)
Şaxmar
Şaxniyar
Şaxnazar
Məhtəvat
Bayram (Rusiyada yaşayıb, əlaqələr yoxdur) Haviz
Hüseyn
Nizami
Qəmətel
Ziyatel
Səhnə
1) Cəlal
1) Əli
1) Hünbət
1)  Suqra
1) Sona
1) Seiyan
2) Rasib
2) Nubar

Cəlal  (Körük) Kərim  oğlu  + Həcər  Məşədi Məmməd qızı (Hüsənlilər)

Şaxniyar + Nərgiz Qara qızı (Qazaxlılar  Tosunlar) Şaxmar +  Manya  Meyfalı qızı (Nədirlər) Şaxnazar + 1) Firuzə (Ağbulaq)
+ 2) Həqiqət
Məhtəvat + Qasım (Ağbulaq)
Mais
Vaqif
Bayram
Məhbarə
Mərziyyə
Rəfiqə
Güldanə
Akif
Amin
Sübhan +  Rəsmiyyə  Şəki qızı (Nədirlər)
Nuriyyə
Gülbəniz
Hicran
1) Eldar
1)Sahib
1) Elburus
1) Natiq
2) Ülviyyə
İbrahim
Əjdər
Xəlil
Cəmil
Cəlil
Nübar
Sima

Kamal Kərim qızı + 1)Leylan Hüseyn qızı (Bakoy)
+ 2) Həqiqət
Qızları: 1.1)  Suqra   Kamal  qızı  + Həsəm  Məhəmməd (Bakoy)
2.1) Sona   Kamal  qızı  + Həsən İsgəndər oğlu (Tavarlar)
3.1) Selyan   Kamal  qızı  + Mənat Məşədi Səfər (Arazlar)
4.2) Nübar   Kamal  qızı  + Nizami  Bilal  oğlu (əmi oğulu)

1) Cəlal + Əsginaz  Oysar qızı (Ələslər) 1) Əli +  Tamam  Əli qızı (Dənircilıər) 1) Hünbət + Diləprüz (Ülkər) İdris qızı (Nəbilər) Rasib + Dərya
Eldar
Şəlalə
Müştaq
Vəfa
Şəhla
Mehriban
Könül
Elvin
Sahil
Elnarə + Anar Əli oğlu (Bayramlı)
Turan
Məkan
Rəvan

Cəlal  Kamal  oğlu + Əsginaz  Oysar  qızı (Ələslər)

Eldar + Nazilə  Məhəmməd qızı (Qazaxlılar  Tosunlar) Şəlalə + Famil
Sənan
Cəlal
Günel
Kənan
Lamiyyə

Əli Kamal oğlu +Tamam  Əli qızı (Dənircilıər)
Qızları: 1.Vəfa   Əli  qızı  +  Nəriman  Kərəm oğlu (Molla Cəfərli)
2.Şəhla   Əli  qızı  + Vaqif  Mənaf  oğlu (Arazlar;  dayısı  qızı)
3.Mehriban   Əli  qızı  + Ələddin Arif oğlu (kütül  Hünbət)

Müştaq Könül

Hünbət  Kamal  oğlu + Diləprüz (Ülkər) İdris qızı (Nəbilər)

Elvin Sahil

Rasib  Kamal oğlu + Dərya

Turan Məkan Rəvan

Bilal  Kərim oğlu + Növrəstə  Məşədi  Məmməd qızı (Hüsənli)

Haviz + Qostan İbrahim (Qələndərli) Hüseyn + Maya (Ağbulaq) Nizami +Nübar Kamal (əmisi qızı) Qəmətel + Allahyar  (Saratovka) Ziyatel + Subay Səhnə + Elman
Nazilə
Nurlan
Xaliq
Alim +Fərəhnaz (bibisi Ziyatel qızı)
Xəyal
Ruhiyyə
Vüsalə
Samirə
Samir
Elvin
İlqar
Cəmilə
Oktay
Şahin
Ramin
Aybəniz
Gülbəniz
Lətifə
Fərəhnəz + Aləm Haviz (dayısıoğlu)
Taleh
Vəfa
İlham
Eıdar
Telman

İlham Ziyatel oğlu + Reyhan  Mənaf qızı (Arazlar) = Təbriz, Solmaz
Aslan Məşədi  Vəlican  oğlu
Qızlar :1. Həsir  Aslan  qızı  + 1) Yadigar Nəbi  oğlu (Nəbi)
+ 2) Yaqub  Nəbi  oğlu (Nəbilər)
2.Salatın  Aslan qızı + Məşədi Məhəmməd  Kərbalayı Qoca oğlu (Qılıclı)
3.Sədət  Aslan qızı +  Hüseyn Hacı Hünbət oğlu (İvoylar)
4.Güllüzar Aslan qızı + (Ağbulaq)
5.Şirin Aslan oğlu +1) Əzət Məşədi Yolcu qızı (Qılıclı)
+2) Xatın

1)  Səfər + Fatma (Basarkeçər) 1)  Şəkər + Zeynəb  Meyfalı qızı (Qazaxlılar) 2)  Ziyat +  Aşqabad  (Ağbulaq)
Nurəddin
Vaqif
İlqar
Vasif
Minayə
Manya
Sanya
Nəhayyət
Sabir
Ələddin
Kərəm
Firqət
Sürayyə
Pakizə
Nahidə
1.Əli
2.Südabə  +  Əli Dəmir  oğlu (otoylu  Salmanovlar)
3.Solmaz +  Əli  Məhəmməd oğlu (qara Mollalar)
4.Cəmilə
5.Bəsti + Vaqif Əli oğlu (Aılkişilər)
6.Kifayyət
7.Nüşabə
8.Tamam

Səfər Şirin oğlu + Fatma (Basarkeçər)
Qızlar: 1.Minayə   Səfər  qızı  + Fətulla Kərəm oğlu (Bədəlli)
2.Manya   Səfər  qızı  +  Vəli  Musa oğlu (Nəbilər)
3.Nəhayyət   Səfər  qızı  + Məhəmməd  Aslan  oğlu (Nədirlər)

Nurəddin + Rəsmiyyə Yusifəli qızı (Tat) İlqar + Arzu (dayısı qızı) Vasib + Sanya + Mirzə
Səbuhi
Fərqanə
Təranə
Şəhriyar
Aytən
Turan
Leyla
Faiq
Ramilə
Afət

Şəkər  Şirin oğlu + Zeynəb  Meyfalı qızı (Qazaxlılar)
Qızlar: 1.Pakizə   Şəkər   qızı + Məhərrəm  Nəcəf (Abutalıblar)
2.Nahidə   Şəkər   qızı  + Şakir Xıdır oğlu (Qazaxlılar)

Sabir + Cülletta (Südabə) Hüseynqulu (Tavarlar) Ələddin + Kərəm + Bafta Ziyat qızı(Bədəlli) Firqət + Sürayə +
Sərxan
Siyavuş
Sevda
Ədalət
Güllü

 Məşədi  Həsən Məşədi Vəlican oğlu  + Gülüsüm Həsənağa qızı (Qılıclı Balı Sultan)
Qızlar: 1.Tamaşa Məşədi  Həsən qızı + Paşa  Əsgər oğlu (Ələslər)
2.Hayva Məşədi Həsən qızı + Səfər Əli oğlu (Qarazəngəllər)
3.Qələmə Məşədi  Həsən qızı + Mehralı  Əli oğlu (Primlər)
4.Kəmənçə  Məşədi  Həsən qızı + Məmməd Məmmədcan oğlu (Məmmədcanlar)

 Həmid + Xuraman Abdu qlzl (Qılıclı Balı Sultan) Həvulla + Qaratel Kərəm qızı (Nədirlər) Səmər  +
İsmayıl
Xanım
Səhnə
Vəzduha
Zeynəb
Kəklik
Məhərrəm
Həsənxan
Elxan
Bağdagül
Səlminaz
Gülgəz
Kərəm

 Həmid   Məşədi   Həsən  oğlu + Xuraman Abdu qlzl (Qılıclı Balı Sultan)
Qızları:  1.Xanım   Həmid   qızı  + Mahmud İsmayıl oğlu (İvoylar)Zərifə                             + 1)Musa Qənbər oğlu (Poluxlu)
+ 2) Bəşir  Məşədi Ağarza (Yoroğlular)
2.Səhnə  Həmid   qızı + Məhəmməd   İsmayıl (İvoylar)
3. Vəzduha  Həmid   qızı  + Məhərrəm Hasanalı oğlu (Abbasəllər)
İsmayıl  Həmid oğlu + Bafta Səməd qızı (Qələndərli)

Həqiqət Sədaqət Mehti həbib

Ardı

Həsən Abbas Vəli

Həbulla Həsən oğlu  + Qaratel Kərəm qızı (Nədirlər)

Məhərrəm Həsənxan Elxan

ardı

Bağdagül Gülüsüm Səlminaz Gülgəz

Məşədi Nəbi Dəmirçi Alı oğlu
1.Məsmə  Məşədi  Nəbi  qızı + Abdu Molla Məmməd oğlu (Qılıclı; Balı Sultan)
2.Sefyə Məşədi  Nəbi qızı + Hüseyn Nadir oğlu (Nədirlər)
3.Ceyran  Məşədi Nəbi  qızı + Qərib (Qazaxlılar, Tosunlar)
4.Nazdı Məşədi Nəbi qızı + İbrahim (Qazaxlılar)

Əlıbaba  (Albava) + Rza   + Dostu + (Qovlar)
Niyar
Zəhra
Ziyat (övlad yoxdur)
Hüseyn (övlad yoxdur)
Nübar + 1)Şəkər Alı  oğlu  (Sedillər)
+ 2) Şıralı  İsgəndər  oğlu  (Qələndərli)
İsmayıl
Abbas
Balaxanım

Əlıbaba  (Albava)  Məşədi   Nəbi   oğlu  +
Qızı:  Zəhra   Əlibaba  (Albava)   qızı  + Dostumalı  İsa oğlu (Qılıclı)
Niyar   Alıbaba  qızı + (Ağbulaq)

Məhərrəm  + Suqra Şıralı  qızı (Qələndərli) Məsmə Tamaşa Bağdad
Bayram
Etibar
İman
Leylan
Ülkər
Şəfiqə

Tağı  Alı  oğlu
Qızı:  Müğət  Tağı  qızı  + Hüseyn  Rzaqulu  oğlu(Rzaqulular)

Abbas + Dostuxanım Talıb qızı (Bico) Məmiş  + Alı
İbrahim
Gülxu
Xəzəl
Eyvaz  (Ayvaz) Məşədi  Bayram

Abbas   Tağı   oğlu   + Dostuxanım Talıb qızı (Bico)
Qızları: 1.Gülxu  Abbas  qızı  + Ayvaz  Məmiş oğlu (əmi uşağı)
2.Xəzəl   Abbas  qızı  + Talıb  Novruz oğlu (Poluxlu)
İbrahim  Abbas  oğlu  + Gülüsüm  Əli qızı (Bico)  (dayısı qızı)
Qəzıar: 1.Telli (Dolu) İbrahim   qızı +1) Hüseyn  Mehralı oğlu (Bico) (dayısı oğlu)
+ 2)  Mikayıl  Qasım  oğlu (Bico)
2.Nərgiz İbrahim   qızı + Əli Talıb oğlu (bibisi  oğlu) (Poluxlu)

Şaban + 1)Gülüsüm  Vəli (Qələndərli)
+ 2) Hürü (Ardanlş) (Hürü qabaqça Bayram        İsgəndər oğlunda  (Alıkişilər) ərdə olub, ondan iki  qızı var)
Məhərrəm  + Xanımzər(Totan)
+ 1) Zeynalabdin  (Cil  kəndi)
+ 2)  Əsəd  (Masis Həbil kəndi)
1) Şahbaz
2) Hüseyn
2) Şahvələt
2) Şahin
2) Şakir
2) Şura
Şöhrət
Əli
Maral
1)  Rəfiqə  (Sona)
2) Tərxan
2) Elxan
2) Qızılgül
2) Aynurə

Şaban  İbrahim  oğlu  + 1)  Gülüsüm  Vəli  qızı   (Qələndərli)
+ 2)Hürü  (Ardanlş) (Hürü qabaqça  Bayram  İsgəndər  oğlunda  (Alıkişilər) ərdə olub, ondan iki  qızı  var)
Qızı:  Şura  Şaban  qızı  + Məhərrəm (izzət) Məhəmməd oğlu (İvoy)

1) Şahbaz + Güllü Hüseyn (bibisi qızı) 2) Hüseyn + Tacilə  Məstan  (İspi) qızı (Qaradöşlər) 2) Şahvələd + Rəfiqə (Sona) (bibisi  qızı) 2) Şakir + Gülgəz (Basarkeçər, Qarabulaq) Şahin  + Yazgül  Müzənfər  qızı (Məşəsi İsmayıl)
Şiraslan
Şahsun
İlahə
İlhamə
Xəyalə
Şirxan
Şahlar
Şahnur
Zeynaldbdin
Yeganə
Şahmur
Şəlalə
Şəha
İbrahim
Sadəgül

Eyvaz  (Ayvaz)   Məmiş  oğlu  +  Gülxu  Abbas qızı (əmi uşağı)
Qızlar: 1.Sura  Eyvaz  (Ayvaz) qızı  + Mahmud  Müseyib oğlu (Bico)
2.Bayaz  Eyvaz (Ayvaz)   qızı + Əziz Avdı oğlu (Bayramlı)

Yusif  + Telli  Məhəmmədəli qızı (İvoylar) Müslüm  + Ballı Səməd qızı (Qələndərli) Nəsib  +  Dursun (təzə)Məhər  oğıu  (Bax:  Ələslər) Ruqiyyə  +  Oruc (Göykilsə) (Akstafada yaşayıb)
Məhərrəm
Səməndər
Əsgər
Elman
Minayə  +  İbrahim  Həsən oğlu (Nəşədi Vəlilər)
Tamilə
Adilə
Reyhan
Sərvəz
Sabir
Hüseyn
Samaya
Elmira
Tamilə
Tofiq
Rafiq
Elmira
və s.
Vaqif
Novruzəli

Alı  Tağı  oğlu
Məşədi  Bayram  Alı  oğlu + Məsmə Mirzalı qızı (əmisi qızı)

Qurban   + Telli Qara Nabat + Molla  Fərrux (otoylu, Sadiqovlar)
(Salah  kəndində  yaşayıblar)
Qaratel + Məhərrəm (Qazaxda  yaşayıb, əlavə məlumat  yoxdur)
Musa
Əli
Dursun
müharibədə həlak olub Hüseyn
Abbasqulu
Abbasəli (Capan)

Qurban Məşədi Bayram oğlu + Telli
Qızı: Dursun   Qurban  qızı  + Nəsəf  Məhəmməd oğlu (Abutalıb)
Musa  Qurban  oğlu +1) Minə Bayram qızı (Rzaqulular)
+ 2)Leylan (Ardanış)
Qızlar: 1) Asya  Musa  qızı + Məhərrəm İdris oğlu (Nəbilər)
2)Savat  Musa  qızı + Müzənfər Həmid oğlu (Tavarlar)
2) Reyhan Musa  qızı + Nurəddin Xanbaba oğli (Sedilli)
2)  Gülnaz Musa qızı + Zakir Nağı  oğlu (Qılıclı)

1) Yəhya + Tamara  Oysar qızı (Ələslər) 2) Vaqif + 2)  Nizami + 1)Maisə Xıdır  qızı (Qazaxlılar)
+ 2)
2)Nəsimi  +
İbrahim
Qulu
Xaqan
Nüşabə
1) Sevda
2)

1)Yəhya Musa oğlu + Tamara Oysar qızı (Ələslər)
Qızı: Nüşabə  Yəhya   qızı  + Yusif  Qasım (tatlar)

İbrahim + Gülara Qulu + Solmaz Kazım qızı (bax: Rzaqulular) Xaqan + Sevinc
Aygün Zaur
Məhərrəm
Elvin
İlham
İlqar

Əli  Qurban oğlu  + Gülüsüm  Məhəmməd qızı (Bakoylar)
Qızlar: 1.Fəridə (Fatma) Əli qızı  + Nizami Mehralı oğlu (Qılıclı)
2.Nailə Əli qızı + Ələkbər  Nəcəf oğlu (Abutalıblar)
3.Nərminə (Təxi) Əli qızı + Mirzə Məhəmməd oğlu (bax:Bədəlli,Xanım  həmcinin bax: Nədirlər)

Vidadi +  Güləndam Ziyat qızı (Qazaxlılar) Allahverdi  + Tamam  Hüseyn qızı (Qələndərli) (Şəhid  olub) İlqar + Ceyhunə  Bayram qızı (Qazaxlılar)
İntiqam
Məhəmməd
Xəyalə
Ruslan Allahverdi
Əlibaba
Aişə

  
    Mirzalı  Alı  oğlu
Qızlar:  1.Məsmə  Mirzalı   qızı  + Məşədi  Bayram  Alı  oğlu (əmi uşağı)
2.Cavahir Mirzalı qızı + Məmməd  Bədəl oğlu (Bədəlli)

Namaz  + Məmməd  (boz) +1)
+2) Zəhra Qurban qızı (Abuzər)(bax: Kalvallər) (sonra Mehti  Nirzə oğlu alır)  (Binnətlər)
Eli
Heydər
Şəkər
Qutu
1) Niftalı
2) Yunis

1) Niftalı Məmməd (boz) oğlu  + Niyar
(Niyarı sonra Bəhlul (qara  Süleymanın qardaşı, (otoylu qara Süleyman) alır)
Əli  Niftalı   oğlu  + 1)  Savat
+ 2) Əsli  İsgəndər qızı (Tavarlar)
Qızlar:1. Zinyat  Əli  qızı + 1) Məhəmməd Bayram oğlu (nuka)(qara Abdulla)
+ 2) Həsən  İbrahim oğlu (Poluxlu)
2.Lətifə  Əli  qızı + Kərəm abbas oğlu (Molla Cəfərlilər)
3.Tamam  Əli  qızı + Əli Kamai oğlu (Dəmirçilər)
4.Nəsifə Əli  qızı  + Ümid Eli oğlu (əmizada)
5.Tamara  Əli  qızı + İlyas Mikayıl oğlu (Bico)

Məhərrəm + Sara (bibisi qızı) Əlhəm  + Telli  Qurban (Bədəlli) Bəhram + Səlminaz Hüseynqulququ (Tavarlar) Zümrüd
+
Rahilə + Zəminə
+
Elçin
Eldar
Elman
Mahir
Eınur
Elnarə
Şəhanə
Nuranə
Qədir Teynur
Ceyran
Nigar
Fizuli
Günel
Günay

1)Dilbər  Niftalı  qızı + İsa  (Vedili) (Şəmkirdə yaşayıblar)

Vəzir Ayna Sona Tərlan

Ardı

Aybəniz Qaratel Bəsti Sara+ Məhərrəm Əli oğlu (dayısı oğlu)

2)Yunis   (boz)  Məmməd   oğlu + (– )  = Nəsibə, və s.
Namaz   Mirzalı   oğlu  + 
Qızı: Qutu  Namaz  qızı  + 1)Mehralı Ramazan oğlu (Qələndərli)
+ 2)Ağamalı Ramazan  oğlu (hər ikisi qardaşdır)

Eli + Şəkər Məşədi  Cabbar qızı (Abutalıb) Heydər +  Ətlaz (Şınıx) Şəkər + Zeynəb Məlikməmməd qızı (tatlar) (qabaqca Babaş Məşədi Yolçu oğlu (Qılıclı)  alıb) (Cirdaxanda yaşayıb)
Bahadur
Ünüd
Fərid
Məlik
Səlim
Məhərrəm
Abbas
Höküməli (cavan vəfat edib)
Məhəbbət
Möhsün
Müslüm
Gilas
Bənövşə

Eli Namaz oğlu + Şəkər Məşədi Cabbar qıı (Abutalıb)

Bahadur + Xanım Ağamalı qızı (Bəhmənli) Ünüd  +  Nəsifə  Əli qızı (əmizada) Fərid
Qurban
Fərman
Nərman
Səlminaz
Şəfiqə + Münəvvər
Şövkət
Fizuli
Xəyalə
Ülviyyə

ardı

Malik Səlim  + Ziyzfət  Hüseyin qızı (qara Mollalar) Məhərrəm

Bahadur  Eli   oğlu  + Xanım Ağamalı qızı (Bəhmənli)
Qızı: 1.Səlminaz   Bahadur  qızı  + Cahan Əşrəf oğlu (bax: Alıkişilər; Bayramlı)
2.Şəfiqə  Bahadur  qızı  +  Bayram Meyfalı oğlu (Qazaxlılar)

Qurban  + Elmira (Telli) Hüseyn qızı (Pirvəklər) Fərman  + Ulduz Nərman
Ruslan
Rizvan
Natella
Nərman
Rasim

Heydər   Namaz  oğlu   +  Ətlaz (Şınıx)
Qızı: Məhəbbət + Yolçu Məhərrəm  oğlu (Poluxlu)
Abbas  Heydər oğlu  + Gülüsüm  Borcalı qızı (Alıkişilər;  Bayramlı)

Osman Elman Məhbubə Hüsniyyə

Ardı

Nüşabə Şölə Zenfira